reklama

Čemba

Adresát:
Vážený pan
Tomáš Kvasnička
Česká Mountainbiková Asociace, o.s.
Mechová 17
466 40 Jablonec nad Nisou

Vážený pane,

obdržela jsem od Vás, jako představitele občanského sdružení Česká Mountainbiková Asociace, dva dopisy, z nichž jeden byl "otevřený" a pak spoustu e-mailů, jejichž zasílání bylo zapříčiněno rozpoutáním kampaně, jejíž iniciátorem jste byl Vy a Vaše asociace. Je s podivem, jak málo stačí, aby se po celé České republice bez znalostí konkrétní věci, jen na základě nějakého subjektivního názoru a nepřesných a nesprávných informací, dalo zmanipulovat tolik lidí k takové činnosti, která ve svém důsledku poškozuje dobré jméno statutárního města Frýdku-Místku, jeho představitelů i zaměstnanců. Abych svůj výše uvedený názor objasnila, dovolím si malé shrnutí.

Statutární město Frýdek-Místek je vlastníkem hospodářského lesa na Palkovických hůrkách nad Chlebovicemi. Péče o tento les se řídí zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen "lesní zákon"). Tento zákon vlastníkovi ukládá o les pečovat tak, aby zajistil jeho dlouhodobou existenci a plnění všech jeho funkcí, a to jak produkčních, tak mimoprodukčních. Je povinností i les chránit před škodlivými vlivy a činit všechna dostupná opatření ke snižování jejich dopadu na les.

Hospodářské lesy na Palkovických hůrkách jsou polyfunkčně obhospodařované tak, aby jednotlivé funkce byly v rovnováze, tedy jak funkce hospodářská, tak funkce sociální a zároveň i funkce biologická (ekologická). Při hospodaření v těchto lesích bereme do úvahy samozřejmě i ostatní funkce lesa jako je např. asanační, izolační, meliorační, rekreační, naučná, kulturní, estetická aj.

Není ovšem možné akceptovat požadavek Vašeho občanského sdruženÍ. tj. zvýšený zájem využívat plnění určité funkce nad úroveň jejího potenciálu, protože by to ve svém důsledku znamenalo potlačení plnění jiných funkcí. Kromě toho, jak uvedu dále, požadujete činnost, která je přímo lesním zákonem zakázána, protože polyfunkční účinnost lesa to snižuje nebo dokonce eliminuje.

Považuji za svou povinnost reagovat na Vaše sdělení, které je obsaženo v otevřeném dopise ze dne 20.2.2008 a v dalším dopise ze dne 1.3.2008.

Uvádíte, že cyklisté z Frýdku-Místku upřeli svou pozornost na Palkovické hůrky a dobrovolnou prací chtěli umožnit vyjížďky v této oblasti. K tomu lze jen dodat, že tato činnost je jistě záslužná a umožní smysluplnou činnost mnoha lidem. Zde je však nutné jednoznačně uvést, že se v ust. § 20 odst. 1 písmo j) lesního zákona uvádí, že je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. Jízda cyklistů je tedy povolena pouze po místních komunikacích a vyznačených cyklostezkách. A kritizovaný úsek cesty od Kociána ke kapličce v Chlebovicích takovým úsekem není.

Uvádíte, že pan Krobot Vám z neznámých důvodů nechtěl oficiálně ježdění na kole povolit. Ovšem on to udělat nemohl a nesměl. Nikdo, tím více úředník státní správy, není oprávněn povolit něco, co zákon zakazuje.

Dále zcela nepravdivě uvádíte, že pracovníci magistrátu prezentovali stanoviska, která jsou v rozporu s lesním zákonem a obhajovali nemožnost jakéhokoliv projektu podpory rekreace. Pracovníci magistrátu nemohou souhlasit s jízdou na kolech (a také na motorkách a čtyřkolkách). To je naopak stanovisko v souladu s lesním zákonem, který takovéto aktivity zakazuje. Ostatní rekreační aktivity, tj. pěší a naučná turistika, sběr lesních plodů a hub a další aktivity, které jsou v souladu s lesním zákonem pod pojmem obecné užívání lesa, jsou podporovány. Nabyla jsem dojmu, že pod pojmem nemožnost rekreace na Palkovických hůrkách jde pouze o nemožnost jezdit na kole v lesích. Na konkrétním místě, které kritizujete, byste však podstatně omezili rekreační aktivity především vy vaší činností. Copak není nebezpečné jezdit na kole vysokou rychlostí z místa od Kociána dolů do Frýdku-Místku po uzoučké pěšině a přitom ohrožovat pěší turisty, jak dospělé tak i děti, které zde často chodí? Pracovníci magistrátu byli osobně svědky takovéto hrozící kolize nejednou. A ani po úpravách, které provedli aktivisté Vašeho občanského sdružení, by bezpečnost pěších nebyla vyšší.

Na jednání dne 3.10.2007 bylo přislíbeno, že správa městských lesů bude k aktivitám pouze tiše přihlížet. Bylo zde také zdůrazněno, že les na Palkovických Hůrkách je les hospodářský (§ 9 lesního zákona) a není lesem zvláštního určení (§ 8 odst. 2 písmo c) - příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí), jak nesprávně všude uvádíte a že v případě nutnosti bude správa stezku používat pro lesnickou výrobu ne z důvodů produkce dřeva, jak zase nesprávně uvádíte v dopise i na webových stránkách, ale z hlediska ochrany lesa, vzhledem k nutnosti likvidace kůrovcem napadeného dříví, jak ukládá lesní zákon (§ 32 odst. 1, 2 a § 33 odst. ]). Problém s kůrovcem, jak je všem známo, vzhledem k mírným zimám a značnému deficitu vodních srážek a porostů napadených václavkou, je problémem celorepublikovým, hlavně v nadmořských výškách do 600 m nad mořem, kde se lesy ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek nacházejí. Průběh druhého pololetí roku 2007 ve výskytu kůrovcem napadeného dříví byl katastrofální. V porostních skupinách, které lemují zmiňovanou pěšinu, se v průběhu roku 2007 těžilo opakovaně pro stále se opakující napadené stromy kůrovcem. V lesích ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek se v roce 2007 neprovedla žádná úmyslná těžba mýtní, pouze těžby nahodilé a těžby s nahodilou těžbou související (rekonstrukce v mýtních nebo předmýtních porostech a výchovné zásahy v probírkách do 40 let věku, které má vlastník lesa povinnost provádět dle ust. § 24 odst. 2 lesního zákona). Firma, která provádí lesnickou činnost na základě smlouvy, již odmítala do nepřístupných terénů posílat koně, neboť došlo ke třem případům, kdy se koně táhnoucí kmeny převrátili ve svahu. Dále nebylo možné z důvodu příliš velké vzdálenosti dříví přiblížit koněm a traktor se do zmiňovaných lokalit pro příliš složitý terén nedostal.

Z hlediska ochrany lesa je povinností vlastníka lesních pozemků činit taková opatření, aby dříví napadené kůrovcem bylo účinně asanováno a nedocházelo k šíření škodlivých činitelů (§ 32 odst. ] lesního zákona). Ve spolupráci s odborným lesním hospodářem a firmou provádějící lesnickou činnost se dařilo kůrovcem napadené dříví vy těžit, ale v některých případech bylo nemožné ho přiblížit. Byla dočasně volena chemická asanace, která, aby byla účinná, se musí vždy cca po 4 až 5 týdnech opakovat. Toto opatření však považujeme za nešetrné k životnímu prostředí a může mít nepříznivé důsledky na biotu.

V měsíci lednu 2008 se proto ve spolupráci s odborným lesním hospodářem a firmou provádějící lesnickou činnost pro statutární město Frýdek-Místek rozhodlo, a to po vyčerpání všech možností, jak vytěžené dřevo přiblížit. Řešením bylo zřízení úzké přibližovací linky po vrstevnici tak, aby se po ní dostal univerzální kolový traktor do všech nepřístupných lokalit, kde na krátkou vzdálenost bude dřevo předpřiblíženo koněm na vývozní místo v dosahu délky lana z přibližovací linky.

Souhlasím s Vámi, že čerstvý zásah nevypadal příliš dobře. Ovšem již nyní, necelé dva měsíce po úpravě stezky, je dobře schůdná a úprava postupně zaroste bylinami tak, že se celkový dojem upraví. V každém případě tato trasa slouží pouze potřebám lesního hospodářství a pěší turistice. Domnívám se, a to na základě osobní znalosti možností území celých Palkovických hůrek, že se jejich rekreační hodnota nikterak nesnížila, rekreace obyvatel i návštěvníků města Frýdku-Místku nebyla narušena a toto území poskytuje velké množství způsobů rekreace i míst, kde si každý najde právě to, co k rekreaci potřebuje. Domnívám se, že úprava malého úseku jedné pěšiny, kterých je v nejbližším okolí několik dalších a v celé oblasti veliké množství, nemůže negativně ovlivnit lesní prostředí, snížit jeho polyfunkční účinnost a znemožnit fungování Palkovických hůrek jako přirozené rekreační zázemí města. Uvádíte, že téměf všechny lesní cesty byly upraveny. Není to spíše důsledek toho, že se v lesích hospodaří v souladu s lesním zákonem určitým obvyklým způsobem a nikoli důsledek toho, že by lesníci záměrně činili opatření bránící rekreaci?

Označujete aktivisty Vašeho občanského sdružení za aktivní a odpovědné, úředníky pak za arogantní a zaměřené vůči občanům. Lze mluvit o odpovědnosti v případě činnosti v rozporu se zákonem? Je arogancí to, že úředník hájí zájmy ochrany lesa a přírody v rozsahu uloženém mu zákonem?

Dospěla jsem k názoru, že mnoho povyku pro nic má jen jeden cíl: Zajistit prosazení Vašich úzce zaměřených zájmů, tj. jízdu na terénních kolech po lesích, a to na úkor vlastníka, ostatních uživatelů a především lesa. Nemám nic proti jízdě na terénních kolech, ovšem nesmí být při tom poškozovány zájmy druhých.

Ve Frýdku-Místku 19.3. 2008
S pozdravem
Richterová

[ Zpět ]
Datum: 26.06.2008
Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
 • Re: Čemba

       

  Richterová je primátorka a stejný magor jak já :-)

  [ Zpět ]
  Datum: 26.06.2008
  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  Fénixi, můžeš mi prosím sdělit nějakou právně závaznou normu, která by deklarovala co je:

  lesní cesta

  vyznačena trasa

  já to totiž nikde nemohu najít.

  [ Zpět ]
  Datum: 26.06.2008
  Autor: pro_pa
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  Udělejte někdo z toho stručný výcuc... Je to dlouhé a nepřehledné (a o ničem) jako Medvědovi příspěvky... Díkec ;-)

  [ Zpět ]
  Datum: 26.06.2008
  Autor: hekynen
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Chudák Hekynen,o medvědovi se mu zdá nov co noc,už z toho magoří...Koupíme mu nějaké medvídě do postýlky?

   [ Zpět ]
   Datum: 02.07.2008
   Autor: Ivánek
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  Hele ty černobílej ptáku, tohle je podle tebe správně? Znáš nějaké takové nařízení, vyhláška nebo zákon?

  "Jízda cyklistů je tedy povolena pouze po místních komunikacích a vyznačených cyklostezkách"

  [ Zpět ]
  Datum: 26.06.2008
  Autor: PepikW
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  Paní Richterová používá Medvědovu taktiku - uvádí informaci neúplnou, aby závěr vyzněl příznivě pro ni. Cituji : "se v ust. § 20 odst. 1 písmo j) lesního zákona uvádí, že je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních. Jízda cyklistů je tedy povolena pouze po místních komunikacích a vyznačených cyklostezkách."

  Správné znění zákona č.289/95 Sb., §20 j) - "V lesích je zakázáno mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, ..." a dále "Lesními cestami se v této souvislosti rozumí všechny lesní cesty, tedy lesní cesty katastrované i nekatastrované, zpevněné i nezpevněné, ale i svážnice, zřetelné přibližovací linky apod. ..." Přeložíme-li si řeč zákona do naší lidské, nemůžeme v lese vytvářet cesty nové, ale můžeme jezdit po všech cestách - i po těch, které byly vyšlapány zvěří.

  Zkrácené znění dalších souvisejících zákonů najdete na :
  http://www.patek13.cz/doc/judr/clanek001.html

  [ Zpět ]
  Datum: 26.06.2008
  Autor: ckp13
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Zapomněl jsem dodat - paní Richterová prachobyčejně lže!

   [ Zpět ]
   Datum: 26.06.2008
   Autor: ckp13
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    No, ona vyloženě nelže. Medvěd taky vyloženě nelže. Jen prostě některé "maličkosti" neřekne či lehce přiupraví... Zde je to zcela typicky: vyjmenuje, že dle zákona blalbalba je ZAKÁZÁNO jezdit mimo lesní či značené cesty. Ano, to v zákoně je (a já s tím zcela souhlasím a také to dodržuji). ALE už se tak nějak "opomene" připojit i definici "co to je lesní či značená cesta"...

    [ Zpět ]
    Datum: 26.06.2008
    Autor: hekynen
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    Jestli paní Richterová lže to nevím. Je to možný. Ten paragraf se dá vysvětlovat různě.

    Ale když už se tu podepisovala petice, bylo by bývalo poctivé zveřejnit zde i stanovisko druhé strany, tedy magistrátu.

    Ať už ten paragraf znamená cokoli, ta podpisová akce byla nefér, protože lidé ji podepisovali na základě zavádějících informací.

    Zapomněl jsem dodat - Čemba prachobyčejně lhala.

    [ Zpět ]
    Datum: 26.06.2008
    Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Ten paragraf se NEDÁ vysvětlovat různě. Je napsán zcela jednoznačně a jasně. Je povoleno na kole jezdit po VŠECH cestách, stezkách i cestičkách, ať už značených či neznačených, pokud to není výslovně zakázáno (zákonem jako u národních parků, případně dopravní značkou "Zákaz vjezdu cyklistů"). Můžeš se čertit jak čertík v krabičce, ale prostě to tak JE.
     Jsi přesně jako Medvěd, jen uhýbáš pod tíhou argumentů a faktů.

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Autor: hekynen
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Tak dobře - ten paragraf se NEDÁ vysvětlovat různě.
      A v tom je ten problém - zákon je napsaný špatně a Čemba toho zneužívá.

      [ Zpět ]
      Datum: 26.06.2008
      Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Vysvetli mi, proc by ten zakon mel byt napsan spatne. Jestli se v prirode pohybuju pesky, se psem nebo na kole je prece za podminky dodrzovani zakladni lidske slusnosti jedno. Netusim, kdo dela porad z cyklistu takovy demony, co oproti pesim zpusobuji mnohem vetsi erozi, zpusobuji urazy detem a tehotnym zenam, plasi zver a mozna i vic prdi :o) Nic takovyho snad prokazano nebylo, i proto je zakon porad v takove podobe, v jake je. Tzn, ze po cestach se muzu v lese pohybovat i na kole. Jakychkoli cestach.

       [ Zpět ]
       Datum: 26.06.2008
       Autor: vasek
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Problém bude asi nejspíš u tebe!
       To je stejný, jako bys napsal, že houbaři zneužívají špatně napsaný zákon a houby sbírají (já ne, nechutnaj mi).

       [ Zpět ]
       Datum: 26.06.2008
       Autor: PepikW
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Jasně.. Takže když tě "nachytáme", že se paragraf vysvětlit jinak NEDÁ, tak je špatný zákon.
       Nepřejdl jsi se vtipné kaše?

       [ Zpět ]
       Datum: 26.06.2008
       Autor: hekynen
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Ty jsi opravdu srandista. Špatně napsaný zákon, kvůli tomu, že se nedá vysvětlovat různě, to je perla :-)))

       [ Zpět ]
       Datum: 26.06.2008
       Autor: pro_pa
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Fénix je asi právník a když budou všechny zákony srozumitelné (a hlavně JEDNOZNAČNÉ) tak se může jít klouzat, protože bude bez práce :-)

        [ Zpět ]
        Datum: 26.06.2008
        Autor: Jarda
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       A paní primátorka ho tedy taky zneužívá, když se jím na mnoha místech svého dopisu ohání... Fénixi, Fénixi...

       [ Zpět ]
       Datum: 30.06.2008
       Autor: k.vl
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Jestliže výklad zákona je takový, jak uvádíte, musím uznat, že paní primátorka napsala pěknou blbost. Nenapadlo mě, že by si tohle mohla dovolit.
       Ale trvám na tom, že zákon, který umožňuje cyklistům jezdit po všech stezkách, včetně těch vyšlapaných zvěří, je napsaný špatně.

       Pes je zakopaný trochu jinde - správce Krobot čembisty předem varoval, že jimi upravovaná cesta může být v budoucnu použita na svážení dřeva. Jestliže je alespoň tato informace pravdivá, tak celá ta podpisová akce neměla vůbec vzniknout.

       [ Zpět ]
       Datum: 01.07.2008
       Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Správce lesa p.Krobot byl velice podrobně seznámen s naším děním. A chodil nás kontrolovat. Kůrovcová kalamita opravdu na této lokalitě nastala. Bylo v jeho pravomoci rozhodnout tímto způsobem. Ale zrovna tak bylo možné dřevo odtahat citlivějším způsobem. To není z mé hlavy,ale kamaráda,který se svozem dřeva živil. Jde tedy o to,že to šlo jinak. Ale nebyla vůle udělat to jinak. Proto ta petice,proto ten protest. Je to pořád o tom,že dobrovolnické práce si námi volený zastupitel neváží,ale jí pohrdá.Co hůře,nabízí se myšlenka,že to vše paní primátorka dobře věděla...A přesto mohlo jít o politické rozhodnutí.To je však jen můj názor.

