reklama

Město Praha zapomíná na cyklisty i svá usnesení

Za posledních pět let město promarnilo desítky šancí k podpoře městské cyklistiky. Vyplývá to z analýzy platformy Auto*Mat.

Foto: NaKole.cz

Usnesení městské rady z roku 2003 nařizuje vytvářet vhodné podmínky pro cyklisty při všech opravách a rekonstrukcích silnic v Praze. V praxi se to ale neděje, ačkoliv úpravy přátelské k jízdnímu kolu by znamenaly jen minimální navýšení nákladů. Auto*Mat předal dnes výsledky svého průzkumu Radě hlavního města Prahy. V otevřeném dopise vyzývá sdružení městské politiky, aby začali naplňovat své dřívější sliby. Řada dalších stavebních akcí totiž v Praze stále probíhá nebo se plánuje.

„Magistrát dnes sice slavnostně otevírá zrekonstruovaný Štefánikův most, značná část Pražanů je ale právem roztrpčená. Ačkoliv to bylo součástí původního projektu, na mostě nakonec nevznikly vyhrazené pruhy pro cyklisty. Lidé na kolech se tak budou muset i po mnohamilionové investici města nebezpečně proplétat mezi auty,“ komentuje dnes zveřejněnou analýzu její autor Tomáš Cach z platformy Auto*Mat. Podle něj je právě rekonstrukce Štefánikova mostu ukázkovým příkladem toho, jak město ignoruje cyklisty. „Původně město slibovalo řešení zohledňující cyklistický provoz. Nakonec však na mostě nevznikly bezpečné cyklistické pruhy ani cyklostezka oddělená od chodníku i vozovky. Náklady rekonstrukce by se tím přitom prakticky vůbec nezvýšily. Nejde tedy o nedostatek peněz, jen dobré vůle,“ řekl Cach.

Dopravní odborník Auto*Matu Michal Křivohlávek upozorňuje na fakt, že město porušuje svá vlastní rozhodnutí. Podle usnesení městské rady z dubna 2003 totiž má magistrátní Odbor městského investora a ředitel Technické správy komunikací „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“ Usnesení se však v praxi aplikuje pouze výjimečně. „Proto jsme dnes předali Radě hlavního města otevřený dopis, ve kterém žádáme politiky, aby začali naplňovat své dřívější sliby. Řada rekonstrukcí v Praze aktuálně probíhá nebo se připravuje. Politikové a úředníci mohou dokázat změnu přístupu konkrétními činy ihned,“ uvedl Křivohlávek.

Vedle Štefánikova mostu poukazuje Auto*Mat na třináct dalších míst, při jejichž rekonstrukci se zapomnělo na prvky pro bezpečí a snadnou jízdu cyklistů. „Jedním z nejhorších příkladů je přestavěná křižovatka U Bulhara, kde pro cyklisty vůbec nezbylo místo. Podobné je to v případě nákladně rekonstruovaného Náměstí OSN. Na nábřeží Edvarda Beneše a Bubenském nábřeží zbyl po opravách pro cyklisty jen úzký chodníček, v jehož středu jsou navíc občas lampy veřejného osvětlení a zastávky hromadné dopravy. Cyklisté nemohou bezpečně projet ani Chotkovou ulicí, kde je přitom velmi silný provoz,“ popisuje promarněné příležitosti města Tomáš Cach. „Náš seznam není kompletní, celkem by bylo možné napočítat řádově desítky pochybení,“ dodal.

Režisér a propagátor městské cyklistiky Martin Mareček vysvětluje, že pro používání jízdního kola jako dopravního prostředku po Praze je zásadně důležité, aby se na cyklisty myslelo při všech stavebních úpravách ulic. „Skutečná podpora cyklistiky nemusí být drahá. Často není ani nutné sahat do rozpočtů, stačí jen používat hlavu při opravách komunikací, náplavek a křižovatek. Zakomponování prvků pro cyklisty do takových staveb má mnohem větší význam, než budování „chodníčků“ na periferii Prahy,“ řekl Mareček. „V centru Prahy je většinou nemožné a vlastně i nežádoucí budovat ve velké míře samostatné koridory pro cyklisty. Spíše je třeba se soustředit na celkové zklidňování dopravy, úpravu povrchů a zpomalovacích prahů, bezpečnost křižovatek, stojany na odstavení kol a podobně,“ dodal režisér.

