reklama

Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

Předkládám Vám text popisující alternativní důchodovou reformu. Pokud Vás toto téma nezajímá, prosím skryjte si jej, aniž byste diskusi zaplevovali nesouvisejícími příspěvky.

Alternativní důchodová reforma

Východiskem reformy starobních důchodů nemohou být jen ekonomické propočty, ale je třeba vyjít z obecnějšího pohledu na otázku důchodů. Co je vlastně důchod? Sociální dávka nebo odložená odměna za odvedenou práci? Jsou odvody na sociální zabezpečení daň nebo pojištění? Jakou roli hraje mezigenerační solidarita? Jakou příjmová solidarita? A solidarita mezi lidmi s dětmi a bezdětnými?
Zajistit důchody pro budoucí důchodce znamená buď vychovat dostatečně silnou novou generaci, která v rámci mezigenerační solidarity bude na důchody odvádět stejně jako my, nebo je potřeba vytvořit finanční rezervu. Náš Ústavní soud již rozhodl, že jsou vyčerpány možnosti příjmové solidarity. Německý Ústavní soud zase ukázal, že existuje i hranice solidarity lidí s dětmi a bezdětných, jinak řečeno, že je nutné zohlednit výchovu dětí.

Jak promítnout všechna tato východiska do důchodové reformy?
1) nesnižovat celkové sociální odvody
2) rozdělit odvody na starobní důchody na dvě složky, důchodovou daň a důchodové pojištění.
3) navíc zavést dětský pilíř.

Důchodová daň by se odváděla procentem z hrubé mzdy, bez zastropení, bez zdanění daní z příjmu. Sloužila by ke krytí sociální (pro všechny stejné) složky důchodů. Nárok na sociální důchod by měli lidé po dosažení daného věku a po odpracování dané doby, do které se započítává i péče o dítě do 3 let.
Důchodové pojištění by se odvádělo též procentem z hrubé mzdy, se zastropením dvojnásobkem průměrné mzdy. Jako odložený příjem by tento odvod podléhal dani z příjmu. Tento odvod po zdanění by se účetně evidoval jako pojištění u ČSSZ a zakládal by právní nárok na vyměření důchodu úměrně „naspořeným“ prostředkům. ČSSZ by vklad účetně zhodnocovala podle inflace. Osobám, pečujícím o dítě do 3 let, by byl přiznáván odvod ve výši průměrného odvodu před zahájením péče o děti.

Dětský pilíř je klíčový pro dlouhodobou stabilitu systému. Vychází z principu, že pokud bude dosaženo hranice přiměřené solidarity mezi lidmi s dětmi a bezdětnými (kdy už lidé vychovávající děti nejsou schopni vychovat tolik dětí, aby pokryli výpadky v rodičovství bezdětných a lidí s jedním dítětem), nastoupí pro bezdětné a z poloviny i pro lidi s jedním dítětem částečné zajištění na stáří vytvořením finanční rezervy (nejsou děti, které by nás k stáru uživily, musíme si spořit).
Je sociálně neúnosné zatěžovat povinností spořit na důchod i lidi, kteří zodpovědně investují do budoucí generace.
Do dětského pilíře by lidé odváděli procentem z hrubé mzdy (odvod zaměstnance, ne zaměstnavatele). Vklady by byly evidovány a zhodnocovány inflačně. V případě narození dítěte by polovina vkladu byla zdaněna a vyplacena (což by zcela nahradilo porodné) a dále by rodič odváděl do dětského pilíře pouze polovinu. Stejně pak při narození druhého dítěte a rodič by přestal odvádět. Lze diskutovat o řadě variant – limitovaná výplata z dětského pilíře, možnosti stanovení dětské renty z naspořené částky (náhrada dětských přídavků) apod.
Tento systém je odolný vůči zneužívání dlouhodobě nepracujícími, kteří mají hodně dětí. Jednak je výplata odvozena od příjmu a odvedených částek, jednak je limitována druhým dítětem. Na výši důchodu by počet dětí neměl vliv. Nevyčerpané prostředky z plateb bezdětných a lidí s jedním dítětem by sloužily jako rezerva na výplatu důchodů v době, kdy tato nedostatečně zreprodukovaná generace bude mít na důchod nárok. Je nutné zajistit, aby tyto rezervy nebyly spotřebovány na jiné účely.
Výši odvodu do dětského pilíře by regulovala ČSSZ na základě prognóz demografického vývoje tak, aby bilance důchodového účtu byla dlouhodobě vyrovnaná. Podstatné je, že odvod do dětského pilíře nesmí reagovat pouze na aktuální roční deficit na důchodovém účtu, ale na očekávané náklady (a příjmy) důchodového systému v horizontu jedné generace (cca 30 let).
Doplňujícím prvkem zohledňujícím reprodukční zásluhu může být diferenciace věku nároku na sociální důchod podle počtu dětí.

Jaké jsou výhody tohoto systému?

Přehlednost. Nevytváří tlak na nový deficit způsobený poklesem odvodů na sociální zabezpečení.
Zachovává sníženou sazbu DPH na sociálně citlivé komodity. Je odolný vůči demografickým výkyvům. Nastavením poměru solidární a zásluhové složky lze docílit kompromisu napříč společností. Působí pozitivně na zaměstnanost ve vyšším věku (čím později do důchodu, tím vyšší důchod). Nižší riziko znehodnocení úspor díky vysokému podílu průběžnosti. Možnost zavedení bez přechodných dob.

A hlavní výhoda – automatický propopulační systém (vyšší podpora rodičů při nízké reprodukci, nulová podpora při vyrovnané reprodukci), který alespoň částečně snižuje rozdíly v životní úrovni rodin s dětmi a bezdětných, které jsou hlavní brzdou ochoty vychovávat novou generaci. Systém tak řeší jak následky demografického vývoje předchozích 20 let, tak působí na příčinu nízké porodnosti.

Proč zohledňovat výchovu dětí v důchodovém systému?