        [ Zpět ]
        Datum: 01.07.2008
        Autor: Black
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Se divis....takovou krasnou cestu jste jim tam udelali....tam se ani ten traktor nemohl zaprasit. Proc to tahat jinudy a umazat si karu, kdyz to mohli tahat po krasne udelane ceste.....:-))

         [ Zpět ]
         Datum: 01.07.2008
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Ten starý vrstevnicový chodník jsme opravili do šířky cca 1metru,a velmi pracně,ručně. Aby se tam dalo najet s lesní technikou,probagrovali to hnusným starým bagrem na cca 3metry. Utržené stromky, kolmý zářez v koruně cesty ve stylu "No a co..kdo nám co může. Vždyť,hajný je lesa pán,všemi je milován.." Mě to přijde stále jako arogance moci. Mohli to udělat,a zbavili se nějakých tam snílků,co by chtěli jezdit po singlu na MTB. Preventivně. Co kdyby se jim tam ta veteš zahnízdila.

          [ Zpět ]
          Datum: 01.07.2008
          Autor: Black
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Ja jsem do dneska nepochopil PROC se tak stalo:-( A asi nikdy nepochopim.
           Cesta urcena pro vsechny a je fuc. Jen tak... Jako kdyby to nebylo nic. Proc? Zavist? Nutnost nicit cizi praci? Tesit se z toho, ze neco znicim a nekomu ublizim? Fakt nechapu.
           Spis mi prijde, ze jakmile se rekne biker, tak si vsichni predstavi cloveka, co ma vsude pearsing, je potetovanej, na hlave haro a pod hubou bradku. Navic takovej biker je spindira, co smrdi a minimalne da patnact kousku za den. A pak takovej clovek prijde a rekne, ze chce udelat v lese nejakej singl, aby se tam mohl vyblbnout. A pak...pak si reknou, ze takovou vetes podporovat nebudou. Nebudou podporovat nejake volne smyslejici bikery.
           A je po prdeli. Jenze ja tu zadneho takoveho bikera neznam....:-))) Spousta z nich jsou normalni lide od deti. Spousta z nich jsou uplne obycejni lide, co maji radi kolo a prirodu....

           [ Zpět ]
           Datum: 01.07.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           No, hele, Ty jsi zřejmě jeden z těch, kteří to tam dělali? Já se Tě na něco zeptám, nechci Tě urazit, jen bych to rád pochopil. Jsi si opravdu jistý, že si za to aspoň trochu nemůžete sami? Když Vám to ten Krobot dovolil jaksi neoficiálně, věděl o tom magistrát, nebo jen ten Krobot? Já si od začátku myslím, že Krobot to odkejval a pak jste ho obešli, šli na magistrát a on za to dostal sprdunk od magistrátu. Že jste tam mohli frčet dodnes, kdybyste s tím nechodili na magistrát, aby ten singltrek legalizoval. Jakože ste si to měli nejdřív všechno zajistit ofiko, aby to bylo legální a potom začít budovat. Asi by to bylo mnohem složitější, ale třeba by to dopadlo líp?

           [ Zpět ]
           Datum: 01.07.2008
           Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Ahoj. Jsem to já. Ten iniciátor protestu. Roman Švarc "Black". www.bc-cyklo.com
            Nikdy bychom si netroufli jít tam něco dělat,pokud bychom si nemysleli,že to máme povoleno. Pan Krobot je na něstském ůřadě. Jeden z lidí,kteří se mnou na tom chodníku dřeli je přímo ůředník městského ůřadu,který Krobotovi a paní primátorce ručil svým jménem za to,že ho znají,a odvedeme kvalitní,všem prospěšnou práci. Věděla to primátorka,věděl to správce lesa,věděli to na životním prostředí.
            Ale co je právě hrozné,že všichni od nád dali ruce pryč,jako od prašivých kojotů,když přišel T.Kvasnička a chtěl prezentovat naši práci. Dělali jsme to s nadšením,a doufali,že to bude nejen pro bikery,ale pro všechny lidi,co tudy jdou(jedou)Ten chodník byl mimořádně frekventovaný,a lidi se sem těšili.

            [ Zpět ]
            Datum: 02.07.2008
            Autor: Black
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             romane diky za prispevek,
             je pekne porovnat fenixovo "ja si myslim" s nazorem nekoho, kdo vi u toho od zacatku byl.

             je smutne ze fenix, jediny spravedlivy, muze delat zavery ze svych domenek, kritizuje cembu za neobjektivnost, pritom sam vede pomlouvacnou kampan jen na zaklade svych neoverenych, a jak se neustale ukazuje, mylnych dojmu...

             [ Zpět ]
             Datum: 02.07.2008
             Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Jinak - každá podpisová akce a petice je "nefér"; pro tu stranu, proti které se organizuje...

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Autor: hekynen
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Jestli nám tu, ty náš "poctivý a férový" protičembí Vědátore, nelžeš ty ?

     Stanovisko primátorky na webu http://mrtvastezka.cemba.cz/ , kde se sbíraly podpisy, bylo už tušim na konci března (tady NaKole se nic nepodepisovalo).
     A podle toho, co psala, se nesmí v lese po cestách, které k tomu nejsou přímo určené, nevim jak jinak si chceš její vyjádření vysvětlit.

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Autor: PepikW
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Můžeš prosím upřesnit v čem jsme lhali a jaké zavádějící informace jsme poskytli? Ideální bude citace.

     Dík.

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Hele, však ty víš moc dobře, jak neobjektivně, sugestivně to bylo celé napsané. On pan Kvasnička studoval novinařinu, nebo ne? Tak snad by měl, proboha, vědět něco o OBJEKTIVNÍM informování veřejnosti. Takhle mi přijde, že pouze ZNEUŽÍVÁ své vzdělání v tomto oboru.
      Pověsili jste tady tu petici s cílem získat co nejvíce podpisů, sami jste přiznali, že jste to "trochu" přehnali, aby těch podpisů bylo co nejvíc, ale že "svůj účel to splnilo". Ale vyjádření primátorky, to ne, co? To tady nikdo nenabídl. Nebo vyjádření správce, to jsem sem musel dát já, jak rozčarovaný z toho byl. Ten správce lesa, Krobot, který vám podal prstíček a div nepřišel o místo...
      Taky jste napsali, že se jedná o těžbu dřeva, ale ona to byla kůrovcová kalamita, že? Není to trochu rozdíl? A že tam cyklisté ohrožují chodce v nějakém sjezdu, o tom také taktně mlčíte, co? Tu stezku jste upravovali jak partyzáni bez platného povolení a pak se divíte, že s tím magistrát nesouhlasí. A celou vinu hodíte na magistrát. Tohle můžete zkoušet na mladý a nezkušený pulce, kteří vidí jak si to fičí po singltreku a je jim jedno, JAK A PROČ.
      Na mě to nezkoušejte, s manipulací mám bohaté zkušenosti, poznám ji na sto honů. Ona totiž smrdí na sto honů. To je přesně to, co mi na Čembě vadí od začátku - manipulativní a neobjektivní způsob prezentace. To bylo řečí o tom, že Čemba je pro VŠECHNY CYKLISTY. A pořád to všechno tlačí na ty singltreky. Pro všechny cyklisty. Kdo chce, tak to musí vidět. Tady jde o singltreky, potažmo o dotační prachy. Všechno ostatní je jen omáčka, aby to lidi líp spolkli. Tady jde o ty "vdolky", jak tomu říká pan Kvasnička.

      [ Zpět ]
      Datum: 26.06.2008
      Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Podívej, chlapče, každá zájmová organizace si hájí ty své potřeby. A je to vždy na "úkor" nečeho případně někoho. Ale to je právě ta občanská společnost! O tom je přesně demokracie. Jestli se ti aktivity Čemby nelíbí, tak si založ antičembu.
       Ale to komanč nikdy nepochopí...

       [ Zpět ]
       Datum: 26.06.2008
       Autor: hekynen
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Ale jo, ať si ty svoje zájmy hájí. Já například neskrývám názor, že bych nadšeně souhlasil s podobným antibikerským zákonem, který je na Slovensku. Prostě bikerům vjezd povolen pouze tam, kde je to výslovně povoleno značkou. A nechám si tady za to nadávat do komunistů od antikomunistů. Pan Kvasnička se celej třese na budování singltreků za státní prachy, ale neumí to říct na rovinu. To je pořád Make love not asphalt, Mrtvá stezka, bla, bla, bla, místo aby řekl: na normální cyklisty kašlem, potřebujem si nasekat mladý, singltrekový závisláky a udělat si z toho výnosnej job. Co na tom nechápeš zrovna Ty, nejupřímnější z upřímných? Ty máš takové pokrytectví rád?

        [ Zpět ]
        Datum: 26.06.2008
        Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Mám se opakovat? Jestli se ti něco nelíbím a chceš něco změnit, založ si občanské sdružení, sepisuj petice, bojuj, braň se, buř (od slova bouřit; ne buřt:-)). Máme demokracii... Když může státní příspěvek (=dotaci) dostat téměř kdokoliv na jakoukoliv pitomost, proč by na ni neměl právo "pan Kvasnička"?

         [ Zpět ]
         Datum: 26.06.2008
         Autor: hekynen
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Ještě dodatek: nejsem člen Čemby. Jen sympatizant. Ano, jsem asi kvůli tomu pokrytec...

         [ Zpět ]
         Datum: 26.06.2008
         Autor: hekynen
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          JE TO TVOJE ČeMBA,
          BUĎ NA NI HRDÝ !
          BUĎ NA NI HRDÁ !

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           No a poč ne?
           Nejsem dopravní cyklista, ani nezávodim, jsem jen obyčejnej turista a přesto, že nejsem ani biker,čemba je v týhle zemi jediná, kdo pro mě něco dělá.
           Mám rád přírodu a proto tam jezdim, nestojim o cyklistiku po dálnicích a bojim se, aby u nás neprorazily další a další zákazy, už teď je jich zbytečně moc.

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: PepikW
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            To je zajímavý - nejsem dopravní cyklista, nezávodím, jsem obyčejnej rutista, nejsem ani biker a čemba pro mě neudělala vůbec, ale vůbec nic. Mám rád přírodu, nestojím o cyklistiku po dálnicích. Rozdíl je tady asi jediný - rozumných zákazů se nebojím. Naopak - myslím si, že by měly prorazit další. Je možné, že se o to zaslouží i čemba.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             :-))) turista

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Pak teda Pavle nechápu, v čem máš problém? Proč tady vedeš dlouhodobě tuhle kampaň proti čembě a Kvasničkovi, když ani nejsi schopen svoje nařčení doložit.
             Např.: "Ale když už se tu podepisovala petice, bylo by bývalo poctivé zveřejnit zde i stanovisko druhé strany, tedy magistrátu".
             Na stránkách, kde se petice podepisovala byly k dispozici všechny dostupné informace (dopis primátorky tam samozřejmě nemohl být dřív, než ho sepsala a poslala), to že to bylo podané emotivně, na faktech nic nemění.
             Nebo tohle: "Faktem zůstává, že singltreky jsou vhodné jen pro část terénních cyklistů" no to mi teda vysvětli.
             Až budeš členem nějakého sdružení, zajímej se o jeho vnitřní fungování, ale zvenku do toho, promiň, nemáš co kecat, nejsi státní dozor.

             Jinak rozumný zákazy respektuju, ty nesmyslný mi vaděj a měly by se zrušit (ale přesto se jimi většinou řídim).

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: PepikW
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              No to mě teda podrž, s prominutím se nalézám na diskuzi, čemba tady prezentuje svoje cíle, podpisové akce a já do toho nemám co kecat? Takže já jsem tady od toho, abych podepsal petici, případně vstoupil do čemby, napsal jak vás obdivuju, mebo vás ingoroval, ale svůj negativní názor napsat nesmím?

              Co bych měl jako dokládat? Vždyť není co dokládat. Na stránkách čemby NEBYLY všechny informace. O kůrovcové kalamitě tam nebylo ani slovo. O tom, že správce je upozorňoval, že v případě potřeby cestu použijí na svážení dřeva, tam nebylo ani slovo. Že se jedná o hospodářský les a ne rekreační, nebo jak se tomu správně říká, zase ani slovo.

              Terénního cyklistu jste zde definovali jako člověka, který nejezdí JEN po asfaltu. To znamená, že VŠICHNI terénní cyklisté chtějí jezdit po singltreku? Co na tom nechápeš?
              Jestliže jsou pro čembu singltreky prioritní, tak není organizace VŠECH terénních cyklistů.

              [ Zpět ]
              Datum: 28.06.2008
              Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Možná to pro tebe bude překvapení, ale mezi asfaltem a singltrekem existuje široká škála typů cest. Takže tvůj předpoklad že pokut někdo nechce jezdit po asfaltu chce jezdit jenom po singltreku je mylný.

               [ Zpět ]
               Datum: 28.06.2008
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               -Jakoukoliv organizaci můžeš klidně kritizovat, nebo chválit, psát názory.Ale pokud nejsi člen, nebo kontrolní orgán, nemáš nárok požadovat nahlížet do jejího hospodaření. Ale myslím, žes to pochopil, jak jsem to myslel, jen se zase stavíš do "ukřivděné" pozice.
               - Informace tam byly, přesně ty, co o nich píšeš, stačilo kliknout a přečíst si to.
               -A tohle tu už bylo: buď široký hlaďounký asfalt, nebo kořeny a kameny (v tvé interpretaci tedy singl), tohle černobílé vidění mě už unavuje.

               [ Zpět ]
               Datum: 28.06.2008
               Autor: PepikW
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Potvrzuji Fenixův názor. V den, kdy jsem se já po návratu z dovolené (26.2.08) poprvé dostal k webu mrtvastetzka.cz, tam informace o kůrovcové kalamitě nebyly, jinak bych nenapsal na B-F to, co jsem tam napsal.

               Viz moje odmítnutí petice pod nickem zbartos 26.02.2008 v 17:58:27 http://www.bike-forum.cz/forum/quotnezabijejte... .

               Jiná věc je, že organizátoři petice nemuseli vědět, že tam vůbec nějaká kůrovcová kalamita je.

               Navíc i kdyby to věděli, nemuseli to považovat nutné zveřejňovat to na tom webu mrtvastezka.cy , protože technologii přibližování dříví většinou neurčuje fakt, zda jde o nečekanou kůrovcovou kalamitu, nebo o předem plánovanou těžbu, ale lesnická odbornost správce lesa, terénní podmínky dotčené lokality, hmotnost kmenů, dostupné přibližovací prostředky a solventnost majitele lesa.......

               [ Zpět ]
               Datum: 19.07.2008
               Autor: Neregistrovaný uživatel (zbartos)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           ???
           Není to moje Čemba. Nejsem členem, ani ji nevlastním. Máš asi problém se čtením a porozumněním psaného textu?

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: hekynen
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Já nee.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Zatím si tu Fenix dělá neplacený job z prskání pomluv a rozšiřování nepravd na téma ČeMBA.
         Myslím, že řešení této situace není v silách ČeMBy, ale jen v možnostech terapeuta, který by měl vyřešit to fóbii z ČeMBy u Fénixe.
         Fenixi, pokud nemáš 30 Kč na to, aby jsi s tím šel k doktoru, tak já Ti je klidně věnuju !!!

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Autor: kolombo
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Děkuji Ti za nabídku, ale tohle už mám všechno za sebou. Nepomohlo to :-))

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Tak doporucuju treni frote rucnikem misto chrleni polopravd a jednostrannych ideologii bez zajmu o to, co rikaji ostatni. Dej si pred sebe zrcadlo a zkus kazit patecni vecer jenom sam sobe, jo? :o)

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: vasek
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            A máš to vyzkoušený? Fakt to funguje? Pokaždý to zabere, nebo jen někdy? Vono to možná bude individuální.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Treni frote rucnikem nevim, zrcadlo jo :o)

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: vasek
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         promin ale ty jsi uplne vylizanej :) nikdo prece nerika ze na tom singlu musi jet pouze singltrekovy zavislaci ale bude to upravena pesina pro vsechny akorat bude zpevnena a nebude podlehat erozi ...... papropos vypada moc dobre rozhodne lip nez ten silenej koridor co vtech Hurkách vyrobil ten buldozer bleeee

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Autor: Neregistrovaný uživatel (escobar)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Proti gustu žádnej dišputát.

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           tak se tim rid taky a neprskej tu nesmysly a nenavistny nazory .... stejne si myslim ,ze jsi nemocnej a tady se jen projevuje tvoje choroba

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: Neregistrovaný uživatel (escobar)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            No dyť jo, Kolombo už to ví a escobar ne? Jsem nemocnej. Tak si to dejte na www.cemba, ať to vědí všichni správní terénní cyklisté. Ať mi to tady nepíšete každej zvlášť. Potom to vypadá, jak když ste nemocný vy. Myslím, že se tomu v psychologické hantýrce říká "projekce viny".
            Nebo tak nějak.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         A co jsi pro cyklistiku, cyklisty udelal ty?

         Taky nejsem clen Cemby, ale fandim jim. Mam mozna trosku jiny nazor (nejsem pro nejake bike parky, ale pro globalni vyuziti technologie) nez kluci z Cemby, ale jsem strasne rad, ze tu podobna organizace je. Konecne je tu nekdo, kdo dela neco pro cyklisty.
         Bohuzel ty (a nejenom ty) v nich jen vidis BIKERY (co maji kola za statisice, bradky, drsne tvare, jsou spinavy, chlastaji, ziji jen bikovanim...), co si chteji stavet hriste. Bohuzel prehlizis to, ze po cele zemi tihle kluci upravuji i klasicke cyklotrasy, ktere jsou zanedbane. Svejma rukama a ZADARMO upravuji neco, na co zdejsi stat s prominutim kasle! Mozna na tohle by chteli nejaky peniz od statu a ja to schvaluji!!!

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          a co je spatnyho na tom mit kolo za 100tisic ,bradku bejt spinavej o blata a zit jen bikovanim ????

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (escobar)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           No prave ze nic....