Poznámky:

Usnesení Rady HMP číslo 0544 ze dne 29.4.2003 – ukládá Odboru městského investora MHMP a řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“

Některé konkrétní příklady (ne)výstavby cyklistické infrastruktury v Praze v závislosti na větších investicích v území při opravách / u nově navrhovaných sta­veb

Výběr konkrétních příkladů ukazující, že hlavním problémem rozvoje cyklistické infrastruktury v Praze není výkup pozemků, finance apod., ale především nedostatečná vůle k integraci cyklistů do uliční struktury města – NAPROSTO CHYBÍ KONCEPCE SYSTEMATICKÉHO ZAČLEŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PRO CYKLISTY DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Nejedná se o úplný seznam, ale pouze o ukázku některých případů za několik posledních let – namátkový výběr pro ilustraci problému

PROMARNĚNÉ ŠANCE – co se nepostavilo

Při celkové rekonstrukci / u nově budované stavby, významného uličního parteru apod. nedošlo k integraci cyklistické dopravy do navrhovaného projektu (formou cyklostezek, cyklopruhů či jiných řešení a prvků). Úprava projektu by přitom zpravidla nevyvolala navýšení celkové ceny stavby, nebo by takové navýšení vzhledem k významu dané stavby bylo odůvodněné.

Štefánikův most

 • ignorace cyklistů: chybí integrace cyklopruhů / cyklostezek
 • koridor v generelu cyklotras jako A 251
 • nulové navýšení investice

nábřeží Edvarda Beneše

 • rekonstrukce chodníku, části vozovky + protipovodňové opravy…
 • ignorace cyklistů – opětovně špatné umístění sloupů tram. + veřejného osvětlení při zachování úzkého chodníku
 • páteřní trasa A1
 • odůvodněné navýšení investice

Bubenské nábřeží

 • rekonstrukce chodníku + protipovodňové opravy…
 • zachování úzkého chodníku + vydláždění (ale správné umístění nových sloupů tram. + veřejného osvětlení)
 • páteřní trasa A1
 • odůvodněné (malé) navýšení investice

Chotkova ulice (serpentina pod Chotkovými sady)

 • celková rekonstrukce komunikace
 • ignorace cyklistů (pouze výhodou širší vozovka ve stoupání)
 • koridor v generelu cyklotras jako A 15
 • minimální odůvodněné navýšení investice

křižovatka U Bulhara + podjezd pod kolejištěm

 • při celkové přestavbě železničního přemostění a zkapacitnění ul. Seifertovy byli cyklisté úplně opomenuti
 • koridor v generelu cyklotras jako A 25, klíčová spojnice mezi Žižkovem+Vinohrady a centrem
 • nulové / minimální navýšení investice

Náměstí Republiky

 • celková rekonstrukce
 • vjezd cyklistům povolen, ale neprosto nevhodný povrch – pro optimální fungování nutnost přijatelnějšího (sjízdnějšího) povrchu
 • křižovatka v generelu cyklotras jako A 251 a A252
 • nulové navýšení investice

ul. Sokolovská (Balabenka – nám. OSN)

 • při celkové obnově ulice (vozovky,chod­níku,tram.těle­sa) došlo k celkové humanizaci prostoru a určitému zklidnění IAD, avšak bez přímé integrace cyklistů
 • není v generelu cyklotras, ale jedná se o městskou třídu – významnou kompozičně-funkční osu území
 • nulové navýšení investice

ul. Českomoravská

 • při celkové přestavbě ulice v souvislosti s výstavbou Sazka Arény (vozovky, chodníku, tram. tělesa i inženýrských sítí) vůbec nedošlo k integraci cyklistů ani zásadní humanizaci prostoru (s výjimkou zatravněného tramvajového pásu…)
 • není v generelu cyklotras, ale jedná se o významnou kompozičně-funkční osu území
 • nulové navýšení investice

spojnice Sokolovská – Pod Krejcárkem

 • ul. Pod Plynojemem, výstavba estakády pro IAD nad „novým spojením“
 • absolutní ignorování cyklistické dopravy (obdobně jako u starší tram. estakády), absence vyhrazeného pásu pro cyklisty v hlavním či přidruženém dopravním prostoru
 • koridor v generelu cyklotras jako A255, resp. A42
 • odůvodněné navýšení investice

Anděl

 • celková přestavba křižovatky a přilehlých ulic na pěší zónu s provozem pěších a tramvají, ale v části také IAD a se současným zákazem vjezdu cyklistů
 • častečně nevhodný povrch
 • v generelu cyklotras jako křižovatka A14 a A141