Zajištění na stáří vychází z ekonomické výkonnosti následující generace a vytvořených finančních rezerv. Pokud nechceme zatížit novou (menší) generaci extrémními odvody, je potřeba vytvořit finanční rezervu. Na tvorbě této rezervy se musí podílet ti, kteří k reprodukci nepřispěli a kteří objektivně k tomu mají i lepší podmínky. Jelikož nemusí investovat do dětí, zbývá jim více finančních prostředků, které by měli využít pro zajištění na stáří. V podstatě se jedná o svobodné rozhodnutí, zda se na stáří člověk zajistí reprodukcí nebo úsporami. Jiná cesta není. V současnosti je ekonomická situace rodin s dětmi výrazně horší než ekonomická situace jednotlivců či bezdětných párů v téže věkové kategorii. Je to jeden z hlavních důvodů, proč lidé váhají s reprodukcí, jsou si totiž vědomi toho, že to pro ně znamená dramatický pokles životní úrovně. Pokud by si bezdětní a jednodětní odkládali na důchod ze svého příjmu více, tento dramatický rozdíl by se snížil a tím by se i zvýšila ochota populace se reprodukovat.
Extrémní varianty tohoto řešení jdou až na systém, kdy bezdětní nemohou čerpat z průběžného systému vůbec a jednodětní polovinu. Tato varianta by byla z politického pohledu výrazně pravicovější a v souvislosti s přesouváním dalších nákladů na výchovu nové generace na rodiče či děti (školné, odstranění porodného apod.) i celkem logická, nicméně ji považuji za příliš tvrdou vůči bezdětným a lidem s jedním dítětem.

Proč odmítnout reformu navrhovanou Bezděkovou komisí?

Tato varianta destruuje průběžný systém. Pro penzijní fondy znamená v podstatě nepřetržitou akumulaci prostředků po dobu 25 let v objemu přesahujícím 30 mld. Kč ročně, ačkoliv fondy v této době nevyplatí ani korunu (s výjimkou předčasných úmrtí). Navíc po uplynutí oněch 25 let penzijní fondy najedou na privátní průběžný systém, který budou provozovat tak dlouho, dokud se aktiva nashromážděná v prvních 25 letech nespotřebují. Naprosto stejný proces může zajistit stát. Souvislost se státním dluhem je zjevná.
Snížení odvodů zaměstnavatelů je skrytým snížením odměny zaměstnancům za odvedenou práci. Proč? Mzdové náklady, což je ve skutečnosti kompletní odměna, kterou zaměstnavatel platí zaměstnanci, se skládá z částky na okamžitou spotřebu (hrubá mzda) a z částky sloužící k zajištění na stáří či v invaliditě (sociální odvod zaměstnavatele). Pokud se tento odvod sníží, bude nutné chybějící prostředky získat z jiných zdrojů, evidentně zvýšením daňového zatížení zaměstnanců, ale i důchodců (DPH apod.). Což není nic jiného, než skryté snížení reálných odměn za práci a důchodů.
Míru bezpečnosti či znehodnocování vkladů do penzijních fondů není třeba komentovat, riziko ztrát je obrovské, proto je maximalizace průběžné části nejbezpečnější z hlediska rizika znehodnocení.
Argument o diverzifikaci zdrojů financování důchodů je rovněž lichý, protože penzijní fondy stejně budou moci investovat pouze velmi konzervativně (pokladniční poukázky, dluhopisy). Takže krytí rizika krachu státních financí by mělo být kryto penzijními fondy, které jako první a nejvíce na krach státních financí doplatí znehodnocením dluhopisů? To nemá logiku.

Další argument, používaný pro obhajobu řešení navrhovaného Bezděkovou komisí, je konflikt zájmů státního akumulačního pilíře (v případě alternativní reformy se jedná o dětský pilíř, v případě Bezděkova návrhu případné zřízení jednoho státního penzijního fondu vedle soukromých). Argumentuje tím, že v zájmu vkladatelů je maximalizace výnosu, ale v zájmu státu je minimalizace úroku z dluhopisů, do kterého by takový fond investoval. Provést ale tuto operaci, kdy státní dětský (nebo jiný státní fond) nakoupí dluhopisy na úrok v podstatě znamená, že výnos ve prospěch současné generace plátců zaplatí ve zvýšení státního dluhu generace budoucí. Proto je tato operace nejen nesmyslná, ale i nemorální. Adekvátní je nefinanční evidence budoucího závazku (inflačně valorizovaného), která by ovšem musela být zahrnuta do vyčíslení státního dluhu. Díky tomu není potřeba stát zatěžovat vysokými náklady na úroky z dluhu a navíc vkladatelé mají záruku alespoň inflačního zhodnocení.
Z morálního hlediska je velmi pochybné, aby důchodová reforma dle Bezděkovy komise dostala stát pod tlak na další zadlužování. I ve zprávě Bezděkovy komise II je uvedeno, že kumulované saldo důchodového účtu na straně státu dosáhne neuvěřitelných 55% HDP. Reforma tudíž donutí stát (vedle dílčí kompenzace zvýšením DPH) emitovat další dluhopisy. V principu tedy opět zadluží budoucí generaci kvůli tomu, aby současná generace, která se už dost provinila připuštěním nárůstu státního dluhu, měla dost na důchody v situaci, kdy její vinou není zajištěna ani dostatečná reprodukce.
Zahrnutí výnosů z privatizací do zdrojů důchodové reformy je evidentní krok nesprávným směrem. Smysl má pouze zahrnutí výnosů ze zisků (dividend) společností ve vlastnictví (i částečném) státu. Naopak prodej výnosových aktiv (výdělečných podniků jako ČEZ apod.) sice jednorázový přínos má, ale snižuje budoucí výnosy ze zisků, které jsou pro financování důchodů podstatnější.
Státní podpora důchodovému spoření (ale i stavebních spoření, hypoték a dalších) je nesmysl, neboť na tuto podporu si stát musí půjčovat a dále zadlužovat budoucnost. Jedná se ve skutečnosti o transfer od dosud nenarozených dětí k jejich rodičům, v horším případě k těm, kteří se na další reprodukci ani nepodíleli. Zatěžovat novou generaci kvůli tomu, že generace jejich rodičů se nechovala natolik zodpovědně, aby se zreprodukovala, považuji za zločin na budoucí generaci.
Přenášení zátěže na budoucí generace je natolik masivní, že je neobhajitelné. A lze očekávat, že tento přístup povede k velmi radikálnímu střetu generací, kdy nová generace odmítne vyplácet důchody s odůvodněním, že nejdříve musí zaplatit dluhy, které naše generace způsobila.

[ Zpět ]
Datum: 05.10.2010
Autor: DanSed
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Můj ty smutku, další děsič

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Je potřeba mazat a mazat

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Je potřeba jen souhlasit. Pak se nemaže... ;-)

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: hekynen
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Dětský pilíř

       

  Má jednu vadu. Nebiologický rodič cpe peníze do dětí a ještě pumpuje prachy do státu, zatímco biologický rodič je vykoupen nijak závratnými alimenty. Různých "nebio" rodin je opravdu hodně. Co s tím?