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Něco (všechno) špatnýho na tom vidím ten Fták... ;-)

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: hekynen
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Tak to abych se sel umejt (ale nekde jsem slysel, ze spravnej chlap ma smrdet) a sundat bradku:-) Kolo nedam, ikdyz je za min:-)

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Špinavej od blata jsem byl před chvílí ;-)) Takže momentálně dokonce ani nesmrdím. Bradku nemám, nemůžu sloužit (když už se neholím, tak neholím celý xicht; a když už se holím, tak všechno). Kolo ale taky nedám. Ani jedno. I když dohromady jsou za víc... :-)

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: hekynen
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Dalo by se říci, že těm lidem, co upravují i klasicke cyklotrasy, svejma rukama a zadarmo, fandím taky. Jen by si měli ohlídat vedení, aby se tak trochu neodtrhlo od reality. Ty singltreky tady fakt potřeba nejsou, ale podívej se na stránky čemby, kam pan Kvasnička (v podstatě od začátku), zcela neomylně, směřuje. To už aby se ta spárkatá zvěř raději rozptýlila po lese tak, aby čembě náhodou nevyšlápla nějakou pěšinu. Protože dle zákona na takovou pěšinu "terénní cyklisté" smějí.

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           To je totiž jeden z našich geniálních tahů, několik let před založením čemby, dokonce před vynalezením horského kola se nám to podařilo propašovat do zákona a teď toho hrubě využíváme!

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Lepsi makat pod "blbym" vedenim, nez tu zvastat kravoviny a nic nedelat. Kdybys nezvastal a delal pod lepsim vedenim, tak nenapisu ani prd. Ale takhle....

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           tak sem si prosel ty stranky jak jsi nam poradil a vidim tam z posledni doby:
           -Největší mezinárodní konference terénní cyklistiky poprvé s českou účastí
           -Tisková zpráva – Špatný zákon by měl být zrušený, upozorňují slovenští cyklisté
           -Konference o budoucnosti terénní cyklistiky v Česku: shoda i otázky
           -Lesy ČR a ČeMBA: naděje na průlom?
           - Tisková zpráva: První opravdový singltrek v Česku je hotový

           takze 4 dulezite aktivity pro posileni pozic vsech bajkeru a jeden singltrek. takze to pak kvasnicka vede asi docela dobre ne? nebo jsi to myslel jinak?

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Bych řek že kvasnička fénixovi přefik starou a ten se teď kvasničkovi mstí.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Phoenix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Za státní prachy... No a? O dotaci můžeš požádat taky, požádej a je to. Mně zase vadí, že se za státní prachy stavějí dálnice a idiotský fotbalový stadiony (o nedejbože olympiádě ani nemluvě), ale jsem zřejmě v menšině, tak co nadělám. Můžu tak leda protestovat, ale dělal bych to kdyžtak radši férově, bez lží a úhybných manévrů...

         [ Zpět ]
         Datum: 30.06.2008
         Autor: k.vl
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          No a? Idiotský fotbalový stadiony a olympiáda mi vadí taky. A zrovna tak idiotský mi připadá vrážet státní prachy do něčeho jiného, než do kvalitních asfaltových stezek.
          Mně se to nechce počítat, ale určitě by šlo zhruba odhadnout, kolik kilometrů je kvalitních asfaltových stezek a kolik kilometrů je těch ostatních - polních cest a cestiček, lesních cest a cestiček. Asi to nepřeženu když napíšu, že devadesát procent je těch NEASFALTOVÝCH, tedy těch, které jsou vhodné pro TERÉNNÍ CYKLISTY.

          Takže ano, čemba může žádat o dotace. Ale nepřijde mi to fér v situaci, kdy má k dispozici tolik kilometrů terénu, o kterých si "asfaltéři" mohou leda nechat zdát.

          Já Ti tedy nevím, že bych tady někdy lhal. Aspoň ne úmyslně. Vždy, když zjistím, že jsem vedle, snažím se to napravit. Což se o zastáncích čemby říci nedá. Mnohokrát jsem dokázal, že zamlčovali informace, přeháněli, ale nikdy to neuznali. To zřejmě vidět nechceš, že?
          A ty úhybný manévry, to se má tak. Když honíš zajíce, musíš kličkovat.

          [ Zpět ]
          Datum: 01.07.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           "Mně se to nechce počítat, ale určitě by šlo zhruba odhadnout, kolik kilometrů je kvalitních asfaltových stezek a kolik kilometrů je těch ostatních - polních cest a cestiček, lesních cest a cestiček. Asi to nepřeženu když napíšu, že devadesát procent je těch NEASFALTOVÝCH, tedy těch, které jsou vhodné pro TERÉNNÍ CYKLISTY."

           Jestliže chceš porovnávat kvalitní asfaltové stezky, tak by bylo dobré je porovnávat s kvalitními cykloterénními stezkami a tam už ten poměr bude opačný.

           Pokud chceš porovnávat všechny lesní a polní cesty, tak bych doporučil porovnávat se všemi asfaltovými cestami. Ten poměr už bude zase někde úplně jinde.

           [ Zpět ]
           Datum: 01.07.2008
           Autor: pro_pa
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Nejdříve by mě zajímalo vysvětlení pojmu "kvalitní cykloterénní stezky". Čemba používá heslo "mít kde jezdit". JE KDE JEZDIT. Když vezmeš slušné horské kolo, máš k dispozici desetkrát víc tras, než lidé, kteří chtějí jezdit po asfaltu.

            Tady přece mluvíme o MOUNTAINBIKOVÉ organizaci, která zastupuje zájmy jezdců na HORSKÉM KOLE. Členové Čemby mají k dispozici nesrovnatelně větší množství tras, než příznivci ostatních druhů cyklistiky.
            A přesto si stěžují nejvíc.

            Doufám, že nechceš srovnávat silnice s cyklotrasami. Na silnici mě dnes a denně ohrožují motoristi. Silnice odmítám počítat právě proto, že po nich jezdím prakticky dennně. A právě proto, že po nich jezdím skoro každý den, nechápu, na co si příznivci horských kol stěžují - mít k dispozici to, co oni, ani by mně nenapadlo si stěžovat nebo žádat o dotace.

            [ Zpět ]
            Datum: 01.07.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Tak ona ČEMBA je asi slyšet nejvíce proto, že je to jediná cyklistická organizace tady ;-) Žádné jiné sdružení "asfaltových hltačů kilometrů" apod. zatím neznám...

             No a co ? Křičet tu kvůli sebemenšímu požadavku na cokoli může každý, žádat o dotace také, tak nevidím jediný problém...
             Asi se budu opakovat, ale já ČEMBU vnímám i tak, že pokud by se tu "pro cyklisty" dělal jen ten, podle Tebe, nedostatkový asfalt a nikdo by se proti tomu neozval, tak by se jednoho krásného dne mohlo stát to, že naše inteligentní samospráva dojde k názoru, že už toho pro obecní blaho a vyžití vybudovali tak akorát, že jezdit máme kde a vymyslí super věc, a to, že zakáže jezdit po lese apod. mimo tyhle asfaltové koridory... Možná je to jen paranoia, ale tady je totiž možné už všechno...

             [ Zpět ]
             Datum: 01.07.2008
             Autor: Jarda
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              To by se klidně stát mohlo a taky mám z toho obavu (po tom, co jsem slyšel některé podrobnosti z některých jednání to vůbec nevidím jako paranoiu, ale nejvyšší čas, aby Čemba měla šanci s tímhle vývojem něco dělat). Fénixovi by se to ale očividně moc líbilo.

              [ Zpět ]
              Datum: 01.07.2008
              Autor: Mlok
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Já bych se tě zeptal a prosil bych od tebe konkrétní odpověď: kde ČeMBA žádala o dotaci?

             Drtivá většina cest v lese, které jsou nejsou kvalitní, proč je nezkvalitnit. Že ty si myslíš, že kvalitních cest pro MTB je dostatek je tvůj názor a máš na něj právo. Já si myslím, že cest pro silničáře je také dostatek.

             Proč ty můžeš jet po kvalitní asfaltové stezce a já nemohu požadovat kvalitní přírodní stezku?

             [ Zpět ]
             Datum: 01.07.2008
             Autor: pro_pa
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Má to dva háčky:

             - čím dál víc přírodních cest je najednou vyasfaltováno

             - tím že po nějaké cestě jezdíme nebo chodíme tak ji ničíme, pokud máme mít možnost btam jezdit dál tak se ty nejvíce zatížené cesty musí opravit/upravit (a nemyslím tím že se vyasfaltují:-)

             pak si taky všimni že jedna z věcí která se nám nelíbí je že se dávají velký peníze do turistických asfaltových stezek, ale skoro vůbec se nestaví dopravní stezky. Takže zase říkat že ČeMBA je proti asfaltování není přesný. jsme proti nesmyslnýmu asfaltování.

             přijde mně že pokud jde o stavění stezek jsme v situaci člověka co nemá pořádně co jíst, ale koupí si plazmovou televizi.

             A ty dotace, to je taky trochu jinak. teď to funguje tak, že se úředník rozhodne že bude vypadat dobře když utratí x miliónů za cyklostezky. Co je lepší, když za ty prachy vznikne další asfaltka v lese kde se dá jezdit jenom na kole nebo autem a nebo přírodní cesta kde se dá jezdit na kole a chodit pěšky?

             [ Zpět ]
             Datum: 01.07.2008
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           "Na stránkách čemby NEBYLY všechny informace. O kůrovcové kalamitě tam nebylo ani slovo. O tom, že správce je upozorňoval, že v případě potřeby cestu použijí na svážení dřeva, tam nebylo ani slovo. Že se jedná o hospodářský les a ne rekreační, nebo jak se tomu správně říká, zase ani slovo." - tohle je lež, nebo, chceš-li, omyl, který jsi ale nikde nepřiznal.

           "Jestliže jsou pro čembu singltreky prioritní, tak není organizace VŠECH terénních cyklistů." - a tohle úhybný manévr, protože nikdy nikdo z Čemby netvrdil, že zastupuje všechny terénní cyklisty.

           "To zřejmě vidět nechceš, že?" - a tohle je jednoduše pomluva.

           Ale mně je to jedno, já nejsem člen Čemby, já jezdím většinou asfalt. Pro mě za mě se z toho třeba pomiň a užij si to.

           [ Zpět ]
           Datum: 01.07.2008
           Autor: k.vl
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            V době, kdy se podepisovala petice, tam ty informace nebyly. Objevily se až později, kdy už byla většina podpisů nasbíraná.

            Několikrát mi tady členové čemby tvrdili, že jim nejde jen o příznivce singltreků, ale o všechny lidi, kteří nejezdí po asfaltu. Ale také jim nedělalo problém napsat něco ve smylu - no a co je na tom špatného, že nám jde jen o singltreky?

            Kdyby se dokázali vyjádřit jasně - singltreky jsou naše priorita, bylo by vše jednoduché. Ale to by zase ztratili příznivce, kteří singltreky nepotřebují. A tak se nedokázali jasně vyjádřit dodnes.

            [ Zpět ]
            Datum: 01.07.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             jasně jsem se vyjádřili už několikrát, je to např. na http://cemba.cz/cemba.shtml

             [ Zpět ]
             Datum: 01.07.2008
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              Já ale píšu o diskuzi, ne o oficiálních stránkách čemby. Na těch stránkách je to napsaný moc hezky.

              [ Zpět ]
              Datum: 01.07.2008
              Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               To mi přijde nějaké pokřivené hodnocení.

               Kritizuješ Čembu, ale její oficiální stránky pro tebe nejsou releventní informace. Svůj názor si na ní vytváříš z diskuze, kde ani nevíš, jestli ti, kteří ti oponují jsou členové.

               Je to stejné, jako kdybych si na tebe utvořil názor s diskuzí s někým o tobě a tvůj osobní názor by mně nezajímal jako relevantní.

               [ Zpět ]
               Datum: 01.07.2008
               Autor: pro_pa
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               A nemůže to být tím že většina diskusí co tu byla byla o singltreku? pak je totiž normální že píšeme o singltreku:-)

               [ Zpět ]
               Datum: 02.07.2008
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Fénixi, tak zase dvě lži:

               a) trvám na tom, že o všech Tebou zmiňovaných věcech se zájemce mohl na stránkách Čemby dočíst v době podpisu petice. Jsem o tom přesvědčen, protože jsem si je důkladně hledal, než jsem podepsal. Dokázat to samozřejmě nemůžu, tak jako ty nemůžeš dokázat opak, a proto tenhle argument pořád používáš, neboť je to klacek, kterej ti nikdo nemůže vyrazit z ruky. Ale je křivej a shnilej.

               b) Lžeš, NEPÍŠEŠ tu o diskusi. Bavíme se o tom, co je na stránkách Čemby, což jsi začal ty (např. v příspěvku ze 28.06.08 14:50). Kdykoli jsi v úzkých, najednou uhneš k diskusi, protože to je obecný a všechno se pod to schová.

               c) Ale i kdyby: v diskusi se probírá to, o čem se právě diskutuje. Kdyby každej do každý odpovědi shrnul všechny své životní názory, nedalo by se to číst. Když je řeč o singltreku, je řeč o něm, nechápu, proč se divíš...

               [ Zpět ]
               Datum: 02.07.2008
               Autor: k.vl
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       jsem rad, ze nam nejpovolanejsi clovek dal prednasku o objektivite.

       - svoleni k udrzbe cemba mela - ustni dohodu. na strankach stezky je to nekolikrat uvedene. k tomu abys prosekal malini a zarovnal breh nepotrebujes stavebni povoleni...
       - cemba nikde nezamlcuje ze se jednalo o tezbu kvuli kurovci. na strankach stezky je to nekolikrat uvedene. (mimochodem - napada kurovec duby, ktere byly take vykacene)
       - ze cykliste ohrozuji chodce tvrdi magistrat, nejak ale zapomnel dolozit jakekoliv objektivni data. jestli ono to nebyla jen takova snaha to hodit vsechno na cyklisty
       - tvoje vylevy osobni averze a kydani spiny na cembu nebudu ani komentovat

       kdyz to shrnu. sice tu kazes o objektivite ale sam tu predvadis demagogii na hranici lidske slusnosti

       [ Zpět ]
       Datum: 26.06.2008
       Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Přiznávám, že nejsem objektivní. Agresivní způsob, jakým Čemba získává nové členy, sápe se po státních penězích a hájí svoje "právo na krajinu" mne zcela neobjektivně irituje.

        [ Zpět ]
        Datum: 26.06.2008
        Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         je zajimave, ze i kdyz sam nejsi objektivni, tak jineho za objektivnost nevybirave napadas...

         -agresivni ziskavani clenu? a to je jak? jakoze drzim nebohemu bajkerovi u spanku revolver a pod ruku cpu prihlasku?? nebo je to jen dalsi z utoku tve iritovane duse?
         - cemba narozdil od spousty neziskovek nema od statu ani korunu. naopak jeji clenove nezistne delaji cinnost prospesnou cele verejnosti - napr. udrzba stezek
         - pravo na krajinu (rozumej legalni jizdu po lesnich cestach a stezkach) haji odbornou spolupraci s lesniky, ochranari a uredniky. Prednasi, porada konference, poskytuje konzultace. pokud je to iritujici zpusob, navrhni prosim lepsi...

         mozna by bylo fer alespon se pokusit ovladnout svou iritaci a prestat kydat spinu na lidi, kteri delaji dobrou vec

         [ Zpět ]
         Datum: 26.06.2008
         Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       1. Všechny dopisy které jsme posílali primátorce i její odpovědi jsou na webu mrtvastezka.cemba.cz, dávali jsme je tam průběžně jak dopisová konverzace probíhala.

       2. Nikdy jsme netvrdili že ČeMBA je pro všechny cyklisty

       3. "přiznání že jsme to trochu přehnali" se týkalo způsobu prezentace, ne faktů. Fakta jsou pořád stejná.

       4. žádné dotace jsme nikdy nedostali a ani jsme o ně nežádali.

       5. Přijde mně zvláštní jak tady vystupuješ jako statečný ochránce práv, peněz a práva a přitom nejsi ani schopný psát pod svým jménem. To se za svoje názory stydíš že se pod ně nepodepíšeš?

       [ Zpět ]
       Datum: 27.06.2008
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        a proc by ten singl nemohl byt pro vsechny? Pokud se na to cejtej tak at si vyrazi myslim ze krome silnicaru to muze dat kazdej

        [ Zpět ]
        Datum: 27.06.2008
        Autor: Neregistrovaný uživatel (escobar)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Jasně že singl je pro všechny kdo tam chtějí jet, já ani nepsal že neni. Psal sem že čemba nikdy netvrdila že je pro všechny cyklisty, čemba je pro teréní cyklisty.

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        1.Nepsal jsem o stránkách čemby, ale o tomto serveru. Sem jste dali odkaz pouze na tu zmanipulovanou podpisovou akci.

        2. Když jsem zde čembu napadl, že myslí jen na bikery, tvrdili jste mi, že vám jde i o ostatní terénní cyklisty. Takže vlastně máš pravdu, popletl jsem to. Ostatní terénní cyklisté nejsou všichni cyklisté. Faktem zůstává, že singltreky jsou vhodné jen pro část terénních cyklistů.

        3. Takže to shrneme: přehnali jste způsob prezentace faktů. Prostě jste napsali jen tu část faktů, která se vám hodila do krámu, k tomu jste namastili spoustu emocí. To je právě to, čemu se všeobecně říká manipulace.

        4. Cituji ze stránek čemby: "Královehradecký kraj na popud předsedy výboru pro regionální rozvoj Libora Mojžíše vyhlásil dotační program „Stezky pro rekreační terénní cyklistiku – singltreky". "

        Ptám se: Na to přišel Libor Mojžíš sám? Podílí se na tom čemba? Nebo - bude se na tom podílet čemba? Například konzultace, technologie atd.? Tohle všechno bude čemba (pan Kvasnička) dělat zadara a ve svém volném čase? A jestli, tak - jak dlouho? Všechny ty konference, které čemba (pan Kvasnička) objíždí, ti lidé to dělají zadarmo, ve svém volném čase? Jak dlouho v tom hodlají pokračovat?

        5. Informujete o finanční stránce občanského sdružení členskou základnu? Informujete o nezištném konání čemby (pana Kvasničky) členskou základnu seriózně, nebo "trochu přeháníte způsob prezentace"?