Vodičkova (u Václavského náměstí)

 • při obnově tramvajových kolejí
 • naprosto nevyhovující obtížně sjízdná dlažba
 • není v generelu cyklotras, ale jedná se o významnou a cyklisty využívanou
  městskou třídu
 • nulové navýšení investice

Radlická (od Kartouzské a Plzeňské po Dobříšskou)

 • kompletně přestavované komunikace v souvislosti s výstavbou MO
 • chybí integrace cyklistů, přestože se jedná o významnou městskou třídu
 • není v generelu cyklotras, křížení s A13 a A14
 • minimální odůvodněné / nulové navýšení investice

spojnice na Barrandov

 • tramvajová estakáda na sídliště Barrandov se zákazem vstupu pěších i vjezdu cyklistům navíc s nevhodným umístěním tram.zastávky Hlubočepy na začátku estakády
 • pro trasu (centrum –) Zlíchov – Barrandov naprosto optimální bezpečné přímé spojení s mírným plynulým stoupáním, alternativní objízdné trasy:
 • ul. K Barranovu: nepřijatelně hustý provoz IAD
 • A12 + A114: dlouhá objízdná trasa, rovina a pak strmé stoupání
 • minimální odůvodněné navýšení investice (povrch, výška zábradlí apod.)

Rekonstrukce náplavky

 • nevhodný povrch pro cyklisty, vozíčkáře, inlinisty v úseku od Podolského tunelu po Mánes a od Rudolfina k Ministerstvu dopravy (bude nově předěláno na podzim roku 2008)

Otevřený dopis Auto*Matu radním Hlavního města Prahy

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

dovolujeme si obrátit se na Vás v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací, křižovatek a náplavek v Praze v posledních letech, a ignorováním dřívějších slibů hlavního města i usnesení Rady HMP při většině těchto investičních akcí.

Usnesením Rady HMP číslo 0544 ze dne 29.4.2003 uložila Rada Odboru městského investora MHMP a řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy „zajišťovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.“

Za naší analýzy situace vyplývá, že citované usnesení Rady není v praxi naplňováno. V příloze Vám zasíláme seznam 13 nejkřiklavějších příkladů rekonstrukcí ulic a náměstí z posledních let, při nichž nebylo vůbec pamatováno na cyklistickou dopravu. Z pohledu městské cyklistiky jsou tato místa těžko průjezdná nebo dokonce nebezpečná. Opatření pro podporu cyklistiky by přitom nezpůsobila vůbec žádné zvýšení investičních nákladů, nebo vedla ke zvýšení pouze nepatrnému. Problém tedy není v nedostatku peněz, ale nedostatku dobré vůle na straně Hlavního města Prahy.

Ze zkušeností měst západní Evropy vyplývá, že integrace prvků pro městskou cyklistiku do všech rekonstrukcí a oprav ulic, náměstí, náplavek, mostů a dalších prostranství je klíčovým krokem ke skutečné podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. V centrálních částech měst totiž není možné ani žádoucí budovat oddělené cyklistické koridory. Spíše je nutné se soustředit na celkové zklidňování dopravy, bezpečnost křižovatek, úpravu zpomalovacích prahů a povrchů. Příslušné prvky k podpoře cyklistické dopravy realizované při rekonstrukcích ulic mají mnohem větší význam, než samostatné cyklistické „chodníčky“ na periferiích měst.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

rádi bychom Vás tímto otevřeným dopisem požádali o Vaše vysvětlení, proč nebylo výše citované usnesení Rady HMP v námi uvedených konkrétních případech rekonstrukcí ulic uplatněno a proč nebyly zohledněny potřeby cyklistické dopravy.

V příloze tohoto dopisu naleznete dále (neúplný) seznam probíhajících nebo plánovaných investičních akcí. Jsme hluboce přesvědčeni, že při všech těchto akcích dosud není pozdě a zakomponování cyklistických prvků je stále ještě možné. Žádáme Vás proto, abyste se o to zasadili a prosadili takovou úpravu projektů, aby město nepromeškalo žádnou další příležitost k levné a snadné podpoře cyklistické dopravy. Mohla by to být dobrá forma konkrétního naplnění programového prohlášení Vaší rady 2006 – 1010 v oddíle IV. Moderní a šetrná dopravní infrastruktura, bodě 5.1: „Zajistí výstavbu 80 km nových cyklostezek a 150 km značených cyklotras a naplní tak generel rozvoje cyklistické dopravy na území HMP“.