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Autor: Hrabosh
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Dětský pilíř

        

   A co je nebio-fotrů co cpou v dobré víře prachy do nebio-harantů :-))

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: ronda
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Dětský pilíř

        

   Jasně, to je složitá záležitost komplikovaná současným deformovaným přístupem k odpovědnosti nepečujících rodičů o své dítě. Lze řešit úpravou systému výpočtu výživného, které je v současné době velmi nízké z pohledu nákladů na výchovu dětí. Samozřejmě není řešení, jak to zbastlila Kovářová, ale vyměřené výživné by mělo reflektovat principy odvodů do dětského pilíře. V konečném důsledku by z toho biologický nepečující otec (matka) neměli profitovat a výživné kompenzovat nebiologickému rodiči jeho odvody do dětského pilíře. Samozřejmě v relaci s příjmy všech zúčastněných. Další změnou by mělo být velmi tvrdé vymáhání finanční odpovědnosti nepečujících rodičů o děti.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  O čem se to tady maže ? :-)

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Autor: ronda
  Hodnocení: +7 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Nesouhlasné příspěvky

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: hekynen
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Moc se neptej nebo se to dozvíš a budeš taky smazán :-)

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    No jako bych to neříkal :-)) Resp nepsal...

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Autor: hekynen
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Zásadně mažu pouze příspěvky, které nejsou k věci a zaplevelují diskusi, bohužel někteří "diskutující" nejsou schopni respektovat přání, aby pokud je téma nezajímá, si ho skryli. Nesouhlasné věcné příspěvky jsou naopak vítány.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Tohle a podobné mazání už tady nedávno někdo předváděl. A pak že to není nakažlivé.

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Zrušit sociální odvody i důchody a peníze nechat lidem, ať se o sebe a své blízké postarají sami.

  PS To mi taky smažeš?

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Autor: hekynen
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Nikoliv, je to k věci.
   To je silně pravicové řešení s vysokými transformačními náklady, odhadem 3,3 biliónu korun na výplatu stávajících důchodů a důchodů lidí před důchodem, kteří by si již nestihli na důchod naspořit. Absolutně nereálné.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    A kolik bude stát jiné řešení? A bude hlavně to "jiné" řešení opravdu a hlavně TRVALE fungovat?!? A existuje vůbec jiné, FUNGUJÍCÍ, řešení? A HLAVNĚ - každe řešení (i neřešení) je nefér vůči mé generaci; odsereme to za všechny...

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Autor: hekynen
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     V tom s Tebou nesouhlasím, zatím to směřuje k tomu, že to nejvíce odnese následující generace, tj. ta, které je dnes -15 až 15 let. Co se týká transformačních nákladů Alternativní reformy, nejsou žádné, protože se žádné miliardy nepřesouvají jako aktiva do soukromých penzijních fondů a je zachována průběžnost financování.

     [ Zpět ]
     Datum: 05.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Taky mi to tak přijde :-/
     Z těch jedněch svých peněz máme živit sebe (s českým platem, ale cenami základních potřeb mnohem vyššími než jsou kdekoliv za našimi hranicemi), pak tedy být odpovědný vůči další generaci tím, že si pořídíme aspoň dvě děti, z toho máme dále, nejlépe finančně, podporovat svoje rodiče v důchodu, z té samé sumy se máme zařídit na stáří (nejlépe svoje vlastní bydlení = hypotéka na kolik desítek let dopředu, pak nám to časem náš milovaný stát každoročně svinsky zdaní daní z nemovitosti, nebojím se, že to časem nevyskočí na desetitisíce...) + nově si z toho podle jejich nápadu máme navíc našetřit na důchodové "přilepšení" přes 100tis Kč ročně, protože my se svých státem placených důchodů asi už nedočkáme... Tady se fakt asi někdo posral a vůbec nemá představu jak to ve skutečnosti chodí mezi normálními pracujícími lidmi :-(((
     Asi se dobrovolně zařadím mezi "sociálně potřebné", ty stát hlady nikdy pojít nenechá. A získám k tomu ještě jeden bonus, nebudu muset každý den do práce a řešit tam pitomé výmysly a problémy někoho jiného...

     [ Zpět ]
     Datum: 05.10.2010
     Autor: Jarda
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Ano, Bezděkova reforma počítá s tím, že lidé vychovávající děti si ještě musí spořit na důchod. To v alternativní reformě není. Jsou dva scénáře: platíš odvody na důchody předchozí generace a plodíš děti na své zajištění nebo platíš odvody na důchody předchozí generace, děti neplodíš a místo toho si střádáš na svůj důchod. Takže to není větší zátěž, než měly jiné generace.

      [ Zpět ]
      Datum: 05.10.2010
      Autor: DanSed
      Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       Budiž...
       Ale i tak si nedovedu představit ten přechod, na jakýkoli, jiný sytém. Vždy se v tom někdo řádně vykoupe a někdo naopak získá. Jen si teď nějak neumím představit jak to dopadne s generací mojí :-) Podle mne to i tak nebude nic příjemného... Už teď platíme na všechny strany všechno možné, ze samotného důchodu od státu (pokud vůbec nějaký ještě bude) určitě nevyžijeme, a na nějaké momentální dávání peněz stranou na horší časy, alespoň u mne, nemůže být ani řeč...

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: Jarda
       Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Alternativní reforma dokáže díky evidenci příjmů přepočíst dosavadní příjmy na nefinanční vklady do evidence, takže přechod může být pouze účetní. Problém nastane pouze při změně algoritmu výpočtu, protože tam dojde určitě ke změnám ve vyměřované výši, což způsobí podobný problém staro a novodůchodci, ale s konvergencí těchto skupin už jsou v ČR zkušenosti. Diferencovaná valorizace může rozdíly během půl generace vyrovnat.

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: DanSed
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Tak:
         a) teď česky
         b) kde na to chceš vzít prachy

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: hekynen
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Sorry, jé, promiň :-))
          Zdroj peněz na udržitelnost průběžného financování je v dětském fondu. V podstatě průběžný systém bude mít na celkovém systému podíl odpovídající plné reprodukci populace, zbytek budou muset do systému vložit ti, kteří k reprodukci nepřispěli nebo přispěli nedostatečně (bezdětní a jednodětní) formou spoření do tohoto rezervního dětského fondu.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: DanSed
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Myslím, že v mém věku čekat "půl generace" na jakous takous stabilizaci je jaksi už trochu malá náplast na to co nás asi ještě čeká :-)

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: Jarda
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Přesně tak. Takovou "čekačkou" si můžou vetknout do zadního výstupu...