        [ Zpět ]
        Datum: 27.06.2008
        Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Na internetových stránkách čemby je bohatá nabídka odkazů, ale informace o hospodaření tam není ani jedna. Nebo jsem špatně hledal?
         Mělo by tam být jasně vyčísleno, jak bylo naloženo s členskými příspěvky, případně se sponzorskými penězi od Meridy apod. Ale to pan Kvasnička jistě velmi dobře ví, neboť má nejen novinářské, ale i managerské vzdělání.

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Informace o hospodaření budou jako u každého jiného občansého sdružení součástí výroční zprávy, přesně podle stanov schválených ministerstvem vnitra.

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Výroční zpráva za loňský rok - je na tom webu někde?

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Ne.
            Když si někdo vezme daňového poradce, tak podává daňové přiznání až na konci června. Jako OSVČ určitě víš, jak to chodí, jen na podvojné účetnictví se nikdo z nás necítil.
            Předpokládám, že ji vypracujeme co nejdříve, jen co se, po dovršení daňového šílenství, pan účetní zotaví a uděláme ekonomickou poradu.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: kolombo
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         3. Takže to shrneme: přehnali jste způsob prezentace faktů. Prostě jste napsali jen tu část faktů, která se vám hodila do krámu, k tomu jste namastili spoustu emocí. To je právě to, čemu se všeobecně říká manipulace.

         Ne, pokud jsme mluvil o přehnání šlo o to vudeo a grafické ztvárnění stránky.

         Mimochodem všechny dokumenty k tomu jsou na té stejné adrese jako ta petice, pokud si pamatuju dobře dávali jsme sem odkaz na hlavní stránku toho webu. Omlouvám se, příště sem pro potřeby někerých jedinců pro jistotu zkopírujeme celý web.

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Ne. Nejdříve byl odkaz na petici založenou na textu plného "přehnaného způsobu prezentace", plus to video. A až později se tu začaly (díky mně) objevovat informace, které by leckterého hlasujícího odradily. Ale to už bylo podpisů hafo a petice "svůj účel splnila".

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Odkaz na petici myslis http://mrtvastezka.cemba.cz? tam je vsechno od zacatku tak jak jsme to dostavali. Logicky tam nemohla byt odpoved primatorky driv nez jsme ji dostali.

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Tož zcela logicky hlasujícím nezbývalo, než spoléhat na pravdivost vašich informací. A doplatil na to magistrát. Většinu podpisů jste nasbírali dřív, než vyšla najevo celá pravda.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             No představ si že nikdo ty lidi nenutil to podepisovat. Takže logicky pokud měl někdo pochybnosti tak petici nepodepsal. To je princip petic víš, že ten kdo souhlasí podepíše a ten kdo nesouhlasí tak ji nepodepíše.

             A jaká pravda že vyšla? Nebo to co řekneme my je automaticky lež a to co napíše někdo jiný je automaticky pravda?

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              Ach ouvej, to to bolí. A jak mohl mít pochybnosti, když měl informace jen od Čemby? Měl jet do Frýdku a ptát se na magistrátu?

              [ Zpět ]
              Datum: 27.06.2008
              Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Pokud měl pochybnosti proč ne? Jinak pořád nevím jaké jiné informace myslíš, my jsme předložili svoje argumenty, magistrát na ně reagoval svými. To je normální postup.

               když tady Zdeněk Bartoš dal odkaz na petici pro zákaz hazardu, měl sem rovnou dát i argumenty těch co hazard podporují aby se ti to zdálo v pořádku?

               [ Zpět ]
               Datum: 28.06.2008
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Fénixi, já to podepsal. A, ano, máš pravdu, pochybnosti jsem měl. Nic mi nebránilo probrat se internetem, mapami, zavolat známému do Frýdku... Stačilo mi to k rozhodnutí, ale mohl jsem klidně napsat také na magistrát nebo tam zavolat. Co je na tom divného? Když chci informaci, tak si ji vyhledám. Spoléhat na to, že mi jedna strana sporu poskytne objektivní pohled, může jenom idiot - i kdyby chtěla, tak to nejspíš nedokáže. Ty na to obecně spoléháš?

               [ Zpět ]
               Datum: 30.06.2008
               Autor: k.vl
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                To Tě šlechtí, že jsi zavolal známému do Frýdku, probral se internetem, mapami, ale přijde mi, že to nestačilo - podepsals. A teď Ti nezbývá, než své rozhodnutí bránit, protože druhá alternativa zní: Udělal jsem chybu, nechal jsem se nachytat.

                Navíc jistě velmi dobře víš, že právě s leností a s černobílým viděním světa akce podobného typu počítají.

                [ Zpět ]
                Datum: 01.07.2008
                Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Čemba

                      

                 :-))))))) No comment...

                 [ Zpět ]
                 Datum: 02.07.2008
                 Autor: k.vl
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Fénix - kdo (co) je to vlastně bajker? Kdo už je a kdo ještě není bajker? S kámošem jsme projížděli nádherné trejlíky v Bílých Karpatech, včetně docela "solidních" stojek a sjezdů. On na krosovém kole, já na bajku. Byl on bajker? Já asi už ano... On na tom stejném kole a stejně oblečený jezdí do práce přes les (rovina, víceméně asfaltky). Je bajker? Jsem bajker já, když jedu na cyklokrosce po lesní cestě, jezdím přes výmoly, pískem atp? A co když jedu po lesní cestě na žiletce (silničce)?

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Autor: hekynen
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Na to se zeptej toho, který začal cyklisty dělit na "terénní" a "ostatní".

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           teréní cyklista je ten kdo nejezdí jenom po asfaltu.

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Takže terénní cyklista je ten, kdo chce jezdit po singltreku?

            Můj odpor k čembě vznikl v okamžiku, kdy pan Kvasnička "neříkal pravdu" v článku Hhájíme zájmy terénních cyklistů. Cituji:

            Redaktor se ptá: Ze začátku to vypadalo, že bojujete ZA něco. Přinesli jste do Čech metodiku budování singletreků, ukázali jste nový nevyužitý prostor pro rozvoj cyklistiky. V poslední době ale mám dojem, že jdete spíš PROTI něčemu.
            T.K. odpovídá: Je pravda, že vystupujeme proti formě oficiální podpory cyklistiky. Jsme proti aplikování jednoho modelu infrastruktury, to jsou asfaltové cyklostezky, které mají rekreačně-dopravní účel. Takové stezky jsou v pořádku ve městech a v jejich blízkosti, ne v krajině. """"NAVÍC SE UKÁZALO, ŽE STRUKTURA INVESTIC DO TAKOVÝCH STEZEK NEODPOVÍDÁ ROZLOŽENÍ UŽIVATEL A JEJICH PREFERENCE. """""

            Redaktor odpovídá: Tím mi nahráváš na další otázku. Víte, jaké by mělo být rozložení investic? Máte k dispozici nějaký výzkum, který by prokázal, jakou část cyklistické veřejnosti zastupujete?
            T.K. odpovídá: """"ŽÁDNÉ TAKOVÉ ÚDAJE V RUCE NEMÁM"""" Pídil jsem se po tom, ale nenašel jsem nikde dostatečně reprezentativní a masivní průzkum. Rozhodně je potřeba takový výzkum, který by pomohl předefinovat, do čeho peníze potečou. Zatím máme mandát jednat za členy ČeMBA, kterých je dnes kolem 600.

            Takže já mohu jen dodat, že Čemba neustále tvrdí, že terénní cyklisté volají po singltrecích, ale dodnes nemá v ruce žádný seriozní průzkum.

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             A tak se staví jen asfaltový silnice za miliardy. Hehe a u toho ti chybějící seriózní průzkum nevadí, vždyť to jde jen ze státního, nebo dokonce unijního, viď.

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: PepikW
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             tak tady se slusi dodat ze cemba a pan kvasnicka mel nakonec pravdu

             ano, cemba poukazovala a poukazuje na to ze 4metry siroka asfaltova silnice neni vhodna za jakychkoliv podminek kamkoliv jen proto ze ma nalepku cyklostezka. snazi se poukazat na to ze je potreba stavbu cyklostezek lepe planovat podle uzivatelskych skupin, vyuziti, prostredi atd.

             a proc ma pravdu? protoze to priznava i nejvetsi propagator cyklostezek jarda martinek z cdv nebo treba hejtman bendl.

             takze tvoje nenavist k cembe jen za to ze poukazuje na to ze je potreba cyklostezky at uz asfaltove nebo prirodni stavet kvalitneji, je vlastne omyl a mozna bys mel o tom min psat a vic premyslet

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Nějak jste zapomněli na ten průzkum. Psal jsem o tom, že pan Kvasnička nemá v rukou žádný průzkum a tvrdí, že lidé singltreky chtějí. O tom jsem psal. O tom průzkumu. O tom, že pan Kvasnička tvrdí něco, na co nemá žádný seriozní podklady.
             Nepsal jsem o tom, že široké asfaltky jsou ideální řešení. O tom jsem opravdu nepsal.

             [ Zpět ]
             Datum: 27.06.2008
             Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              Tak zkus jednou pouzit svou hlavu: neni tezke zjistit, ze terenni cykliste opravdu singltreky chteji, treba ja ano a Franta a Jirka a Honza treba taky, a mas to, Fenixi. Rozhodne na ne ale lidi, co je chteji, nedostavaji miliony od statu nebo z fondu EU jako v pripade nesmyslneho asfaltovani (netvrdim, ze by a priori byl asfalt spatny, mluvim o tech pripadech, kde to nesmyslem je). Na mrhani miliony pruzkumy jsou??

              [ Zpět ]
              Datum: 27.06.2008
              Autor: vasek
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               A vy taky střílíte černochy. Že se mrhají miliony za asfalt - dobře, dávám ti za pravdu, přestože asfalt mám rád. To ale neznamená, že pan Kvasnička může říkat něco, co není pravda a ono se to provalí hned při druhé otázce během stejného rozhovoru. Asi posté tu opakuju, že na čembě mi vadí hlavně manipulativní způsob prezentace a slova pana Kvasničky v tom rozhovoru mi dávají za pravdu. A ta podpisová akce taky. Atd. atd.
               Není pravda, že terénní cyklisté singltreky chtějí - v tom je právě ten problém. Ne všichni terénní cyklisté chtějí singltreky, nechť tedy čemba nemluví za všechny terénní cyklisty, nejlépe jen za ty, kteří vstoupili do čemby.

               [ Zpět ]
               Datum: 27.06.2008
               Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                fenixi mozna by to chtelo cist alespon to co sam napises.
                sam jsi vlozil text kde kvasnicka rika: "Zatím máme mandát jednat za členy ČeMBA, kterých je dnes kolem 600."
                ja kdyz ty pismenka dam dohromady tak vidim ze kvasnicka se priznava ze mluvi za cleny cemby a nikde nevidim nic o vsech cyklistech....

                ta debata ti prijde uz tak nezabavna ze se snazis napalit sam sebe? nebo ja to asi nechapu...

                [ Zpět ]
                Datum: 28.06.2008
                Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Čemba

                      

                 Tohle je věta, která mě na panu Kvasničkovi mrzí: """"NAVÍC SE UKÁZALO, ŽE STRUKTURA INVESTIC DO TAKOVÝCH STEZEK NEODPOVÍDÁ ROZLOŽENÍ UŽIVATEL A JEJICH PREFERENCE. """""
                 Ono se totiž neukázalo nic. Jestliže má čemba 600 členů, nebo třeba i o něco víc, tak struktura investic rozložení uživatel a jejich preferencím docela odpovídá. Dejme tomu, že jsem biker, bruslař, mám dvě děti, z toho jedno v kočárku a manželku, co na kole zrovna moc neválí. Tak i kdybych měl singltreky rád, dám přednost asfaltu.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 28.06.2008
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Tak to bys bajker nebyl. Ten by na tom bajku totiž naučil ty dvě děti a manželku jezdit po singlíku... :-))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: hekynen
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Ne každému bikerovi se to podaří, pokud své dítě a manželku respektuje jako bytosti, které si o své budoucnosti rozhodují samy :-))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Hele vole:-), říkaj ti něco smajlíky? Asi ne... Já teda své dítě vychovávám (asi teda narozdíl od tebe), manželku (už) nemám... Ale "každou" jsem k tomu kolu aspoň trochu dostal;-).

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: hekynen
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Ale to já je k tomu kolu taky občas dostanu. Tak třikrát do roka :-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  """"NAVÍC SE UKÁZALO, ŽE STRUKTURA INVESTIC DO TAKOVÝCH STEZEK NEODPOVÍDÁ ROZLOŽENÍ UŽIVATEL A JEJICH PREFERENCE. """""

                  Pokud se 100% turistických cyklostezek asfaltuje a já přesto vím že existuje velká část cyklistů kterým se to nelíbí, 600 z nich je ochotných vystoupit z anonymity tak je normální tvrdit to co je v tebou kritizovaném tvrzení ne?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  100 procent? To je pěkná blbost.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              Dovolil bych si, Pavle, podotknout, že ani asfaltová lobby nemá průzkum, že její produkt je ten jediný žádaný.

              [ Zpět ]
              Datum: 27.06.2008
              Autor: kolombo
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Nevšiml jsem si, že by "asfaltová lobby" tvrdila, že její produkt je jediný žádaný. I když vše nasvědčuje tomu, že její produkt je žádaný víc, než si chcete připustit. Jinak byste si nestěžovali na to, že na novém asfaltu se hned vyrojí spousta bruslařů, kočárků, cyklistů...
               Ale o tom jsem ani mluvit nechtěl - já tady jen poukazuju na to, že pan Kvasnička tvrdil něco, co nebyla pravda. A v podobném duchu se pohybuje celá propagace čemby. TO je To, co mi vadí. A pak mi vadí taky to, že chcete stavět NOVÉ stezky. Nepřihlášený Michal se na mě bude zlobit, že si beru jeho jméno do úst, ale on mi mluví z duše - kdyby čemba měla jako prioritu zlepšit stav již existujících stezek, hlavně těch kritických úseků - prudkých sjezdů a výjezdů, choval bych se trochu jinak.

               [ Zpět ]
               Datum: 27.06.2008
               Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                Nevšiml jsi si toho, protože nechceš vidět chyby jinde, než na straně ČeMBy.
                Vzhledem k masivní podpoře všeho co má motor, schází v ČR plochy, kde by se chodec, in-line bruslař nebo cyklista cítil bezpečně. Proto je na každé ploše uzavřené autům, tak rušno.
                A že budeš vůči ČeMBě vystupovat jinak, když bude dělat to, nebo ono, to Ti nevěřím!

                [ Zpět ]
                Datum: 27.06.2008
                Autor: kolombo
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Čemba

                      

                 No a když už jsme u toho, nebylo by tedy lepší budovat ty 4 metrové asfaltové cesty, protože jsou využitelné pro více druhů trávení volného času - brusle, kolečkové lyže, kolo horské, trekingové, silniční, kočárky, kolobrndy, prochajdy? A v případě nouze jsou průjezdné i pro auta?
                 Singltrek je proti tomu opravdu dost jednostranná záležitost, proto si myslím, že by měla zůstat v menšině.
                 A k té poslední větě - zkuste to jinak. Nelámej nade mnou hůl předčasně :-)

                 [ Zpět ]
                 Datum: 27.06.2008
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Procházka po asfaltové silnici ??
                  To je tedy labůžo :-D
                  A koneckonců, když je cesta dost široká, tak jde, když se nám kola znelíbí, prohlásit cyklostezku za silnici a je to.
                  Každý si hájíme to svoje. Ale já určitě zůstanu na straně kol, auto mám sice taky, ale bussines kolem aut mne neživí.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 27.06.2008
                  Autor: kolombo
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Jo, a mohl bys mi nějak rozumně vysvětlit, proč mě oslovuješ Pavle, když jsem Fénix?

               [ Zpět ]
               Datum: 28.06.2008
               Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                Že si fták, to všichni víme. Pavel, Pavel... kde já jsem to už... Aha, to je JMÉNO! :-)

                [ Zpět ]
                Datum: 28.06.2008
                Autor: hekynen
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                :o)))
                Já tě tak už taky oslovil, zdá se mi to lepší, než anonymní bájný pták. Už dávno jsem ti psal, že by ses mohl registrovat, ono se pak líp diskutuje, vypadá to i věrohodněji, víš? Pohybuješ se tady NaKole už dlouho a intenzivně, tak proč se skrývat!

                [ Zpět ]
                Datum: 28.06.2008
                Autor: PepikW
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Čemba

                      

                 Co je to ta Tvoje VĚROHODNOST? Podle jména se pozná věrohodný člověk?

                 A že na tom pořád tak bazírujete, jestli je někdo pták, nebo Pavel? Změní se tím něco? Na tuto otázku bych hrozně rád slyšel jasnou odpověď.

                 Právě anonymita se mi na téhle diskuzi líbí. Mám na ni právo a tento server to umožňuje. Nemusím se bát, že mi dá nějaký hrubián (a že jich tady je!) na budku jen proto, že mu nežeru jeho písemný projev.

                 To, že Vy se tu prezentujete vlastním jménem, je Vaše rozhodnutí, ale neznamená to, že k tomu budete nutit ostatní.

                 A už vůbec to neznamená, že zde budete zveřejňovat byť i jen křestní jména ostatních diskutujících bez jejich souhlasu!

                 Nejsem občanské sdružení, jsem soukromá osoba. Neexistuje žádná informace, kterou jsem povinen zveřejňovat na internetu. Jestli Vám jde o to mě zastrašovat, tak v tomhle sprostém nadávání a nechutném rejpání do mého soukromí pokračujte.

                 Jestli Vám jde o to za každou cenu umlčet každého, kdo má jiný názor než Vy a Vaše občanské sdružení, pánové, já Vaše přání splním třeba hned. Stačí, když to napíšete jasně: Čemba a její členové si nepřejí, aby Fénix diskutoval o našem občanském sdružení.