Předem děkujeme za odpověď na tento náš dopis.

Za Automat Tomáš Cach, Vojtěch Hrabal, Michal Křivohlávek

Kopie: Zastupitelstvo Hlavního města Prahy, Sdělovací prostředky

Plánované investiční akce města, při kterých mohou být integrovány prvky pro
podporu cyklistiky

AKTUÁLNÍ ŠANCE – co se může postavit

Při celkové rekonstrukci / u nově budované stavby, významného uličního parteru apod. může dojít k integraci cyklistické dopravy do navrhovaného-připravovaného projektu (formou cyklostezek, cyklopruhů či jiných řešení a prvků). Úprava projektu přitom nemusí vyvolat navýšení celkové ceny stavby, nebo takové navýšení bude vzhledem k významu dané stavby odůvodněné.

Václavské náměstí + přeložení a redukce SJ magistrály u Národního muzea

 • hotová studie, příprava dalších fází
 • úplně chybí prvky integrace cyklistů
  • u Václavského náměstí volba povrchů a zvážení, zda maximálně zklidnit IAD a využívat stejný koridor, nebo vytvořit samostatný pruh / stezku
  • okolí Národního muzea – úplně chybí propojení pro cyklisty pod ním i v okolí navrhovaného tunelu, a to ve všech směrech (severo-jižní i Václavské náměstí-Vinohradská)
 • koridor v generelu cyklotras jako A24
 • nulová / relativně malá odůvodněná investice

Pelc-Tyrolka – Libeň

 • výstavba cyklostezky podél Vltavy v návaznosti na výstavbu MO
 • koridor v generelu cyklotras jako páteřní cyklotrasa A2 + odbočení na A27
 • odůvodněné navýšení investice

Libeňský most

 • plánovaná celková rekonstrukce
 • nulové / minimální navýšení investice
 • jako A 16

Hlávkův most

 • plánovaná celková rekonstrukce
 • nulové / minimální navýšení investice
 • jako A 31

Nové spojení a jeho napojení do centrální Prahy u křižovatky Bulhar
Letenská pláň

 • úpravy třídy Milady Horákové v souvislosti s výstavbou MO
 • ještě možná změna (malé úpravy,doplnění) stávajícího projektu

/ PŘIPRAVOVANÉ / VE VÝSTAVBĚ

spojení Žižkov – Hlavní nádraží

 • v souvislosti s výstavbou nového spojení
 • využití původního železničního koridoru
 • napojení i přímo k nádraží – mělo by být dopracováno
 • koridor v generelu cyklotras jako A25
 • odůvodněná investice

rekultivace rozvojových ploch – Vysočany

 • Freyova-Poděbradská-Hořejší rybník
 • spojeno s výkupy pozemků v rámci celkového rozvoje území
 • koridor v generelu cyklotras jako A26
 • odůvodněná investice

přemostění Vltavy Troja-Holešovice

 • v souvislosti s výstavbou silničního okruhu + přeložení tramvajového vedení
 • cyklostezka / cyklopruhy by měly být nakonec integrovány
 • koridor v generelu cyklotras jako spojnice A1 a A2
 • malé / nulové navýšení investice

přemostění Berounky + Vltavy u Zbraslavi

 • v souvislosti s výstavbou silničního okruhu
 • obsaženo v propagačních materiálech u studie (podvěšená lávka)
 • není v generelu cyklotras, ale jedná se o významnou kompozičně-funkční osu území
 • odůvodněné navýšení investice

přemostění Vltavy u Zámků

 • v souvislosti s výstavbou silničního okruhu
 • obsaženo v propagačních materiálech u studie (spodní podvěšená lávka pod dvěma patry mostu)
 • není v generelu cyklotras, ale jedná se o významnou kompozičně-funkční osu území
 • odůvodněné navýšení investice

Co se povedlo – stavby z poslední doby, při nichž byly integrovány prvky pro cyklistiku

INTEGROVANÁ ŘEŠENÍ CYKLODOPRAVY
Při celkové rekonstrukci / u nově budované stavby, významného uličního parteru apod. došlo alespoň k částečné integraci cyklistické dopravy do navrhovaného projektu (formou cyklostezek, cyklopruhů či jiných řešení a prvků).