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: hekynen
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Staro a novodůchodci nás neminou v žádném případě. Jde o to, aby případné zvýšené náklady nesli ti, kteří problém způsobili, a ne ti, kteří už takto na něj doplácejí.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: DanSed
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Heh, nejsi Ty náhodou příbuzný Medvěda ? :-)

           Jako jo, samozřejmě souhlasím s tím, že by to tak MĚLO BÝT. Obávám se ale, že to tak nedopadne, protože to, jako vždy, nebude v něčím zájmu...

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: Jarda
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Také se toho obávám, protože Bezděkova reforma je skutečně v něčím zájmu, tj. finančních skupin. Kdo by nebojoval o to, aby mu lidi sypali ročně 30 mld. Kč bez povinnosti cokoliv vyplácet? To ale pro mě neznamená, že bych měl rezignovat a pokud vím o lepším řešení, proč bych nepomohl pokusu jej prosadit nebo alespoň zohlednit. Rozdíl mezi Medvědem a mnou je ten, že já jen nediskutuji, já lobbuji:-)).

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: DanSed
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Ani to snad nechci vědět, stejně to na povrch asi časem vypluje tak jako tak, a i tak s tím jako obyčejný občan tohoto státu nebudu moci vůbec nic udělat :-/ Jakékoli volby na tom nic nezmění, tohle je asi už moc velké sousto pro jakoukoli sebelepší stranu...

             To Ti nanejvýš chválím a držím palce ať to pokud možno dopadne podle rozumu a spravedlnosti, a ne jen podle přání pár vlivných jedinců, kteří jediní z toho budou mít prospěch !

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: Jarda
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Díky. Jsem taky obyčejný občan, ale snažím se využít svých možností k ovlivnění politiky dobrým směrem. Ale je to fuška a úspěchy hodně malinké. Ale třeba uvolnění pracovního trhu díky odstupňování odstupného podle délky zaměstnání (1 plat při zaměstnání do roka, 2 platy do dvou let a 3 platy při delším pracovním poměru) je alespoň jeden z mých úspěchů, který snad umožní podnikatelům se snadněji zbavovat lemplů, kteří po zkušební dobu sekaj dobrotu a pak se začnou flákat.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Přesně tak... Plus další "klacíky" typu daň za solární elektrárny a tomu podobné "vychytávky"...

      [ Zpět ]
      Datum: 05.10.2010
      Autor: hekynen
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • porodné

       

  Zajímavý návrh ohledně porodného. Ale on počítá s tím, že rodiče předtím než mají děti, nějakou dobu pracují.

  Myslím, že pro rodiče, kteří do dětstského pilíře už něco odvedli (takže by v případě části dětského piliře něco dostali) by jeho vyplacení "nijak nevytrho" (i když by pochopitelně potěšilo. Ale pár, který se v 18 zapomněl někde po diskotéce, by byl dost v háji (a přesně pro ně má porodné největší význam).

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Autor: Hrabosh
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: porodné

        

   Porodné zrušit. Pokud vůbec nějakou podporu, tak zvýšit slevy na dani. V historii lidsta krom posledních "pár" let žádné porodné neexistovalo a přesto lidstvo nevymřelo, ba dokonce se docela úspěšně rozmnožilo. I přes morové epidemie, války a podobné radosti...

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: hekynen
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: porodné

         

    Slevy na dani jsou poměrně vysoké již teď. Chybí institut slevy na sociálním pojištění z titulu dítěte.

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Autor: DanSed
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: porodné

          

     Sleva na sociálním pojištění z titulu dítěte žádná, protože sociální DAŇ (nejedná se o žádné pojištění) navrhuji (postupně) zrušit.
     Je to ale stejná chiméra, jako ta tvoje...

     [ Zpět ]
     Datum: 05.10.2010
     Autor: hekynen
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
     • Re: porodné

           

      Postupné zrušení sociálního pojištění, správněji daně, je přesně ten proces, který dvojnásobně zatíží tu generaci, v jejímž životě by k transformaci došlo - platili by jak na předchozí generaci, tak by museli spořit na sebe. A pokud tento proces proběhne v nízké demografické amplitudy, bude to pro tuto generaci fatální.

      [ Zpět ]
      Datum: 05.10.2010
      Autor: DanSed
      Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: porodné

        

   Ano, pokud předtím nic neodvedli, nic nedostanou. To není sociální systém, to je důchodový systém. Pokud na tom budou skutečně bídně, měl by se jich ujmout systém sociální.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: porodné

         

    v textu je uvedeno ... (což by zcela nahradilo porodné) ...

    Porodné prostě počítám do sociálního systému a pokud návrh uvádí, že má být něčím nahrazeno, má být něčím nahrazeno. A musím konstatovat, že dostat nebo nedostat 13.000kč může být rozdíl. O jeho smyslu se asi přít nemusíme.

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Autor: Hrabosh
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: porodné

          

     Z porodného udělali sociální dávku až teď, kdy je přiznávají pouze na první dítě a v případě, že příjem domácnosti před porodem nedosáhne 2,4 násobku životního minima, což je splněno pouze pokud oba nebo jeden z rodičů nepracují - což směřuje ke konkrétní cílové skupině. Doteď to byl propopulační stimul. Doteď porodnost stoupala z 90 tis. v roce 2000 na 120 tis. v roce 2008.

     [ Zpět ]
     Datum: 05.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: porodné

           

      Výše porodného činí 13 000 Kč NA KAŽDÉ narozené dítě.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: porodné

            

       dnes ano, ale koalice připravuje zákon (a má to v programovém prohlášení), které omezí porodné pouze na 1. dítě a pro osoby s indexem životního minima do 2,4. Takže na porodné bude mít nárok cca 4% narozených dětí.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: porodné

             

        No to je snad v pořádku, ne?!? Aspoň by konečně přestala výroba dětí na kšeft, jak to dělají dost často cikáni.