                 Hoďte sem zase odkaz na podpisovou akci a když bude podpisů dost, já se na to vykašlu. Zas až tolik důležitá mi čemba nepřijde.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 28.06.2008
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  kdyz ti nekdo rekne jmenem tak ti nadava?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  -Ano, pro mě osobně jsou věrohodnější názory člověka, který se neskrývá pod anonymním Nickem (Fénix, Pavlína, dvojtečka......).
                  -Nikdo není povinen o sobě tady zveřejnit žádné údaje a to je dobře, každý ať to udělá dobrovolně v rozsahu jaký uzná za vhodný! Ale jestliže na internet dobrovolně dáš své jméno, bydliště...., pak jejich použití kýmkoliv není jejich zneužití, nebo podle tebe: "sprostém nadávání a nechutném rejpání do mého soukromí". Nikdo tě nezastrašuje ani neumlčuje. jediné co jsem po tobě chtěl já bylo, abys doložil svá obvinění. Ty uhýbáš jinam a zas tu místo rovného slova hraješ chudáčka ukřivděného, co jsou na něj všichni zlí (jednoho místního dišputéra mi to připomíná).
                  -Čemba důležitá vůbec není, obecně. Ale pro tebe asi jo, když stále zakládáš další diskuse o ní. Za tím bude asi něco osobního (proto mě zajímalo kdo jsi). Kdybys stejným neférovým způsobem napadal třeba zahrádkáře, nebo vodáky, taky bych se jich zastal.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: PepikW
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  To vás naučil kdo, tyhle finty? Za totáče fungovaly docela dobře: Tak vám se něco nelíbí, občane? My vám nechceme vyhrožovat... ale uvědomujete si, že o vás víme všechno? Kde bydlíte, že máte ženu a malé děti, které budou třeba jít studovat, že? Měl byste se chovat rozumně.

                  Položil jsem pár konkrétních otázek ohledně financování čemby a vzápětí jste začali řešit moji identitu. Docela síla :-(

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Fenixi, ty jsi normalni paranoik. Bez se lecit jinam nez na tuhle diskuzi, prosim te. Tvoje argumenty zacinaji byt tak ubohy a od veci, ze nema smysl na tvoje prispevky odpovidat, ani si je vubec cist.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: vasek
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Fénixi

                       

                  Zase další obvinění. Víš co?
                  Běž si s tim na lampárnu na nádraží, jestli tam u vás nějaký máte.
                  :o(((

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: PepikW
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Jestli tě zajímá finanční zpráva Čemby, tak se staň jejím členem... Mne osobně je nějaké hospodaření zcela u pr.. jedno. Nevím, proč by mne mělo zajímat. Moje peníze to nejsou... Stejně tak mne nezajímá financování svazu pěstitelů vodních melounů...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 28.06.2008
                  Autor: hekynen
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Chápu, že to, co tady předvádíš proti ČeMBě, se Ti lépe dělá jako "Fenix" než pod svojí opravdickou identitou. Celé debaty po Internetových fórech jsou plné hrdinů skrytých za nick.
                  Neřekl bych, že tím, že Tě známe pro Tebe vzniká nějaké riziko. Dokonce i k té identitě jsme se dostali více méně náhodou ....
                  Většina lidí na nakole.cz ví, kdo je kdo. Tak jsi na tom teď stejně jako ostatní, Pavle.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: kolombo
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  K tomu můžu dodat jen to, že je mi z vás na zvracení. I já, jako občan Pavel Čmuhař z Káranýho chápu, že to co tu předvádíte, se vám dělá lépe s Čembou, jejími konexemi, penězi, členy, právníkem, sociologem a špicly za zády, než kdybyste tu měli vystupovat jako osamocení jedinci mého typu.

                  Nejen internetová fóra, ale i historie je plná prapodivných jedinců, kteří kolem sebe shromáždí partu důvěřivých lidí a pak si hrají na hrdiny. Riziko tím pro mne vzniká, to je zcela bez debat. Nechcete mi snad tvrdit, že můžete dát za všechny členy Čemby ruku do ohně. Nebo jo?!

                  Tak až to všechno dotáhnete do konce, až o mně vyšpiclujete všechno, budete asi velmi překvapení.
                  S asfaltovou lobby nemám vůbec nic společného, s "konkurenčními" cyklostezkami taky ne. Nejsem závislý na nikom a na ničem. (no, možná na tom kole trochu jo) Na čembu nadávám jen a jen proto, že z duše nenávidím manipulaci. A jestli mi někdo z členů, nebo sympatizantů čemby dá na budku, nemusíte mít obavy, že na to doplatíte. Protože s nebezpečnými lidmi se zásadně nekamarádím.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  ??????
                  Nechceš to raději někde probrat u piva?
                  Zaráží mne, že někdo, kdo má za sebou tolik fantastických výprav na kole a je dospělej, tu vyvádí jak uhrovatej puberťák ....

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: kolombo
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  U piva bychom to probrat mohli. Ale mám jednu podmínku. Nejdřív půjdeš na pivo s Tomášem a zeptáš se ho, proč přefik moji starou :-)))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Kdybys tu měl registraci, tak Ti pošlu soukromou zprávu.
                  Takhle ale počkám, až bude jasnější, jestli mluvíš vážně a nebo ne.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: kolombo
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Fénix 10:09

                       

                  Fénixi, Fénixi, tvoje spiklenecká teorie by možná mohla zabodovat na Nově, ale je úplně mimo :o)))
                  Jsem asi hodně "prapodivný a nebezpečný jedinec", když mě zajímalo, při čtení tvých žlučovitých výlevů, co jsi zač! Taky totiž z duše něco nenávidim - a to házení špíny na každého, kdo začne cokoliv dělat a hledání co za "hajzlovinu" se za tím skrývá :o(.

                  Za KGB, CIA a Mossad: Pepik v.r.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: PepikW
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  "U piva bychom to probrat mohli. Ale mám jednu podmínku. Nejdřív půjdeš na pivo s Tomášem a zeptáš se ho, proč přefik moji starou :-)))" ..... že by konečně skutečný důvod proč Fénix nemůže Čembě přijít na jméno ? ;-))))))))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 30.06.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Šnek)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro PepikaW

                       

                  Dobře, tak sis zjistil co jsem zač. Přesto, že jsem si to evidentně nepřál. Rád bych od Tebe slyšel odpověď na otázku, jestli TEĎ už víš, s KÝM tady vlastně diskutuješ.

                  Ale hlavně - nejdůležitější otázkou zůstává, a nad tím se, prosím, důkladně zamyslete, PROČ vám tolik záleželo na tom, abych JÁ věděl, že VY víte kdo jsem.
                  A proč jste mi to začli "nenápadně" naznačovat poté, co jsem se začal zajímat o financování čemby.
                  I kdyby to byla náhoda, tak TAKOVÝ způsob diskuze by vzbudil podezření i u člověka, který není tak paranoidní, jako jsem já.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Boze muj...ten ptak mi hnizdi kousek od meho baraku....:-)))

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Fénixovi

                       

                  ANO, alespoň vím, že jde o názory skutečného člověka a ne nějakého fantoma (já totiž nemám v lásce anonymní "řvouny"). A jestli sis nepřál zveřejnit údaje, neměls je dávat na web. K registraci tady, jsem tě vyzýval už dřív, vždyť tam nemusíš nic uvádět, ale budeš "tučnej modrej Fénix", budou fungovat obálky i blacklist a nikdo se za tebe nebude moct schovat (vidíš, tak špatný zas nejsme, nikdo to nezneužil).
                  K "načasování" :o))) prostě jsi začal zas "prudit" a používat neověřená (skoro řekl bych lživá) "fakta", to mě "dožralo", no. Osobně jsem si myslel, že se třeba sám, (alespoň trochu) zamyslíš, nad tím, co píšeš.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: PepikW
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Co je tohle za hloupost? Ty věříš na pohádky o fantomech? Mně přijde, že teď se na hranici lži pohybuješ Ty. Nebo vůbec nechápeš, která bije. Pořád mi přijde lepší psát anonymně blbosti na internetu, než někomu takhle uboze zasáhnout do soukromí. Ty jsi na to snad dokonce hrdý? Tohleto je diskuze a VY to berete moc osobně. Evidentně nezvládáte své emoce. Je vás tady na mě asi deset a stejně vám to nestačí. Jestlipak jste si zjistili, kdo jsou ti ostatní anonymové, ti sprosťáci, kteří jsou stokrát horší, než já? TO jsou anonymní řvouni, ne já. Nechce se mi prohledávat historii, ale mám ten pocit, že přestože jsem vystupoval anonymně, rozhodně byl slušnější, než Ty.

                  A nebudeš tomu ani věřit, ale dodnes nevím, jak se jmenuješ. PROSTĚ MĚ TO NEZAJÍMÁ. PŘI DISKUZI TO VĚDĚT NEPOTŘEBUJU.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Jo - tučnej modrej fénix nebudu.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  A kdopak to je, ti "horší než ty"? Tohle je diskuse, Fénixi, nemá smysl tady takhle plakat :-) Nemůžeš být aspoň trochu nad věcí?
                  Máš svůj názor, když s ním jdeš do diskuse, musíš počítat s tím, že ti někdo bude oponovat. Proč sem píšeš, když tě každá - jakkoli umírněná a rozumná - odpověď tak strašně rozhodí?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: k.vl
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Jako jak, "plakat"? A co jsi myslel tím "rozhodí"?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Finito

                       

                  "VY to berete moc osobně"
                  "Evidentně nezvládáte své emoce."
                  Hehe, to píšeš o sobě?

                  Fénixi, zařazuji si tě opět k anonymním řvounům, těm ostatním, co na ně nereaguju v diskusi (škoda, chvílema to vypadalo, že s tebou se mluvit dá).
                  Howgh.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: PepikW
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  "Je vás tady na mě asi deset a stejně vám to nestačí. Jestlipak jste si zjistili, kdo jsou ti ostatní anonymové, ti sprosťáci, kteří jsou stokrát horší, než já? TO jsou anonymní řvouni, ne já." - tomu říkám PLÁČ člověka, kterej je úplně ROZHOZENEJ. Všichni jste na mě hnusní a zlí, búúú... :-)
                  Vážně: používej raději argumenty...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 02.07.2008
                  Autor: k.vl
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Čemba

                      

                 ??????
                 Nechceš to raději někde probrat u piva?
                 Zaráží mne, že někdo, kdo má za sebou tolik fantastických výprav na kole a je dospělej, tu vyvádí jak uhrovatej puberťák ....

                 [ Zpět ]
                 Datum: 29.06.2008
                 Autor: kolombo
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Aha, zařadil jsem to špatně, to mělo jít na Pavla :-(

                  [ Zpět ]
                  Datum: 29.06.2008
                  Autor: kolombo
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Pro Fenixe

                      

                 Jestli tak hodně stojíš o to zkontrolovat hospodaření ČeMBy počkej si na oficiální výroční zprávu (včera jsme podali daňové přiznání).

                 Jestli chceš vidět větší detaily tak se staň členem, nevidím důvod proč bysme měli ukazovat účetnictví nečlenům. Jedině snad že bys nám na oplátku ukázal ty tvoje účetnictví:-)

                 Pokud máš nějaké důkazy o tom že naše finance nejsou v pořádku měl bys informovat Policii, jinak porušuješ zákon:-)

                 Proč jsme se snažili zjistit kdo jsi? Anonymní člověk může pálit obvinění jen tak od boku, když někdo ví že ostatní ví kdo je tak si většinou dává větší pozor na to co píše, snaží se to mít nějak podložené aby pak nebvypadal jako blbec.

                 To že jsme na to přišli zrovna teď je náhoda, prostě se najednou objevila možnost jak o tobě zjistit víc.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 01.07.2008
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  Nikde jsem netvrdil, že v hospodaření čemby je bordel, nebo tak něco. Jen si myslím, že by bylo férové, kdyby na vašem webu byly informace o hospodaření. Vím - dle zákona to dělat nemusíte. Napíšete - Merida v tom jede s námi. Ale kolik dala do kasy a co s tím hodláte dělat, to tam nikde nevidím. A mělo by to tam být. Ne kvůli mně, ale kvůli členům čemby - tak, ze slušnosti. A není k tomu zapotřebí podávat daňové přiznání. Nelíbí se mi, že o hospodaření čemby tam zatím není ani slovíčko.

                  Tvrdíte, že pan Kvasnička a ostatní lidé dělají všechno zdarma a ve svém volném čase. Třeba to tak je, ale mně se tomu nechce věřit. Kdyby bylo na vašem webu dostatek informací na toto téma, žádné pochybnosti by VŮBEC NEVZNIKLY.

                  A co znamená "PROSTĚ SE NAJEDNOU OBJEVILA MOŽNOST JAK O TOBĚ ZJISTIT VÍC"?????

                  Ono to v mém profilu nebylo, že? On tady totiž můj profil vůbec není, že? V tom případě by pochopil i úplný idiot, že si nepřeju, aby tady někdo rozdával moje soukromé informace.

                  No nic, vám takové jednání evidentně přijde být v pořádku.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  "Ale kolik dala do kasy a co s tím hodláte dělat, to tam nikde nevidím. A mělo by to tam být. Ne kvůli mně, ale kvůli členům čemby - tak, ze slušnosti."
                  Jenže členové Čemby vědí i kolik Merida dala i na co se ty peníze použily, tedy minimálně já za sebe můžu říct, že to vím a to nejsem žádný aktivní člen, který by věděl více než ostatní.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Mlok
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  "A co znamená "PROSTĚ SE NAJEDNOU OBJEVILA MOŽNOST JAK O TOBĚ ZJISTIT VÍC"?????"

                  To znamená že nám už dlouho leželo v hlavě co je zač člověk který je na nás schopný tak vytrvale házet špínu. prostě normální lidská zvědavost. No a ty ses najednou prozradil.

                  Navíc nikdo žádné tvoje osobní údaje nezveřejnil, Kolombo a pepikw tě ačali oslovovat křestním jménem, a ty ostatní informace si pak napsal ty sám

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  A to se dozvěděl Kolombo od Pepikaw, nebo Michal Janda od Kolomba, nebo Kolombo od Michala Jandy? Už jste to taky napsali Tomášovi? Aby věděl, jak se jmenuje ten hajzl, co nemá rád čembu? A všem lidem z Frýdku Místku a vůbec, všem členům čemby? A když vás někdo požádá přes obálku, taky mu to pošlete? Ále jó, dyť je to jedno. To je normální lidská zvědavost, tak proč jim to nenapsat.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Pro Mloka

                       

                  Znovu jsem se na ty webové stránky díval a o penězích jsem tam nenašel nic. Třeba to tam je, já nevim. Mohl bys mne nějak navigovat? prosím?

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  Mlok ti nepsal nic o tom, že fiinance jsou na webu ke stažení, ale že členové o nich informace mají, což je pravda.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 01.07.2008
                  Autor: pro_pa
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  Hajzlem ses nazval sám:-) kduž nechceš aby o tobě někdo něco věděl tak holt musíš líp konspirovat. když máš svoje osobní údaje na internetu tak se nediv že tě podle nich někdo najde.

                  A ještě jednou, celý jméno a kde bydlíš si tady napsal ty a ne nikdo z nás.

                  Nebo počkej, mám takovou teorii. Napsal to někdo z nás tvým jménem, to by bylo obzvlášť rafinovaný:-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 02.07.2008
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Pro Fenixe

                       

                  Jí to vidím tak: nicky jsou fajn a stačí jako ochrana proti nejběžnějšímu zneužití, ale nikdo, kdo není ochoten na požádání uvést svoji skutečnou identitu, by raději diskutovat neměl. Jeho příspěvky k diskusi se tím totiž stávají poněkud problematickými...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 02.07.2008
                  Autor: k.vl
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              Ano. Tvrdí. A nemá. Ale na rozdíl od tebe to aspoň otevřeně řekne - sám ho cituješ...

              [ Zpět ]
              Datum: 30.06.2008
              Autor: k.vl
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Zapomněl jsi napsat, že to řekl otevřeně, protože mu nic jiného nezbývalo.

               [ Zpět ]
               Datum: 01.07.2008
               Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                Možná. A vidíš? Neuhnul. Uč se.

                [ Zpět ]
                Datum: 02.07.2008
                Autor: k.vl
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Můžeš nám to prachobyčejné lhaní Čemby konkrétně doložit, jako tobě bylo doložena lež primátorky?

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Autor: pro_pa
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     každá nátlaková a podpisová akce je "nefér" vůči protistraně. Ten kdo svolává do boje vždycky brnká na city a uvádí argumenty, které potřebuje atd. atd.

     To přesně je důvod, proč na žádné takové prohlášení a výzvy nereaguju.

     Musel bych si o tom zjistit spousty informací a z obou stran a nejlépe ještě z nějaké nezávislé a pak se teprve rozhodnout.
     Jenže to je mnoho času a čas je jedna z věcí, které v životě nemám na zbyt. A jelikož tahle jediná a mě prostorem vzdálená cesta pro mne není prioritou, tak se půjdu radši projet na kole.

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Autor: Jurimír
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      typickej cechacek jee na to nemam cas no vono to nejak dopadne a pak budu zase nadavat ..... klasika :((((

      [ Zpět ]
      Datum: 27.06.2008
      Autor: Neregistrovaný uživatel (escobar)
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       ale já nenadávám??? Nejsem ani pro ani proti. Nemám na to názor. Nemám proto dostatek informací a nemám chut a čas ty informace hledat.

       Ehm a dost jsem se nasmál:o) Typickej čecháček:o) To mi ještě nikdy nikdo neřekl, jsi první. Děkuju! Jsem naopak neustále kritizován, že odevšad vyčuhuju, že nic nemůžu mít normálně atd. atd.

       [ Zpět ]
       Datum: 27.06.2008
       Autor: Jurimír
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        to je ale spatny ze nemas svuj nazor myslim ze tech informaci jen tady zaznelo o Cembe dost ... spis to vypada ze ty informace ani nechces

        [ Zpět ]
        Datum: 27.06.2008
        Autor: Neregistrovaný uživatel (escobar)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         no o té cestě jsem viděl video a něco málo si přečetl v diskusi. Video bylo účelově udělaný tak, aby hrálo na emoce. Nic proti, ale tím pádem pro mne nemá naprosto žádnou informační hodnotu. Všechny názory čembistů jsou logicky zaujaté stejně jako názor paní starostky, který tady otiskl Fénix. To není výtka na nikoho, to je jen konstatování faktu. Je to logické, ale tím pádem tu nezazněla jediná nezaujatá a relevantní informace.