/ REALIZOVANÉ

náplavka Rašínovo nábřeží

 • integrace cyklistů při celkové opravě náplavky po povodních
 • nevhodný povrch (památkáři…), po navržených úpravách snad změna k lepšímu
 • koridor v generelu cyklotras jako páteřní cyklotrasa A2
 • nulové > odůvodněné navýšení investice

náplavka Dvořákovo nábřeží

 • integrace cyklistů při celkové opravě náplavky po povodních
 • nevhodný povrch (památkáři…), po navržených úpravách snad změna k lepšímu
 • koridor v generelu cyklotras jako páteřní cyklotrasa A2
 • nulové > odůvodněné navýšení investice

protipovodňová hráz Libeň – Rokytka

 • volný průjezd pro cyklisty i pěší přes vodní dílo
 • koridor v generelu cyklotras jako páteřní cyklotrasa A2
 • minimální navýšení investice

Tisková zpráva Auto*Matu ze dne 21.8.2007

TZ Auto*Mat, www.auto-mat.cz, 24.08.2007
Do vaší knihovny
Blogy

Premiéra na Bohemia Divide

 ()
Bohemia Divide je název jednoho z dnes už asi kultovních cyklistických ultra-závodů bez podpory. 750-800 km napříč Českem od jihu k severu po cestách i necestách, nonstop a bez podpory. Mezi vyznavači tohoto podivného odvětví cyklistiky má závod své věhlasné jméno, pro mě to je ale letos…
JohnyB | 28.10.2023

6.část - Bulharsko – k moři!

 ()
Naše děti už dávno vědí, že když k moři, tak si k němu musí dojet na kole. Těšily se, ale to horko tyhle poslední dny bylo opravdu těžko snesitelné. Dvacátý pátý den mě přestalo bavit i to ranní slunce, které jsem ještě jakžtakž tolerovala, protože osušilo noční rosu a tedy i stany. Na tu blankytně…
Peggy | 18.10.2023

Východní Balkán - 5. část - Bulharsko - průsmyky Staré Planiny

 ()
Stará Planina, skoro 600 km dlouhý horský hřeben začíná na severovýchodě Srbska a táhne se napříč celým Bulharskem. Starší název pohoří je Balkan a tak to byl on, kdo dal název celému poloostrovu. Slovo pochází z turečtiny a znamená hora. Po hřebeni vede nejstarší, nejdelší a asi i nejznámější…
Peggy | 08.10.2023

Východní Balkán - 4. část - Bulharsko - Rodopy

 ()
Na pěkné noclehy si člověk rychle zvykne. Prostě jsme ty krásné přístřešky začali brát jako standard, až jsem větou, že tady noclehy nemusíme hledat, že naopak ony si najdou nás, naše štěstí zakřikla. Dosud jsme ještě neměli krizovku a ta přišla právě ten večer, kdy jsme za městečkem Chadžidimovo…
Peggy | 22.09.2023

Východní Balkán - 3. část - Rozžhavený nejjižnější bod

 ()
Na úvod jsem zapomněla na pár důležitých informací: - Dětem už je (rok 2021) 12 a 14 let (ano, nočník jsme už nechali doma :-) ) a oba jedou ještě docela ochotně.- Luděk má zbrusu nové kolo. Po loňských potížích (2x prasklá vidlice a jiné lahůdky) jsem mu dala nůž na krk, že pokud si nepořídí nový…
Peggy | 11.09.2023

O čem se mluví:

Cestování na kole Solár na kolo dnes v 03:38
Fotohádanky Fotohádanky - 2023 dnes v 03:29
NEcyklo Co vás zaujalo 271 dnes v 00:47
Ostatní – cyklo Jaké to bylo - 141 dnes v 00:26
Trénink a zdraví Trenažér včera v 21:54
Technické rady Technické dotazy včera v 21:51
NEcyklo Ukrajina 34 včera v 20:59
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

171 cyklistů (1 přihlášený)

Premiéra na Bohemia Divide

Bohemia Divide je název jednoho z dnes už asi kultovních cyklistických ultra-závodů bez podpory. 750-800…
JohnyB | 28.10.2023

6.část - Bulharsko – k moři!

Naše děti už dávno vědí, že když k moři, tak si k němu musí dojet na kole. Těšily se, ale to horko tyhle…
Peggy | 18.10.2023

Východní Balkán - 5. část - Bulharsko - průsmyky Staré Planiny

Stará Planina, skoro 600 km dlouhý horský hřeben začíná na severovýchodě Srbska a táhne se napříč celým…
Peggy | 08.10.2023