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: hekynen
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
        • Re: porodné

              

         Právě tím se podporuje výroba dětí na kšeft zejména cikánskou populací, navíc ten návyk se vytváří už od kolébky, že je potřeba mít otevřenou ruku na dávky. Podpora je téměř výhradně omezena na nepracující rodiče. A kdo jsou častěji nepracující rodiče?
         Pokud by byla podpora vázána na výdělečnou činnost ať už výplatou nebo slevou na odvodech, pak to cikány mine. Takže krok vlády jde přesně opačným směrem, než by měl. Čest výjimkám lidí, kteří by pracovat chtěli, ale práce skutečně není.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Co takhle uvést kdo je autorem vychvalované alternativní důchodové reformy a kdo ji podporuje, už to někdo spočítal s výhledem alespoň na 50 let nebo je to jen jakýsi výplod opozičního teoretika?

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Návrh byl rozvíjen v rámci jedné politické strany ve spolupráci s akademickou půdou. Pro posouzení parametrů a principu není důležité, kdo konkrétně a která politická strana tuto variantu připravila, jsem přesvědčen, že pokud by to bylo zveřejněno, diskuse by se z věcné stala ideologickou. Nicméně mohu slíbit, že do 14 dnů mohu autora a politickou stranu, kde alternativa vznikala, zveřejnit.

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Proč tolik tajností s autorstvím a odborníky, kteří to podporují. Spíš než jména by mě ale zajímal onen propočet a životaschopnost systému s ohledem na zlepšení života důchodců.

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Co se týká propočtů, tak detailní jako dělala Bezděkova komise nejsou, protože na to nebyly kapacity a finance. Nicméně systém je to parametrický, takže jeho udržitelnost je ovlivnitelná právě těmi parametry. Predikovat vývoj je velmi ošidné, např. v roce 2003 predikovali koeficient porodnosti na rok 2010 (predikce pouze o 7 let) na 1,3 ale on už dosáhl 1,6. Přitom Bezděk stále straší demografickým stromem vypočteným z této chybné predikce. Právě výše odvodů do dětského pilíře je tím hlavním regulátorem, v současnosti je odhadován na 8% hrubé mzdy pro bezdětné a 4% pro jednodětné. Z hlediska životní úrovně důchodců jde opět o parametrické nastavení, pokud bude politickým zadáním konstantní náhradový poměr, lze jej parametrickými zásahy dosáhnout. Bezděk naopak počítal s poklesem náhradového poměru ze 43% na 35%.

     [ Zpět ]
     Datum: 05.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Na propočet nebyly kapacity ?? :-))
      hlavně, že byly kapacity na sestavení neautorizované důchodové reformy, to opravdu budí důvěru, že to bude společhlivě fungovat.
      A zdůvodnění spolehlivosti a zajištění hodnotného stáří lidí, že systém je parametrický, takže jeho udržitelnost je ovlivnitelná právě těmi parametry, je opravdu kvalifikované a hodné podpory.

      [ Zpět ]
      Datum: 05.10.2010
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       To není věcná kritika. Pokud zastánci Bezděkovy reformy mají za sebou největší finanční skupiny, mají určitě nesrovnatelné možnosti z hlediska přípravy argumentace a marketingové podpory. To je souboj Davida a Goliáše.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      1.Víš mě je například záhadou jak mohla Bezděkova komise udělat chybu v roce 2003, když se její vznik datuje až do podzima roku 2004 ?
      2. je mi záhadou kde jsi ta čísla vzal, protože ve zprávě Bezděkovi komise z roku 2005 je nenalézám.

      www.mpsv.cz/files/clanky/2235/zaverecna_zprava.pdf

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: újezďák
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       Jedná se o zdroj z ČSÚ, na jehož základě byl predikován vývoj populace a Bezděkova komise tento materiál využila. Dodnes se jím ohánějí, naposledy včera.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Tak nevím, čili ty tu říkáš že špatně predikovali a pak se z toho ukáže, že to byl státní zdroj, ze kterého čerpali zhruba o dva roky později než říkáš...

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: újezďák
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Ano, dá se to tak říct. Podstatné je, že teď by měli provést revizi té predikce a podle toho upravit návrh řešení. Ale to se jim nehodí, lepší je strašit velkým průšvihem než menším.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Je to pořád než nestrašit vůbec, navíc si jsem poměrně jistý, že porodnost půjde dál kamsi k 1,2-1,3. Tohle byla následná vlnka Husákových dětí, která se opět objeví až současná miminka budou v plodném věku.

          Ještě dodám, že je laciné říci, že špatně počítali a pak "se dát říci", že vycházeli z jediných dostupných dat, které jim poskytnul někdo jiný.

          Navíc, ať si kdo chce co chce říká, Bezděkova komise v letech 2004-2005, zřízená na základě rozhodnutí Špidlova kabinetu, odvedla kus práce. Dalším významným faktorem je, že v ní zastoupení odbornícik levicových stran byli následeně těmito stranami ostrakizováni, protože přinesli výsledky které levice tedy KDU, KSČM a ČSSD nechtěla.
          A o tom to celé bylo, proto byla ta práce v podstatě zbytečná a zaříznuta tehdejší vládou....

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: újezďák
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Nemám nic proti použití posledních dostupných oficiálních dat, ale silně mi vadí, že ta data používají i v situaci, kdy je zřejmé, že se demografická situace vyvíjí poněkud lépe.

           Velikost konkrétního ročníku nemá vliv na reprodukční koeficient, ten je relativní.

           Bezděkova komise I. odvedla práci tak (a zde mě ber s rezervou, protože do detailu to neznám, pouze zprostředkovaně od účastníků), že v podstatě dehonestovala levicová řešení. Např. u řešení ČSSD s chybně nastaveným parametrem minimálního důchodu napočítala statistiky, ale už nebyla schopna říct, co udělat, aby výsledky byly lepší - stačilo snížit minimální důchod a hned by výpočty vypadaly lépe. Podobně u verze KDU-ČSL jen otrocky ohodnotili jejich návrh, ale nedokázali dát doporučení, jak systém vylepšit. Prostě podle mých informací odvedli rutinní práci za účelem nasměrování k pravicovému řešení (i když ono je takové pravolevé, nařizuje občanům, jak se o sebe mají starat a komu maj cpát peníze).

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            He?
            Co že to ?
            Ani s rezervou.

            Bezděkova komise těžko mohla dehonestovat levicová řešení.
            Levice byla jejím přímým účastníkem se stejnou váhou hlasů.

            Navíc Bezděkova komise byla placena rozhodnutím Špidlovi vlády takže odkud vítr foukal muselo být jasné.
            To že si levicoví odborníci něco špatně nastavili vedlo pak k tomu, že jejich strany ostrakizovaly.