         PS:já si nemyslím, že nemít na něco názor je špatný. Na spoustu věcí nemám názor. Mě naopak lidé, kteří mají na všechno názor moc nesedí. Prostě ten typ "všude jsem byl (a někde dvakrát), všechno vím, od všeho mám klíče" až tak nemusím...

         [ Zpět ]
         Datum: 27.06.2008
         Autor: Jurimír
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          ano video bylo emotivni, ale neni tu prece od toho aby davalo informace. to mi prijde jakoby ses podival na hudebni klip a cekal ze se dovis vse o historii kapely:-)
          kdo chtel informace tak stacilo jednou klinout a vybehly mu kompletni, v ramci moznosti objektivni informace.
          kdo chce byt objektivni, at si porovna argumenty a realne dokumenty, ktere predlozily obe strany...

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Nepleť si podpisovou akci s videoklipem. Kdo si přečetl text, který nabádal k podepsání petice a shlédl video, logicky dospěl k názoru, že víc informací nepotřebuje. Což je přesně to, o co vám šlo. Odkazem na tomto webu jste lidi navedli přesně tam, kde jste je potřebovali mít. Spoléhali jste na to, že si nedají práci ověřovat vaše "v rámci možností objektivní informace".

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            jsem rad ze zijeme ve svete kde kazdy se muze rozhodnout podle sveho.

            mam malo informaci?nepodepisu
            s tou emotivnosti to prepiskli! nepodepisu
            ta nova cesta je prece lepsi! nepodepisu

            nedelej z lidi cvicene opice. kazdy ma svuj rozum
            mimochodem - vsadim se ze dopisu primatorky by petici podepsalo jeste vic lidi.

            PS: libi se mi tve "investigativni" nalezeni a odhaleni utajovaneho dopisu primatorky ktery uz dlouho verejne visi na strankach stezky, kam ho cemba umistnila hned potom co prisel. jen jestli jsi to s tou emocionalnosti taky trochu neprehnal....

            [ Zpět ]
            Datum: 27.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           no jistě a to já nechtěl jak jsem psal výše a z důvodů, které jsem psal taky výše.

           Od čeho tedy bylo to video? Na téhle diskusi se problém té stezky prezentoval právě tím videem. A právě to video a to jak bylo udělané, mě otrávilo a odradilo od jakéhokoli shánění informací a od zaobírání se tím problémem vůbec.
           Nevyčítám Vám to ani Vás za to nekritizuju, jen mě osobně je takovéhle hraní na city silně proti srsti a tak jsem reagoval, jak jsem reagoval. Tedy nijak. Nechal jsem to plavat. Kdyby to hrálo na city a emoce ještě o kousek víc, tak bych se bez přemýšlení a bez studování situace podpisem připojil k protistraně. Kdyby to bylo jen o informacích, našel bych si ještě nějaké a třeba podpořil podpisem Vás.
           Mě prostě způsob prezentace otrávil a tím pádem jsem o problém stezky ztratil zájem.
           Nic víc nic míň. Každý má právo na názor ne?

           [ Zpět ]
           Datum: 27.06.2008
           Autor: Jurimír
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            video bylo takove jaka je doba - muselo zaujmout.
            pokud v tehle uspechane dobe cloveka nezaujmes, pak mu nemuzes naservirovat ani objektivni informace.
            a proto byl ten scenar takovy - emotivni video zaujalo - jeden klik - mas kompletni informace - podepises nepodepises? to je na tobe

            s tim jestli ses rozhodl tak nebo tak nemam nejmensi problem.

            [ Zpět ]
            Datum: 28.06.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             "video bylo takove jaka je doba - muselo zaujmout.
             pokud v tehle uspechane dobe cloveka nezaujmes, pak mu nemuzes naservirovat ani objektivni informace." - nesouhlasím

             S tím ostatním souhlasím beze zbytku...

             [ Zpět ]
             Datum: 28.06.2008
             Autor: Jurimír
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Nemít názor je také názor. Na radar já nemám (taky) názor. Nejsem ani pro, ani proti.Stejně tak nemám žádný názor na zahrádkářskou kolonii v Psárech u Prahy (kámoš tam má chatu).
          Heslo "kdo není s námi, je proti nám" už doufám dávno neplatí...

          [ Zpět ]
          Datum: 27.06.2008
          Autor: hekynen
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Aj aj aj...jedno jméno jsi neměl vůbec zmiňovat,nebo tato nit vzroste do obludných rozměrů a po meritu věci nezbude ani památka.

   [ Zpět ]
   Datum: 26.06.2008
   Autor: jinec
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    Že by si to Grizzly vyfiltroval? :-(((((

    [ Zpět ]
    Datum: 26.06.2008
    Autor: ckp13
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     V tomto je učiněný démon-má neuvěřitelnou schopnost reagovat(a rychle)na jakýkoliv příspěvek.

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Autor: jinec
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     On pry dava do vyhledavani jen "Medved"....aby zjistil, kde se o nem pise (pomlouvat ho tu proste nemuzem...). Tak snad to nenajde. Jinak jsem rad, ze te tu zas vidim!!!

     [ Zpět ]
     Datum: 26.06.2008
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  pro predstavu pro ty, kterym je nejaka cemba nebo richterova ukradena a proste maji radi pekne lesni stezky, je jedno jestli pesky nebo na kole.

  takhle stezka udrzovana dobrovolniky cemby vypada pred tezbou
  http://mrtvastezka.cemba.cz/fotogalerie/pred1.jpg
  takto vypadala ihned po tezbe
  http://mrtvastezka.cemba.cz/fotogalerie/po4.jpg

  ok, tezba se musela provest, to je samozrejme. je otazka jestli to slo nebo neslo jinak, to uz nema cenu resit. ale magistrat prece v kazde tiskovce a vyjadreni zduraznuje ze novou cestu uvede po tezbe zase do dobreho stavu, ze vlastne nikdo nic nepozna. ted je cca pul roku po techto prohlasenich a stalo se neco?

  jeden mistni zacatkem cervna napsal: jsem si včera projel tu hrůzu, co na Hůrkách vznikla.už se pomalu sypou břehy, v kolejích se drží voda. od kapličky je to vysypané recyklátem, který než se stihl zapéct rozjezdili a udělali krásné koleje.

  nebylo by dobre kdyby rekreace v lesich mela nejakou vahu? misto vyhaneni lidi z lesa se snazit o uceni ohledu k nemu? nevyslo by nas to levneji nez akvacentra a cyklostezky za stamiliony?

  [ Zpět ]
  Datum: 26.06.2008
  Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   O stavu na mrtvé stezce se na B-F naposledy píše i s fotkama. Viz nick Luma 15.5.2008 http://www.bike-forum.cz/forum/beskydy... :

   "Lesáci nic nezarovnali,ale pomalu se tam vyjíždí stezka na tom rozoraném.Je to sice široké ale ještě chvilku a bude to celkem v pohodě.Večer když tak hodím fotky,možná tam pojedu mám čas akorát tak na 1,5h a mám to kousek od baráku tak jezdím tam."

   [ Zpět ]
   Datum: 19.07.2008
   Autor: Neregistrovaný uživatel (zbartos)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  Ja jen zasnu. Vsude to jde, jen zase v CR diky lidem, jako je ta primatorka a bajny ptak Fenix, to nejde:-))) Vsechno si vokecaj az z toho praska huba v koutkach, jak se smeju. Vsude je cyklistika podporovana, jen u nas je cyklista exot, ktery neni vitan.
  Jestli tomu tady bude sefovat ptak s primatorkou, tak skoncime hur nez na Slovensku nebo ve Walesu....zabavej nam kola, protoze budem jak skodna!
  Fuj tajbl....

  [ Zpět ]
  Datum: 01.07.2008
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   A za EU peníze postraví 4m cyklostezky na parádním asfaltu a protože nejsou peníze na opravy a údržbu silnic III. třídy - což takhle jednoho krásného dne neudělat úředním zásahem z těhle \"cyklostezek\" náhradu za ony zchátralé \"okresky\"..... a budete všichni jen čučet na rychlost pověřených úředníků při realizaci podobně geniálního nápadu - a v zájmu vyšší bezpečnosti silničního provozu zakáží cyklistiku na státních silnicích všech tříd bez rozdílu. Koneckonců, \"normální\" člověk se nechodí rekreačně vydovádět na silnici,no a na jedinci se závodními ambicemi patří na uzavřené tratě. A okruh se uzavře a Fénix bude se svou vizí v .....a konečně mu bede fajn po duši.

   [ Zpět ]
   Datum: 02.07.2008
   Autor: Neregistrovaný uživatel (alumen (alushow@seznam.xx))
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  Tak takovej malej pruzkum. Neoficialni, ale treba to Fenixovi neco rekne, co lide (terenni cykliste, cykloturiste, kochaci....) opravdu chteji.
  Jsem terenni cyklista, ktery chce kvalitni prirodni cesty, jako je treba tahle:
  http://www.cemba.cz/fotogalerie/main.php/v...
  a nebo tahle:
  http://mr.rajce.idnes.cz/Coed_y_Brenin/...
  a nebo treba tahle:
  http://mr.rajce.idnes.cz/Coed_y_Brenin/...
  A budu rad, kdyz obcas z takove cesty bude odbocovat singl pro ty otrlejsi a pro ty hrave. Treba jako tenhle:
  http://mr.rajce.idnes.cz/Coed_y_Brenin/...
  a nebo tenhle:
  http://mr.rajce.idnes.cz/Coed_y_Brenin/...

  Jestli chci tohle, tak zkusim kliknout:-)

  [ Zpět ]
  Datum: 03.07.2008
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Neřekl bych, že jsem terénní cyklista. Kolo beru jako báječnej prostředek k cestování, k tomu potřebuju nejrůznější cesty. Ty na tvých fotkách by byly vážně fajn. Takže, jestli to nevadí, klikám bod...

   [ Zpět ]
   Datum: 03.07.2008
   Autor: k.vl
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Všechny pěkné a všechny se občas hodí, jen mě tu nějak chybí ty pro ty otrlejší, ty máš kde? :-)
   A tím myslím něco ve stylu http://data.mlok.net/fotky/DSC03180.JPG

   [ Zpět ]
   Datum: 03.07.2008
   Autor: Mlok
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    Ale samozřejmě jsem kliknul, ty technické úseky, co tam chybí stejně nemohou být celou trasu, ale jen nějakou menší část.

    [ Zpět ]
    Datum: 03.07.2008
    Autor: Mlok
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    Jsem malo otrlej:-)))

    [ Zpět ]
    Datum: 03.07.2008
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    Takovéhle cesty máme v Jizerkách taky. Překonat to jde, ale za cyklocestu bych to nepovažoval.

    [ Zpět ]
    Datum: 03.07.2008
    Autor: kolombo
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Z Jizerek jsme se teď o víkendu vrátili a snad stihli projet všechny nejzajímavější úseky, co jsme dříve ještě nejeli a byly fakt moc pěkné. Tím myslím:
     - Nová poutní stezka - modrá z Bílé Kuchyně do Ferdinandova
     - modrá z Jizerky na Souš
     - červená od Souše do Desné
     - ze Smrku do Polska směrem na Stog I.
     - z Jizerky na bývalý přechod Orle
     - ze Štěpánky po zelené
     - celý hřeben a pak sjezd z Černé Studnice do Tanvaldu, tam už to opravdu cca 500-600m (úsek těsně za místem, kde odbočí vpravo žlutá na Velké Hamry) cyklocesta nebyla :-)
     A to jsem teď určitě ne něco ještě zapomněl.

     Cyklocesty to samozřejmě vyloženě nejsou, ale byla řeč něco o otrlejších :-)

     [ Zpět ]
     Datum: 03.07.2008
     Autor: Mlok
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Z Bílé Kuchyně na Ferdínandov protínáš rezervaci a Správa CHKO tu cestu za přístupnou pro cyklisty nepovažuje.

      Tady je debata o problému na HoryDoly.cz :
      http://www.horydoly.cz/vypsat.php?id=10625

      [ Zpět ]
      Datum: 03.07.2008
      Autor: kolombo
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Normálně nemám ve zvyku jezdit kam se nesmí, ale zrovna tenhle případ je jednak dost sporný (dle toho kudy přesně vede CHKO v mapě, co jsem se teď díval), ale hlavně pokud nějaká cesta jen tak lehce protíná kouskem CHKO a je to značená turistická cesta, tak to ani návštěvník, který není místní nemůže vědět.
       A začátek ani konec té cesty v CHKO není.

       Když jsme to jeli, tak jsem neměl ani tušení, že by se tam třeba byť jen na ten kousek uprostřed nemělo.

       [ Zpět ]
       Datum: 03.07.2008
       Autor: Mlok
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Na území CHKO jsi celou dobu, ale tady procházíš NPR.
        http://cs.wikipedia.org/wiki/Jizerskohorsk%C3...

        A pohyb po NPR je regulován jinak, než na ostatním území.

        [ Zpět ]
        Datum: 03.07.2008
        Autor: kolombo
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Jasně, můj překlep v pojmech. Vím, jak to v reálu je, že v CHKO se může po všech cestách, jen v té části co kříží NPR jen po cestách, kde je to povolené.
         Když se to ale vezme tedy důsledně a žádná cedule tam na začátku není, tak se smí cca 1/3 té trasy z každé strany, jen ta prostřední 1/3 se nesmí.

         [ Zpět ]
         Datum: 03.07.2008
         Autor: Mlok
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Tady tedy mělo všude samozřejmě být NPR.

        [ Zpět ]
        Datum: 03.07.2008
        Autor: Mlok
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Jsem se navíc musel koukat do více map, v některých tam tu malou oblast, co je NPR vůbec vyznačenou nemám.

        [ Zpět ]
        Datum: 03.07.2008
        Autor: Mlok
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       A jak je to tedy vůbec hned s tou sousední Rascheckovou cestou. Ta jak jsem teď koukal také ještě rezervaci protíná v kousku a tu když jsme jeli, tak nevim, jestli nebyla vyloženě pro kola povolená, což by v rezervaci být musela, aby se tam smělo.

       A pokud to správě CHKO vadí, že se tam na kole jezdí (na té modré velký provoz cyklistů stejně určitě nebude, tu první cca 1/3 stejně dá málokdo celou, aby nemusel aspoň kus tlačit), tak tady by měl být na začátku té modré na tom rozcestí zákaz cyklistů, protože jak to jinak člověk může tušit, že najednou na pár set metrů protne rezervaci a zase z ní hned vyjede.

       [ Zpět ]
       Datum: 03.07.2008
       Autor: Mlok
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        No, tam je to trochu rozporuplné :-(
        Značená pro cyklisty to není, ale je to široká cesta, kde jsou osazené značky a provoz cyklistů se tam předpokládá.

        Prokazatelně zakázaná je Štolpišská, jsou tam i značky. A ona tam chybí i ta cesta, místy. Ale průchodná je, určitě lépe než ta modrá.

        [ Zpět ]
        Datum: 03.07.2008
        Autor: kolombo
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         O Štolpišské jsem to předem věděl, o té jsem to četl z více zdrojů, takže tu jsme rovnou vynechali. Ale o té modré ne.

         [ Zpět ]
         Datum: 03.07.2008
         Autor: Mlok
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Když koukám do mapy, tak ta modrá je v NPR skoro celá, to ba nahoře na ílé Kuchyni cedulku dát mohli (pro ty, co jezdí bez mapy). Dole asi bude cedule NPR.
          http://mapy.1188.cz/#pos=50.856237;15.164686@sc...

          Rausheckova fakt neni označená? Já jí bral jako cyklotrasu.

          [ Zpět ]
          Datum: 03.07.2008
          Autor: PepikW
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Možná je možná není, právě nevim, jel jsem ji jen jednou a to mě fakt nenapadlo hledat nějaké cedule na takové široké pěkné cestě nebo snad, že by byla možnost, že se na kus nesmí. Jen jsem tam letmo zahlédnul snad nějakou ceduli o prudkém klesání, což by pro pěší asi byla kravina.

           No a ta modrá, opět zase jiná mapa, kde je to jinak. Tady spodní část je v NPR také. Co jsem koukal já, tak ta spodní třetina vedla souběžně (hranice NPR a modrá s tím, že modrá už byla vně, tady na té mapě je ještě jasně uvnitř).

           [ Zpět ]
           Datum: 03.07.2008
           Autor: Mlok
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Tady http://www.mapy.cz/#x=134769088@y=138688896@z... je ten spodní úsek jasně vně NPR.

           [ Zpět ]
           Datum: 03.07.2008
           Autor: Mlok
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           A to není jen pro ty co jezdí bez mapy, ono v některých mapách není vůbec. Třeba v Topo czech v 1.2 od Picodasu není vůbec.

           [ Zpět ]
           Datum: 03.07.2008
           Autor: Mlok
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Ta pětadvacítka Geodézie (1188) je asi nejpřesnější.
            Na označení Rauscheckovy si právě taky nepamatuju, pokaždé tudy jedu nahoru a mám co dělat, abych přes pot viděl cestu samotnou :o)))

            [ Zpět ]
            Datum: 03.07.2008
            Autor: PepikW
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Klikám, protože s kombinací takových cest si představuju ideální "cykloturistický" kochací výlet v přírodě. Ještě bych prosil nějakou rozhlednu, nebo alespoň vyhlídku :o)))
   Třetiřadé silničky, ev. cyklostezky, mě můžou do té ideální oblasti přivést.
   PS. nejsem vůbec otrlý, na Mlokových cestách tlačim :o)

   [ Zpět ]
   Datum: 03.07.2008
   Autor: PepikW
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  No a ja jsem zase terenni cyklista, ktery chce kvalitni asfaltove (v prirode jako pest na oko) cesty, jako je treba tahle:
  http://www.bystricepodlopenikem.cz/images...
  nebo tahle:
  http://www.tyden.cz/obrazek/alamy-agrky9...
  a nebo tahle:
  http://www.mountainbike.cz/pic/07-11-07...

  Jestli chci takove, prastim mysku do leveho tlacitka.

  [ Zpět ]
  Datum: 03.07.2008
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Sem neklikám, i když někdy tyhle taky použiju. Ale ty se spíš hodí na okraj měst. Za tyhle peníze by bylo lepší opravit silnice třetí třídy, aby mě tam nesundal náhodnej řidič, když kličkuje mezi dírama...

   [ Zpět ]
   Datum: 03.07.2008
   Autor: k.vl
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   A uplne jsem zapomel. Treba i neco takoveho. To ma Fenix skoro pred barakem, tak z toho musi mit radost.

   http://jurimir.rajce.idnes.cz/7.-11.5.2008...

   [ Zpět ]
   Datum: 03.07.2008
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Tohle by se mi líbilo mezi barákem a pracovištěm, ve městě. Rozhodně lepší než krajnice exponované několikaproudé silnice kde se kličkuje mezi kanály.
   V přírodě fakt ne-e, možná vyjma páteřních dálkových cyklotras, tam bych proti tomu neprotestoval. V každém případě neklikám, protože do přírody to podle mne až na výjimky prostě nepatří.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.07.2008
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Šnek)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Čemba

       

  "A to se dozvěděl Kolombo od Pepikaw, nebo Michal Janda od Kolomba, nebo Kolombo od Michala Jandy?"

  Dávám to sem, protože systém mi neumožnil reagovat pod výše uvedený příspěvek přímo pod ním.

  Musím říct, že se jako člen ČeMBy stydím, že byl podniknut výzkum Fénixovy identity a tímto se mu za cca 1/700 ČeMBy omlouvám.

  Věřím sice Michalovi, že za tím stála zvědavost, kdo je ten skvěle argumentující člověk, který do nás pořád rejpe, ale v podstatě je to neomluvitelné.

  Hlavně je pak neomluvitelný průser, že kluci, asi z žertu, použili tady Tvoje jméno, a Ty jsi (pokud jsi to byl Ty) pak naprosto nepochopitelně napsal i příjmení a obec.

  Pokud Tě tedy ještě pořád zajímá, koho napadlo upozornit ČeMBu na Tvoji chybku v konspiraci, tak mi dej na sebe e-mail či mobil a já Ti to jako malou úlitbu za způsobené příkoří prozradím. Psát Ti papírový dopis se mi nechce...

  Bohužel jsem neměl čas, či náladu tohle Tvoje prozrazení mezi členy a vedením ČeMBy nějak kritizovat (i když si jako vyvrhel ČeMBy s aktualní karmou na čembím fóru "mínus 21" nemyslím, že by to něčemu zabránilo), takže část viny padá skutečně i na mne.

  [ Zpět ]
  Datum: 19.07.2008
  Autor: Neregistrovaný uživatel (zbartos)
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   Docela jsi mě potěšil - díky moc za tuhle reakci. Už jsem si myslel, že se nad tím nepozastaví nikdo. Ty se samozřejmě nemáš za co omlouvat, ani nic jiného. Můžu si za to sám :-)
   Předpokládám, že ČeMBu na mě upozornil někdo z diskutujích, někdo, koho neznám osobně. Takže jeho jméno mi stejně nic neřekne. Takže ho ani nechci vědět. Protože nejsem zvědavý tolik, jako někteří členové ČeMBy :-)

   [ Zpět ]
   Datum: 20.07.2008
   Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    Koukám, že jsi podezíravý až běda :-)

    Známe Tvojí identitu, tak to musel vykecat někdo kdo Tě zná ...

    Nikoliv, osudná chybka, která Tě stála Tvoje tajemno je na Tvojí straně: nebyl si dost opatrný při psaní do fóra.

    [ Zpět ]
    Datum: 20.07.2008
    Autor: kolombo
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Čemba

        

   jaky vyzkum fenixovy identity? proc tomu davas tak konspiracni rozmer? pouzit google a spocitat si kolik je jedna a jedna dokaze i prumerne inteligentni dite, tak z fenixe nedelej obet rocni prace tajnych sluzeb...

   nechapu v cem je neodpustitelne a neomluvitelne nekoho oslovit jmenem (!!!). vase argumentace je zalozena na tom, ze kdyz kdyz nekoho oslovim jmenem, tak mu pusobim prikori. to je smesne...

   kydat spinu za anonymnim nickem je mnohem jednodussi nez za nazor "rucit" svym jmenem,ze?

   [ Zpět ]
   Datum: 20.07.2008
   Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    A co ty? Jmenuješ se ozaj Petr Slavík? Neschováváš se za cizí jméno?

    [ Zpět ]
    Datum: 20.07.2008
    Autor: AV
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     mas pochyby? klidne si zjisti, kdo jsem. ja si za svyma prispevkama stojim- za jejich obsahem i slusnou formou - tak abych se nemusel skryvat.
     spojeni meho jmena s cembou je dostatecne pruhledne.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.07.2008
     Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Pochop aji Ty, že tímto jménem (nejsi-li přihlášený) se může pojmenovat kdokoli.
      ... klidne si zjisti, kdo jsem ... Proč? Abych se připojil ke "šmírákům", kteří "lustrují" ostatní? Ne, děkuji!

      [ Zpět ]
      Datum: 20.07.2008
      Autor: AV
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       chapu to. registrovany nejsem protoze do diskuze nakole.cz chodim jen vyjimecne, tudiz jsem to povazoval za zbytecne. s intenzitou vlaken o cembe si ale tu registraci jdu udelat..

       [ Zpět ]
       Datum: 20.07.2008
       Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Čemba

         

    pardon, že se Vám do toho pletu. Může mi to být v podstatě jedno, nijak se mě to osobně netýká, protože Fénixe osobně neznám a organizace Čemba mi je lhostejná.

    Myslím, že nikomu nezpůsobíš příkoří, oslovíš-li ho jménem, ale vzhledem k tomu, že tady kdysi Fénixovi vyhrožovali fyzickou likvidací, takže zrušil svou registraci s plným jménem a dalšími nacionále, to prostě znělo blbě a to použití bylo podle mne hloupé a blbé. Když už jste si to zjistili, což pořád nechápu proč vůbec se tím zaobírat, tak už vůbec mi nejde do hlavy ta veřejná prezentace faktu" já vím kdo jsi". také bych to pochopil jako vyhrůžku stejně jako fénix, obzvlášť po těch předchozích zkušenostech. Ale je to jen můj osobní názor a nenutím tě s ním souhlasit.
    Co mi připadá fakt divný, je vůbec ta potřeba tyhle informace hledat. Tomu nerozumím, ale je to bohužel typicky české. Pochopil bych to u někoho, kdo ti vyhrožuju, uráží atd. Ale Fénix nikdy nic podobného neudělal. Jen s Vámi nesouhlasí. No a??? To snad není nic špatného, nesouhlasit, ne?

    Osobně si naopak myslím, že by jste z jeho existence, zakládání témat a příspěvků měli být nadšeni! V podstatě je to obrovská propagace zadarmo. Dává Vám možnost vysvětlit svoje pohnutky a cíle všem návštěvníkům tohohle fóra a neustále Vaší organizaci zviditelňuje.

    Co nechápu vůbec je, že Ti připadá divné a snad i špatné, že se mu zbartos omluvil. Jako člen čemby se cítil za ten "výzkum identity" spoluodpovědný a jelikož s Tím nesouhlasí, tak se za to omluvil. Já to naopak považuji za naprosto korektní, morální a svědčící o jeho vyspělosti. To že ti to vadí, mi přijde přinejmenším zvláštní.

    [ Zpět ]
    Datum: 20.07.2008
    Autor: Jurimír
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     je to jednoduche.
     stale bychom meli rozlisovat "nesouhlasit" a "kydat spinu"- "poskozovat"
     troufam si tvrdit, ze to je zaklad slusnosti.

     nechapu co je na precteni jmena a adresy, kterou si fenix sam dal na web tak trestneho, neslusneho a nemoralniho.

     proc davate prozrazeni fenixova jmena za oficialni akci cemby, za kterou by se cemba mela omlouvat, uz nechapu vubec. zdenek se muze omlovat maximalne za cloveka, ktery fenixovo jmeno nasel, ale zatahnuti cele cemby do sporu je na hlavu postavene.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.07.2008
     Autor: Neregistrovaný uživatel (petr slavik)
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Kyda spinu jen na nejakem foru. Kdyz na nej nebudes reagovat, tak zmizi a da pokoj. Bohuzel tim, ze mu stale oponujete ho vic a vic drazdite a pak se citite byt urazeni. Ja Fenixe taky nemusim a proto na jeho nazory reaguji jen vtipne a myslim to spise jako legraci a ne jako neo strasne duleziteho. Pokavad to berete vazne, meli by jste si to vyresit mezi ctyrma ocima (nebo vice). Vyzvat Fenixe, aby se dostavil tam a tam a obhajil se. Ale verejne ho zde prasknout, to mi neprijde moc fajne. Zvlaste, kdyz tu ma par lidi (vim o treh) dost problem s idiotama, kteri jim zasahuji do soukromeho zivota.
      Taky nejsem pro, aby nejaky anonym kydal na neci praci. Ale neprijde mi fer to resit timto zpusobem. Co kdyz mel duvody byt anonym (viz Jurimiruv text...)??? Tohle se melo resit mailem, pozvanim na nejake sezeni Cemby a osobni vysvetleni. Pokavad by Fenix nechtel, ihned bych na nej zde prestal reagovat.

      A to s tim anonym, prihlasen, neprihlasen? Ja se ted muzu ihned odhlasit a zacit psat jako "petr slavik". Stejne tak muzu byt i prihlasen jako "petr slavik" (neni problem se jako petr slavik zaregistrovat)...ale stale jsem anonym. Stale budou lide mluvit jen s nejakym "petrem slavikem" a ne z oci do oci s opravdovym Petrem Slavikem. Takze s tim "anonymem" jste na tom oba uplne stejne. Tohle se proste melo resit mezi ctyrma ocima a nazivo...

      [ Zpět ]
      Datum: 20.07.2008
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Kdyby tak stál o anonymitu tak si nebude dávat osobní údaje na internet! Když si je tam dá tak se nemůže divit.
       Navíc se prozradil sám, Mirek a ho jenom oslovili křestním jménem, příjmení a bydliště napsal on sám.

       [ Zpět ]
       Datum: 20.07.2008
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Jo tak jestli se prozradil, tak to je jeho chyba....pak to beru.

        Ale stejne mi to prijde ze strany Cemby takove nejake nemastne. Pokavad Cembe vadi (pravdepodobne jo, kdyz je to tady samej mistopredseda a ja nevim co a haji tu Cembu:-) ), tak by si mela ptaka pozvat na nejake sezeni a tam to nejak probrat. A nehonit ho tady jak maleho neposlusneho kluka. Bylo by to od Cemby mnohem profesionalnejsi, nez zdejsi anonymni diskuze. A pokavad by ptak nechtel, kaslal bych tu na nej.... Kdo si za svym nazorem neumi stat a boji se dat do placu peri, tak s tim nema cenu diskutovat....a usetrite si spoustu nervu:-)))

        [ Zpět ]
        Datum: 20.07.2008
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Jasně, jenže když tě někdo začne obviňovat ze zpronevěry a já nevím ještě čeho tak se začneš logicky bránit.

         [ Zpět ]
         Datum: 20.07.2008
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Jasny, chapu.
          Ale opravdu si nemyslim, ze by se tohle melo resit skrz nejake forum:-) Pokavad nema ten clovek dukaz, nevyhnal to nekam vejs, tak bych ho ignoroval....:-)

          [ Zpět ]
          Datum: 20.07.2008
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       problem je, ze fenix to dokaze pekne zaobalit tak, ze normalni clovek nepozna jestli jen diskutuje nebo uz "kyda".
       proto cembiste musi jeho vylevy uvadet na pravou miru a bohuzel je ot jedina obrana proti poskozovani jmena cemby

       fenix pozvani na diskuzi dostal od kolomba nekolikrat. bez odezvy.

       Pouziti krestniho jmena neni nikde na svete s vyjimkou nakole.cz chapano jako vyhruzka. sve udaje o sobe fenix zverejnil sam...

       s anonymem na tom rozhodne stejne nejsme. z kontextu diskuze je zcela zrejme kdo je cembista. letmy pohled do kontaktu na cemba.cz a je jasne: kolombo- vykony vybor, janda- vykony vybor a admin, slavik- tiskovy mluvci.
       vsichni za sve prispevky ruci jmenem a potazmo i postem. pokud by ses chtel podepsat jako petr slavik, tak je zrejme ze by trvalo jen chvili nez by se na to prislo.

       psat tak, aby ses nebal pod svuj prispevek podepsat je prvnim krokem ke slusnejsim debatam na internetu...

       [ Zpět ]
       Datum: 20.07.2008
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Neprijal pozvani....kaslal bych na nej. Je to plytvani energie. Co kdyz to neni ten ptak z Karaneho (mimochodem v okoli jsou dve podobna jmena...a ted kdo je fenix?:-) )??? Co kdyz je to nejaky pubertak, co si tu jen s vama hraje? Nikdy to nemuzes vedet. Stejne jako ja ted tezko zjistim, zda jsi skutecny Petr...:-) Pro mne jsi zde, na internetu stale nejaky anonym, co se podepisuje jako Petr Slavik. A tech muze byt....
        Proto jsem psal, ze tohle by se melo resit z oci do oci (kdyz uz je tu top managment Cemby) a ne pres nejake forum, kde jsou vsici stale anonymove (i ted se dokazu zaregistrovat podobne jako ty a psat tu za tebe....:-) ). A pokavad jedna strana nechce hajit to co hlasi, tak je to jen placani prutem do periny....kaslat na nej!!!

        [ Zpět ]
        Datum: 20.07.2008
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         Trochu tomu nerozumím. Proč z očí do očí? Co je špatného na tom, že s top managmentem Čemby diskutuju na internetu a ne v hospodě, nebo v jejich kanceláři? To si myslíš, že bych měl jít sám někam, kde bude třeba pět členů Čemby, nebo dokonce sedm set členů Čemby?
         A pořád nechápu proč Ti připadá, že nehájím to, co hlásím. Vždyť právě to tady celou dobu dělám. Tady přece vůbec nejde o to jak se jmenuju a kde bydlím. Jde tu o diskuzi - o fakta a názory.

         [ Zpět ]
         Datum: 20.07.2008
         Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          A to si myslis, ze takovehle "dulezite" se tady vyresi? Radni taky zaseda k pocitacum a pousti si forum a resi? Ucitele maji ve skole taky poradu skrz forum? Myslis si, ze zrovna nejake forum je dobre k tomu, abys tu anonymne spinil neci praci?
          Od stolu zazrak nikdy neudelas. Zvedni se a jdi proti tomu zlu bojovat, kdyz ti to tak vadi! Zajdi rict tem sedmistum clenum, ze delaji neco spatne, kdyz jsi o tom tak presvedcen a nebojacne zde na foru na vsechny kricis. Je na tom neco divneho? Pokavad si za svym nazorem stojis, je jedno, zda to rikas (presvedcujes) jednomu cloveku nebo stovce. Jenze tady je to jednodussi. Tady te stale nekdo "posloucha". Tam by te asi brzo poslali nekam...a ty to moc dobre vis. Proto jsi tady:-)

          [ Zpět ]
          Datum: 20.07.2008
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Až budu chtít něco důležitého vyřešit, na diskuzní fórum nejspíš opravdu nepůjdu. Ty to tak asi taky neděláš, soudě dle Tvého příspěvku.
           Podle mě Čemba ohrožuje poslední zbytky neporušené přírody, podle Tebe já ohrožuju Čembu. Každý máme svoji pravdu, ale je mezi námi jeden rozdíl - chováš se ke mně hůř, než já k Tobě.
           Neříkám, a nikdy jsem neříkal, že sedm set členů Čemby dělá něco špatně. Říkám to o vedení Čemby a o celé její filosofii.
           Pravdu máš v tom, že tady je diskuze jednoduší. A proto diskutuju tady. Opakuji - já tu diskutuju, NIC NEŘEŠÍM. NECHCI NIC VYŘEŠIT. Prezentuju zde svoje názory. Vím, že můj vliv je zanedbatelný - nemám žádnou moc, nemám za sebou organizaci, sedm set členů, nic. Nesnažím se zjistit jména diskutujících, ani jejich bydliště. JEN DISKUTUJU.
           Obzvláště ve světle těchto skutečností je zarážející, jak se tu ke mně někteří diskutující chovají, a jak moc jsou pro ně ty moje bláboly důležité.
           Neobjevil jsi žádnou Ameriku - opravdu se mi nechce chodit mezi lidi, kteří by mě poslali někam, místo aby se mnou diskutovali. A že právě proto jsem tady.

           [ Zpět ]
           Datum: 20.07.2008
           Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            Ja su celkem spokojeny clovek:-) Ja nepotrebuji nic resit. A kdyz jo, tak uz jsem tu nekolikrat psal, ze klidne vezmu lopatu a pujdu s klukama kopat a pokecam:-) Nebo treba nuzky na kere a pujdu prostrihavat zarostle stezky.... Takze v podstate ja se od te zidle zvednu a pujdu napravovat...

            Ze sedm set clenu dela neco spatne? Asi dela, kdyz se drzi vedeni, ktere je dle tebe spatne....

            To, ze tu diskutujes...proti tomu nikdo nic nemuze mit...a ja opravdu nemam. Vsichni diskutujem. Ale ty kricis, ze nekdo neco dela spatne. A pokavad te vyzvou, abys to s nima v klidu prodiskutoval, pripadne navrhl reseni a ty to odmitnes....nevim, prijde mi to opravdu jen jako anonymni kriceni.