            Přečti si tu zprávu, těžko mohla komise zřízená a vedená Špidlovou vládou dehonestovat levicová řešení.
            Spíše právě proto neuspěla, ukázala, že levicová řešení nikam nevedou a to se vládě ČSSD a KDU s podporou KSČm nehodilo do krámu a tak to zametla i s Bezděkem pod stůl..

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: újezďák
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             No jestli to není tím, že i za ČSSD apod. se tam dostali lobbisté... Ale určitě to nebylo tak zjevné jako u komise II. Fakt nevím, tady nejsem tak silný v kramflecích, takže se nechci přít. S tím, že levice není schopna navrhnout rozumné řešení, celkem souhlasím.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Lobbisté ?
              Ale to je floskule
              najdi si usnesení vlády č 656 z roku 2004 a tam se dovíš, že v týmu expertů členy jsou dva lidé za každou stranu z parlamentu + člověk předsedy vlády, člověk místopředsedy vlády a zástupce za ministra financí a mistra sociálních věcí

              Prý lobbisté :-D

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: újezďák
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               A máš pocit, že tito exponenti tam najmenují výhradně osoby nenapojené na různé zájmové skupiny? Jde to vůbec v naší malé republice, kdy se v oboru pomalu všichni znají? Máš pocit, že třeba ČSSD je čistá z hlediska vlivu finančních skupin? Já mám tedy dost jiné signály z mladší doby, ale nedělám si iluze, že v roce 2004 to bylo o moc jiné. Ale nechci se nikoho dotknout. Ale jak jsem psal, druhá komise byla v tomto směru určitě výrazně horší.

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: DanSed
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Je vidno (i když ubezpečuješ, že se v oboru vyznáš), že nemáš moc představu, jak tito lidé - ti, které uvádíš (z parlamentu, od předsedy, místopředsedy a ministrů) - ve skutečnosti pracují. Veškeré konzultace, návrhy a podklady dostávají od poradců (odkud jsou?) a od konzultačních firem.

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: jinec
               Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Pozor pro vládu jsem nikdy nedělal :-D
                Ale velmi dobře vím na jakém základě fungují průzkumové a analytické či zpravodajské agentury.
                Počítám, že nikdo z vás nepřečetl tolik analýz od spotřebitelů přes celé sektory trhů až po dlouhodobé prognózy národních, mezinárodních a nadnárodních trhů........

                [ Zpět ]
                Datum: 07.10.2010
                Autor: újezďák
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 A já se vsadím, že nikdo z Vás tolik výzkumů nevyprodukoval:-))). Ty jakožto příjemce vidíš jen kus tohoto trhu, já ho mám před očima celý.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 07.10.2010
                 Autor: DanSed
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  to je možný...

                  Na druhou stranu znám osobně pár lidí, kteří odeěli od nás příjemců na druhou stranu barikády a od nich o tom něco vím...
                  Koneckonců až se trochu zrekreuju z výpovědi po 16 letech v oboru tak taky třeba změním dres...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 07.10.2010
                  Autor: újezďák
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   A nechceš k nám? Určitě by se hodil někdo, kdo byl na straně klientské z našeho pohledu. Teda pokud máš chuť získávat zakázky tohoto charakteru. Až si vyděláš na chleba, můžeš si taky hodit nějaký PR výzkumek pro zviditelnění:-))

                   [ Zpět ]
                   Datum: 07.10.2010
                   Autor: DanSed
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    hehe, no nechci, u nás to vypadá, že nás po 20 letech začne živit manželka :-D
                    Ne vážně dík,ale mám něco rozjednaného pořád ještě na mé straně barikády

                    [ Zpět ]
                    Datum: 10.10.2010
                    Autor: újezďák
                    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     nemůže přece prozradit klienta :-D
     Už tohle je od něj risk, že vypustil výsledek průzkumu :-DDD

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      To je blbost.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: DanSed
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       ale nepovídej... takže GFK to dělala sama za sebe ?

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: újezďák
       Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Ano

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: DanSed
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         no já si počkám těch 14 dní, ale nemám proč ti věřit.
         Leda snad, že by se to pokusili někomu prodat jako balíček, hm ale neznám žádnou takovou agenturu, která by si u nás dovolila dělat průzkum na vlastní triko a pak sháněla klienta který by to zaplatil...

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: újezďák
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Neznáš obor. Buď se dělá na zakázku konkrétního klienta, nebo se dělá na zakázku pro více klientů (syndikované studie), nebo se dělaj vlastní výzkumy s cílem prodat (volně prodejné studie) nebo se dělaj PR studie, které slouží výhradně k zviditelnění. A to je ten případ.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: DanSed
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Hele znám ten obor docela dobře :-D

           Prostě se mi nezdá, že by takhle konkrétní průzkum se zajímavým výsledkem nebyl součástí čehosi....v tomto případě i se zadáním konkrétního výsledného cíle :(

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: újezďák
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Vzhledem k tomu, že jsem tomu rozhodně blíž než Ty, vím, že Tvé soudy jsou mimo, ale vyvracet Ti to nebudu.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: DanSed
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             I politici tvrdí, že nejsou pod vlivem zájmových skupin :-))

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: pro_pa
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Teď se nechci moc rozepisovat o své představě důchodové reformy. Mohu říci po dnešku pouze jedno - ti, kteří budou (pardon - by měli) o důchodové reformě rozhodovat o ní hovoří mnoho let. Ti, kteří se k ní vyjadřují a mají na to mandát (včetně premiéra), opět jenom hovoří a jediný "krok" (na konkrétní činy stále marně čekám) je vyjadřování, proč je důchodová reforma nutná (příkladem je časté poukazování na demografickou situaci v roce 2050). Jediný termín, který jsem doposud četl nebo slyšel je tento (není to citace, je to smysl - zkrácený výcuc): "na konci roku se zhodnotí rozprava (!!!) o důchodové reformě, která je vedena na různých úrovních a provede se návrh (!!!!!) kterak postupovat".

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Autor: jinec
  Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   P.S. Dnes jsem slyšel nejčastěji termíny "je nutno", "musíme udělat", "je zapotřebí", "je nevyhnutelné", "v budoucnosti"........