            A ze chce Cemba znicit posledni neporusenou prirodu. Cemba dle meho chce napravit tu znicenou prirodu. Zkus se projet po Karanskem lese a koukej se pred kola, jak jsou odhalene koreny stromu. To ti prijde dobre? Zkus se projet podel labe do Lyse a u Rehacky bys jeste pred par tydny narazil na nepropustne kere. Ale ty uz tam udajne nejsou, protoze je Cemba tak trosku prekecala k rozumnemu rustu. Zkus se projet podel Labe od Podebrad do Kolina. To ti prijde krasny ten cerny pruh plny lidi? Zkus se projet podel Labe od zeleznicaku smerem k Lyse. Prijde ti dobre, ze tam je uzka cesta, kde vycuhuji koreny stromu? Nekdy to dojde az tak daleko, ze se pres ty koreny neda jet. Zkus se projet kolem Neratovic podel Labe...a vem si na tu polabskou cyklotrasu fulla!
            Tohle vsechno chteji lide (ne CEMBA!) dat nejak dohromady, aby z jizdy na kole byl opravdu pozitek a ne utrpeni.

            [ Zpět ]
            Datum: 20.07.2008
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Řešení jsem navrhl několikrát - zákaz výstavby nových singltreků a omezení vjezdu cyklistů na některé úzké lesní pěšiny.

             Ke klidné diskuzi jsem tady vyzýval někoilkrát, ale bezvýsledně. Příspěvky příznivců Čemby, včetně těch Tvých, vždy sklouzly do roviny osobních výpadů. Naposledy vše dokonce vyústilo ve zjišťování mých osobních údajů. A podívej se - omluvil se mi jen jeden, navíc ten nevinný :-)

             Zrovna včera jsem docela důkladně pročetl web Čemby. A znovu jsem dospěl k názoru, že Čembě jde v první řadě o stavbu nových singltreků. Na úkor budování stezek pro nenáročné cyklisty.

             Že na rozdíl od vedení Čemby někteří její řadoví členové konají záslužnou práci na již existujících stezkách, to nepopírám.

             A ještě si tady nahoře pozorně přečti, co napsal Black o kauze "Frýdek-Místek". Všechno tam vypadalo docela nadějně až do okamžiku, kdy se do toho vložilo "vedení" Čemby.

             [ Zpět ]
             Datum: 20.07.2008
             Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Čemba

                   

              Nejsem priznivce Cemby...:-)
              Nikdy jsem te osobne nenapadl:-) Jestli nerozumis srande, tak to te hluboce lituji. Ja bohuzel na tebe jinak reagovat neumim:-)

              [ Zpět ]
              Datum: 20.07.2008
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Čemba

                    

               Dělat si legraci na cizí účet, to se dá s úspěchem považovat za osobní výpad. Myslím si, že by ses měl pokusit lépe porozumět tomu, jaký je rozdíl mezi legrací a posměchem. A na základě nových vědomostí se pokusit na mě reagovat jinak :-)

               [ Zpět ]
               Datum: 20.07.2008
               Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Čemba

                     

                Jeste jednou pisu...jestli te ta slovni hricka tak strasne moc urazila, tak to je mi lito...a zaroven mi je z toho smutno, ze lide zacinaji vnimat svet strasne vazne a nedokazi vnimat ironii.

                Jinak, ja jsem na tebe reagoval. Nebo spis na to, co ti udajne udelali. Osobni udaje zde prozrazene jsem odsoudil a i me se to nelibi. Ale jak nekdo napsal, bohuzel jsi to na sebe praskl sam. Tak pak nevim, proc ty reci kolem....

                [ Zpět ]
                Datum: 20.07.2008
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Čemba

                      

                 Vážím si toho, že jsi se mě zastal. Děkuju. Tady na webu jsem se práskl sám, protože mi nic jiného nezbylo. Stejně už si moje jméno a adresu dávno posílali mezi sebou.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 20.07.2008
                 Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Čemba

                       

                  Tady nejde o to, zda zastal, nezastal. Zda jsem se zastal Fenixe nebo nekoho jineho. Proste mi to prislo nefer. A pokavad jsi se prozradil sam, tak je to bohuzel tva smula. Ja sam vim, jak je to neprijemne, protoze svet je plny blbcu a zavistivcu, co dokazi otravovat lidem zivot...i me se to stalo.

                  A tve nazory priznam taky moc nechapu a nejsou mi blizke, ale respektuji. Ale patrim mezi lidi, kteri si z toho budou radeji delat srandu, nez to ostre napadat a brat to smrtelne vazne. Myslim, ze je lepsi, kdyz te nekdo nazve ptakem a bude si spis delat obcas srandu, nez kdyz se objevi nejaky exot, ktery te posle do pr..., protoze tve nazory jsou deb...a jen ty jeho jsou nejlepsi. To prvni je mi milejsi a ten druhy zpusob odsuzuji. Jsem clovek, ktery se naucil cizi nazory prijimat, ikdyz je to tezke. Ale nekdy se clovek proste neudrzi a musi oponovat:-))). Ale kdybych mel vzdy...to bych se zblaznil a prosedel tu sve koncici mladi:-)
                  Myslim, ze kdybych te potkal nazivo (coz neni nemozne) tak si i mozna normalne pokecame. Neni duvod nekoho za jeho nazory odsuzovat....

                  [ Zpět ]
                  Datum: 20.07.2008
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            "Podle mě Čemba ohrožuje poslední zbytky neporušené přírody, ...."

            Možná by jsi měl vystartovat proti správě NP Krkonoše.

            Nedávno povolili provoz cyklistů v 1. zóně NP.

            Ty jsi, Fenixi, fakt jen kecal, co do jinejch jen blbě rejpe. Dokážu se bavit skoro s každým, ale tohle už je fakt moc.

            Beru zpět tu nabídku k diskusi u piva.

            [ Zpět ]
            Datum: 20.07.2008
            Autor: kolombo
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Zde s Tebou souhlasím - uznávám, že to občas přeháním. Pokusím se to vyřešit tak, že si budu dávat mnohem větší pozor na to, co píšu.
        Na oplátku bych rád, kdyby se o to samé pokusili i příznivci Čemby.
        S povděkem bych přivítal, kdyby se ke mně chovali slušněji. Například kdyby přestali hodnotit můj zdravotní a duševní stav, oslovovali mě Fénixi a ne černobílej ptáku, nebo nepsali fuj, ten pták bydlí kousek od mýho baráku a podobně. Taky by bylo dobré, kdyby se příznivci Čemby jasně distancovali od anonymních příspěvků, které jsou vysloveně sprosté, viz například ten o "přefiknutí mý starý".
        Ona by ta debata taky vypadala trochu líp, měl bych z ní rozhodně mnohem lepší pocit. Což by se jistě kladně odrazilo i na mém písemném projevu.

        [ Zpět ]
        Datum: 20.07.2008
        Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Čemba

              

         "ten pták bydlí kousek od mýho baráku a podobně"...to te urazi? Tak to se hluboce omlouvam, Fenixi. Ale pro mne je Fenix ptak z pohadek....:-)
         A jestli nerozumis srande, tak to te lituji. Psal jsem tu, ze na tebe se jinak reagovat neda. Ja osobne na tvou osobu nikdy neutocil. A to, ze jsi ptak Fenix...za to si muzes sam.

         [ Zpět ]
         Datum: 20.07.2008
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Nikoliv z pohádek.Fenix(Phoenix)-bájný pták starých Egypťanů,každých 500 let se prý sám spaloval a z vlastního popela se rodil znovu,opět v plné síle a mládí.

          [ Zpět ]
          Datum: 20.07.2008
          Autor: jinec
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Čemba

               

          Boze muj...ten ptak mi hnizdi kousek od meho baraku....:-)))

          Tobě to asi přijde být vtipné, ale mně je to nepříjemné. Neuráží mě to, ale je to prostě ZBYTEČNÉ. A když už mluvíš o "srandě" - zastávám (velmi rozšířený) názor, že dělat si legraci na cizí účet není nic moc.

          [ Zpět ]
          Datum: 20.07.2008
          Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Čemba

                

           Tak to ja nemuzu vedet, ze te takovahle slovni hricka muze tak strasne moc urazit...:-)

           [ Zpět ]
           Datum: 20.07.2008
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Čemba

                 

            To si zase děláš "srandu"? Opakuji - mně to neuráží. Je mi to nepříjemné a přijde mi to být zbytečné.

            [ Zpět ]
            Datum: 20.07.2008
            Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Čemba

                  

             Takze clovek by si nemel se slovama hrat, nemel by pouzivat dvojsmysly, ironii....to bude ten svet sakra nudny. Jak ja muzu vedet, co je ti neprijemne? Pokavad ma nekdo nick Fenix, tak me ihned napadne ptak. A s tim si clovek muze hrat....:-) Sakra, zase dvojsmysl. Doufam, ze te to neurazi...teda nebude ti to prijemne, kdyz si nekdo bude hrat s ptakem.... A sakra, dalsi....:-)

             [ Zpět ]
             Datum: 20.07.2008
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Pokud někdo bere smrtelně vážně všechna myšlenkové výlevy na Internetových fórech, tak to fakt nevím.

     Tady je, až na pár jedinců, debata celkem kultivovaná, ale debaty třeba na idnes.cz jsou samá urážka a hloupé kecy.

     Nemyslím, že by někdo z ČeMBy hodlal někoho fyzicky napadat za jeho názory a za to, že je hlásá.

     [ Zpět ]
     Datum: 20.07.2008
     Autor: kolombo
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      "Nemyslím, že by někdo z ČeMBy hodlal někoho fyzicky napadat za jeho názory a za to, že je hlásá."

      Ja taky dostaval dost hnusne maily, kdyz jsem tu tak trosku byl proti cyklojizde. A verim, ze to nebyl nikdo z automatu, nebo podobne organizace. Ale nejaky debil, kteremu jsem svejma nazorama lezel v hlave... A opravdu ni moc fajneho to neni! A to jsem nebyl anonym a kde kdo me tu zna osobne...

      [ Zpět ]
      Datum: 20.07.2008
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Čemba

          

     Jurimíre, svůj důvod jsem napsal už před časem, tady někde nahoře. Stále si myslím, že člověk neanonymní si trochu rozmyslí, co píše. Nesouhlasit můžeš s čímkoliv, ale očerňovat, podezírat z nekalých praktik, podvodů...... (nejen v diskusi o čembě) je určitě jednodušší anonymně (pokud se nemáš o co opřít). Prostě takové jedince nemám rád (čenda, nečenda).
     Oslovení jménem určitě nepovažuju za vyhrožování (tušim to používal i Ježíš :o))), s likvidací to snad nemá nic společného, Pavlů je v Čechách habaděj (to aby se všichni teď klepali strachy).

     Jo a Gůgl nebude čistě český fenomén, tušim :o)))

     [ Zpět ]
     Datum: 20.07.2008
     Autor: PepikW
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Ale jo, já taky nijak nemiluju anonymy. Já na ně tedy prostě nereaguju (až na malé vyjímky)

      Je fakt, že nevím, přesně co všechno a jak fénix napsal, bo jsem to nečetl uplně všecko, ale jen zběžně. Z toho, co jsem si přečetl mi přišlo, že on mluvil vždycky slušně, to jeho oponenti ho nazývali různými jmény a posílali ho kamsi a tím vytvářeli o oné kritizované organizaci o mnoho horší mínění než celý fénix a její dobrou pověst tím posílali kamsi do pekel mnohem vehementněji než on. Ale to je jen můj postřeh a názor.

      Jemu vyhrožovali už jindy a jinde. Proto tehdy tu registraci zrušil. Protože jsem to tady taky zažil a dostával jsem k tomu výhružný maily a s fotkama atd. atd. tak ho dost chápu. Já svý hajzly našel, ale není to nic příjemnýho, když se ti to děje. Mimochodem mě třeba i hořelo auto, ono nikdy nevíš, co za kretena si to čte a co se mu honí v lebeni.

      Oslovení jménem určitě není nic špatnýho a jelikož tě znám, tak vím, žes to špatně nemyslel, ale prostě to v tom kontextu pro mě, pro fénixe a spoustu dalších vyznělo uplně jinak, než jsi to asi myslel...

      Gůgl určitě není český fenomén, souhlasím:o) Já to myslel tak, že to šťourání a hledání je český fenomén. Že jinde prostě nenapadne lidi tímhle způsobem přemýšlet.
      Je to jako s telefonníma automatam na karty. Ve Francii fungovaly roky a nic. V čechách byly nekonečný karty za pár tejdnů. Nebo s tou hrou se stíracíma losama, který tenkrát stály 600,- Spustili to v Čechách schválně jako v první zemi v Evropě s tím, že když to češi nedokážou ochcat, tak už nikdo, protože jinde prostě tímhle způsobem přemýšlí jen opravdu malá hrstka obyvatel. Ehm, taky jsem to zkoušel různě prosvěcovat atd. :o)

      [ Zpět ]
      Datum: 20.07.2008
      Autor: Jurimír
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Víš, když Fénix psal třeba (prok.vl.) že všichni co podepsali se nechali zmanipulovat a ti co to podepsali po zralé úvaze se znalostí souvislostí si teď jen hledají výmluvy, aby nemuseli přiznat svojí chybu, tak to se mi nelíbí (osobně, já to taky podepsal a Blackovo kopáčské úsilí sledoval od počátku). To považuju za čistě černobílé vnímání světa jen podle své vlastní jediné a dokonalé PRAVDY.
       Myslim, že Fénixovy výroky, nejen v této diskusi, mohou být pro někoho urážlivé.

       Šlo to prosvítit ?

       [ Zpět ]
       Datum: 20.07.2008
       Autor: PepikW
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Ale jo, to chápu. Já to třeba nepodepsal a ani o tom neuvažoval hlavně kvůli tý prezentaci tady. Kvůli tomu účelovýmu a na city působícímu videu. Musel jsem v dětství a dospívání s hlédnout spoustu účelových a na emoce působících "filmů" a tak se mi z tohoto způsobu prezentace ježí chlupy na zátylku. Dávám přednost neosobním infotrmacím. Fenix mi tady prezentuje informace z druhého pólu spektra. Jsem si vědom toho, že to někdy můžou být "informace", ale to od Čemby taky. TO mi nevadí. Čtu a nejsem imbecil, takže si dělám vlastní názor. Jen jsem za informace z toho druhého pĺu vděčný, i když je třeba vůbec neberu jako relevantní, ale stačí, že mě nakopnou a podívám se na problém z jiného ´hlu než mě předtím napadlo.

        Čemba je mi jako organizace lhostejná. Zatím. S výstavbou nových stezek spíše nesouhlasím, ale uznávám, že některé stezky je třeba opravit a v některých turisticky příliš frekventovaných oblastech fakt přemýšlet nad jejich vedením vůči svahu apod. Nijak se neangažuju prostě proto, že mi vlastně současný stav vyhovuje. Spíš postrádám dálkové trasy pro kola na těžko... V lese vždycky projedu kde potřebuju a dostanu se kam chci a příjemně se u toho vyblbnu. Nepotřebuju speciální stezky.

        Osobně si myslím, že kdyby jste na Fénixe neustále nereagovali a hlavně ne ty debilní výpady (to není konkrétně na tebe!, ty to neděláš) udělali by jste líp pro Čembu než teď. Na Vašem místě bych přilepil jedno oficiální prohlášení a šmitec. Kdyby nikdo nereagoval, tak se nebude ani Fénix rozepisovat.
        Je to jako když se v jiných tématech rozčilují lidi nad Medvědem, ale vždycky se rozčiují právě ti, co ho nejvíc provokují a mají stejně ne-li více příspěvků než on.

        Člověče nešlo. Ultrafialová lampa ani rentgen nezafungoval :o(
        Když jsem si přečetl v novinách, že to na nás zkoušení, tak mi nedalo to nezkusit. Jo a mimochodem někdo na to přišel a v jiných zemích to pokud vím nespustili a u nás už taky ne...

        [ Zpět ]
        Datum: 20.07.2008
        Autor: Jurimír
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Čemba

           

      Pokusim se ještě popsat, co považuju za "typicky české" já: Když kdokoliv začne cokoliv dělat, zvlášť pokud to není úplně běžné a nejde to s "hlavním proudem", nejde se vždycky dost podezřívačů (typických čechů), co do toho začnou šťourat a hledat "blechy", nejlíp, když o tom nic neví (nebo jen z doslechu).

      Jo a ta sousedovic koza, aby taky chcípla! :o(

      Howgh

      [ Zpět ]
      Datum: 20.07.2008
      Autor: PepikW
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Čemba

            

       Tak PepíkW, nebo Howgh?!

       [ Zpět ]
       Datum: 20.07.2008
       Autor: Neregistrovaný uživatel (Fénix)
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Čemba

             

        Howgh je "Haú", čili domluvil jsem.
        Neber to tady všechno tak vážně a důležitě, je to je otevřené webové fórum, nikoli odpolední sedánek starých panen. Žertíky jsou tu zcela běžné a úroveň, v porovnání s jinými, celkem vysoká.

        [ Zpět ]
        Datum: 20.07.2008
        Autor: PepikW
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Fajn cyklistiku pro společné vyjížďky, sportování

Hledám: Fajn cyklistiku pro společné vyjížďky, sportování
11.08.2018
Chtěl bych poznat fajn holku pro společné sportování a časem třeba i život. Mám rád kolo, chtěl bych ale zase…

Hledám: Bikerka

11.08.2018
Ahoj, je tady Bikerka co se nebojí do kopce i z kopce. 50+

Hledám: parťáka na kolo, inline brusle, turistiku

Hledám: parťáka na kolo, inline brusle, turistiku
10.08.2018
Ahoj, jsem pohodová holka, která hledá parťáka na kolo, brusle, turistiku... a třeba i něco víc... Pokud se nějaký…
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

304 cyklistů (14 přihlášených)

TRANSKAVKAZ – nalehko

Je to více než 40 let co jsem v antikvariátu našel knížku „Kavkazská cesta"od Julia Komárka. Popis cesty…
mirekbik | 01.08.2018

Valíme na Moravu - poprvé

Na Moravě, v Třebíči, máme tetičku. Já, bratr, děda a kamarád Slávek za ní a za dalšími příbuznými v okolí…
JohnyB | 28.07.2018

Welzlův kvadriatlon 2018 - extrémní závod pohledem programátora

Varování - následující vyprávění je dlouhé a nezkušený čtenář by se raději neměl do čtení vůbec pouštět.…
Jrr | 23.07.2018