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: jinec
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   A nemyslíš, že Tobě to může být už úplně jedno? ;)

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: Hrabosh
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Svým způsobem ano, ale když já blb mám sociální cítění a současně na druhé straně nemám rád neurčité tlachy, ale konkrétní termíny. Hrozně se mi líbil termín "během našeho volebního období to nestihneme" (což je logické), ale neslyšel jsem "v tomto volebním závazně uděláme to a to".

    [ Zpět ]
    Datum: 05.10.2010
    Autor: jinec
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     V Praze se to kamufluje větou "až bude dostavěn okruh".

     [ Zpět ]
     Datum: 05.10.2010
     Autor: Hrabosh
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Kde ČSSZ vezme prostředky na inflační zhodnocování?

  Jaké by byly odvody při jakém zajištění důchodu v poměru k průměrné mzdě?

  [ Zpět ]
  Datum: 05.10.2010
  Autor: pro_pa
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Proč bych musel důchodové pojištění platit povinně?

   Jak bude důchodové pojištění vypočítáno, bude vyplaceno jednorázově, nebo rozpočítáno na XX let. Co s nespotřebovaným pojištěním, nebo naopak přebraným, když budu žít dlouho?

   [ Zpět ]
   Datum: 05.10.2010
   Autor: pro_pa
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Proč povinně? Bohužel většina lidí nefunguje tak, že je schopna myslet dále než do příští výplaty. Dobrovolným zajištěním by si společnost zadělala na armádu stařecké chudiny, které by nakonec ze státu vyrvali zajištění stejně.
    Co se týká výplaty, pak je zásadně řešeno rentou, tj. doživotní výplatou bez ohledu na věk dožití. Při stanovování renty se vychází z funkcí podle aktuálních tabulek dožití. Pokud by byla stanovena pevná částka, kterou by měl člověk čerpat, vypadl by pojistný faktor proti riziku individuální dlouhověkosti. Tentýž problém nastává při sebezajištění, prostě nevíš, kdy zubatá dorazí. V Bezděkově návrhu (a fondy to tak dosud i praktikují), když zemřeš před výměrou důchodů, pojistné se stává předmětem dědictví. Pokud zemřeš druhý den po vyměření důchodu, nedostanou pozůstalí ani kačku. Trochu návod na sebevraždu před nástupem důchodu. Do budoucna by soukromý sektor mohl převzít pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké a sirotčí).

    [ Zpět ]
    Datum: 06.10.2010
    Autor: DanSed
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Přesně takové vysvětlení proč povinně jsem očekával, nicméně to je špatně. K tomu zajištění základních potřeb by měl sloužit ten sociální důchod, pojištění je následně zbytečné a je na rozhodnutí každého co s těmi penězi udělá.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: pro_pa
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      A Ty si myslš, že lidi umějí počítat? Kolik lidí si půjčuje na RPSN 25%. Opravdu chceš žít v populaci, kde spousta lidí bude na exekuci nebo na dlažbě. Nebo bude živořit? Chceš se vyhýbat chudinským čtvrtím a ghettům? Věř tomu, že pokud by byl systém, co zmiňuješ, že by třetina až polovina důchodců žila skutečně na tom minimu. Dnes je minimální důchod 2940 Kč. Jak by vypadala společnost, kde by půl miliónu lidí mělo takový příjem? Skutečně si myslíš, že by bylo únosné tyto lidi nechat v bídě? Víš, koho by takoví lidé volili? Bolševiky nebo krajní pravici.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: DanSed
      Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       A co kdybychom lidem sebrali všechno a rozhodovali za ně o všem? Ubylo by závisláků na alkoholu, drogách, gamblerech. Jestliže sociální důchod zajistí nezbytné minimum pro život, tak mně nezajímá, že je někdo hlupák a raději peníze na důchod prochlastá. Proč mám být já trestán za to, že jiní jsou nezodpovědní. A také, tím, že všechno lidem nařídíme, všechno za ně rozhodneme, tak tím je odpovědnosti nenaučíme. Holt by jedna generace spadla do minima aspoň by to naučilo další generaci se o svůj lepší důchod postarat.

       Nechci být trestán za to, že někdo jiný je hlupák.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: pro_pa
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Naprosto rozumím Tvému rozhořčení, mě by taky mohlo štvát, že dnes ve svých 46 letech už mám dávno jakoby předplacený důchod, takže už jen sponzoruji někoho jiného. Krajní pravice by zjevně Tvůj přístup podpořila, jak si kdo ustele, tak si lehne, mrzáci a blbci mají smůlu, přirozený výběr, zákon přežití silnějšího. Krajní levice by zvolila řešení sebereme vše, ale o všechny se postaráme. Najít rozumnou míru mezi těmito extrémy je to nejsložitější.

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: DanSed
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Rozhořčení to není, pouze to tak cítím :-)

         Pokud bych chtěl podpořit krajní pravici, tak nebudu chtít tu sociální složku důchodu a ať si to na stáří každý zařídí jak chce. Ta rozumná míra se dá přece nalézt už v té sociální složce důchodu. Nalezne se taková částka, která zajistí nějaké nutné minimum + něco navíc, aby to nebylo jenom na život pod mostem, ale zbytek ať už si každý zajistí podle vlastního uvážení. Proč to dělat složitější.

         Stát by zajistil sociální důchod, aby se tu nepovalovali lidi pod mosty a nevznikaly getta.
         Druhou část důchodu by si občané měli mít kde spořit podle svého vlastního uvážení a možností. Stát by se do vybírání, zhodnocování a správu té druhé složky důchodu neměl míchat, ale měl by zajistit jasná a vymahatelná pravidla pro takovéto spoření. Od toho máme stát, od určování pravidel a zajištění jejich vymahatelnosti, nikoli od toho, aby suploval věci, které mu nepatří.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: pro_pa
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Co je rozumný sociální důchod? 8 tis.? Dá se z toho rozumně přežít? Dnes máme 2,5 mil. důchodců, tj. náklady by byly 240 mld. Kč. No to je víc, než se vyplatí teď (220). Dost lidí má už teď nižší důchody. Takže 6 tis.? Jsme na 180 mld. Kč. Ale za 25 let tu bude cca 3,5 mil. důchodců a už zase potřebuješ 250 mld. Kč.
          Zkus žít za 6 tis. měsíčně. Fakt to není jednoduché. Myslím nastavit ty důchody únosně jak pro důchodce, tak pro plátce.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: DanSed
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           O částce to nyní není. Ten návrh dělí důchod na dvě složky, na sociální a důchodovou. Kolik tedy bude důchod, když dostanu sociální a budu mít průměrný plat.

           8. tisíc? 6 tisíc? 10 tisíc?

           Ten kdo bude mít malé příjmy, bude si platit pouze na ten sociální důchod a dostane třeba základ 3 000, bude na tom lépe, než když se sociální základ určí třeba na 5 000 při vyšších odvodech a zbytek ať si každý rozhodne jak chce?

           Podle mého jsou nyní částky opravdu nedůležité. Důležité je, že místo abychom nechali na jednotlivcích tu druhou složku důchodu, aby si sami rozhodli jak velkou jí chtějí, tak jim stát řekne. Jste úplně blbí, takže já stát musím rozhodnout za vás, že budete platit jak mourovatí, protože my vyvolení jsme chytřejší a jde nám o vaše blaho.

           Proč si někdo musí platit státu povinný odvod a mít stále prd, když se třeba může rozhodnout, že místo šetření si pořídí nemovitost, kterou bude splácet (ukládat si peníze do ní) a na stará kolena bude mít nižší náklady o nájemné a ještě po něm něco zbude. Místo aby dostal o 3 000 větší důchod, tak ušetří v důchodu 5 000 na nájemném. Ta povinnost mu tuto možnost sebere.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: pro_pa
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            S průměrným platem a průměrnou dobou zaměstnání by ses měl dostat na mírně nadprůměrný důchod. Nadprůměrný proto, protože při více než dvojnásobném příjmu již ani odvody, ale ani výměra důchodu neroste. Nominálně by systém měl zajistit kontinuitu ve stálých cenách, takže průměrný důchod by měl být kolem 10tis.

            Navržený systém rozvolňuje tu povinnost tím, že omezuje příspěvky i výši důchodů na skoro tu minimální míru, na jaké je schopen důchodce vyžít. Růst vyměřeného důchodu s příjmem je tak malý, jak jen je reálné požadovat uskromění po dosažení důchodového věku.

            Kdo bude mít malé příjmy, bude platit jak důchodovou daň, tak pojištění, takže i tím malým příjmem si na důchod přilepší.
            Pokud by solidární důchod byl vyšší, znamenalo by to plošší křivku růstu důchodu s růstem mzdy (nižší zásluhovost), pokud by solidární důchod byl nižší, zásluhovost by se zvýšila. A je na politické reprezentaci, aby našla rozumný kompromis mezi solidaritou a zásluhovostí.

            Už teď máš možnost si na důchod spořit navíc podle svého uvážení, já napříkad dávám stranou 40% příjmu (část na důchod, část do začátku dětem - mám jich hodně, proto tak vysoké procento). A je jedno, kolik máš příjem, je to o rozhodnutí o prioritách, kdy se jak chceš mít.

            Pokud budeš mít nemovitost, ve které bydlíš, a nulový důchod (nebo minimální - dnes 2940), stejně nevyžiješ, pokud dům neprodáš. A když ho prodáš, sociální systém Tě vyhodnotí jako bohatého a přijdeš o dorovnání do životního minima.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: DanSed
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Musíš stihnout domy dva, jeden malej na důchod a ten druhej pak v důchodě pronajmeš či prodáš ;)

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: bara2
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Ano, to je správné, vytvořit postradatelná aktiva. O tom to je. Investice do vlastního baráčku, ze kterého se nemůžeš hnout, je k ničemu.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               No ta bene když je ten baráček je po třiceti letech splácení hypotéky (tj. bez větších investic) při dnešních stavebních technologiích zralej na totální generálku ;)

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: bara2
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Motáme se v kruhu. Zásadní rozdílnost názorů je v tom, že já nepreferuji nutnost platit něco povinně, ale dal bych lidem volnost i za cenu toho, že by to někdo odskákal, jelikož by peníze utratil a nikoli povinně uložil. Proti tomuto bych vložil prostředky do pořádné kampaně, aby takových bylo co nejméně.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: pro_pa
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              A pak je budeš překračovat na ulici? Blbý, co...

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: bara2
              Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Dobrej odkaz:
               http://www.literarky.cz/civilizace/89...

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: bara2
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Pokud to někdo zvládne číst, opět se zde rozvine odmítavá polemika.

                [ Zpět ]
                Datum: 07.10.2010
                Autor: jinec
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 K tomu se nedá moc polemizovat. Kromě dokladů nepochopení situace a principů tam není nic.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 07.10.2010
                 Autor: DanSed
                 Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               A jsme zpátky na začátku.

               Proč lidem nesebrat všechny příjmy. Jednou provždy skoncujeme s alkoholiky, gamblery, kouřením, obezitou, drogově závislými atd. atd.

               Místo, abychom lidi učili odpovědnosti, tak někdo osvícený rozhodne, že lidi jsou blbí a on jim musí nadiktovat jak mají žít.

               Nechci se stát ovcí, které budou předepisovat, kdy mám chodit na hajzlík.

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: pro_pa
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Zjevně nevnímáš, že existuje něco jako řešení mezi úplným obráním a úplným ponecháním.

                Ten "osvícený" se v našem případě odvine od zvolené politické reprezentace, i když to do osvícenosti má daleko.

                Buď si na to zvykneš a úklonou směrem k Bruselu poděkuješ, že mrkev může být i pokroucená a banán zahnutý, nebo s tím budeš muset něco udělat a ne tu plakat na diskusi.:-))

                [ Zpět ]
                Datum: 06.10.2010
                Autor: DanSed
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Spíše bych řekl, že vy máte představu, že občané jsou idioti, které je nutné zachraňovat před jimi samými, protože jestliže to neuděláte budete je překračovat na ulici.

                 Já souhlasím s řešením, kdy stát zajistí sociální důchod, ale vy prosazujete, že je to málo, protože lidi jsou neschopní a hlupáci, takže je jim třeba sebrat více pro jejich blaho.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 06.10.2010
                 Autor: pro_pa
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  Myslím, že současné důchody jsou už na dostřel sociálních důchodů....

                  [ Zpět ]
                  Datum: 06.10.2010
                  Autor: DanSed
                  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Jestliže současný systém a alternativní systém jsou v základu velmi podobné, tak situaci výše důchodů neřeší pokud by odvod měl být podobný. Rozdílné může být nastavení parametrů pro rodiny s dětmi a bezdětné. Z toho vyplývá, že současné odvody zůstanou pouze pro sociální důchod a k tomu by došlo k povinnému navýšení o druhou složku.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 06.10.2010
                   Autor: pro_pa
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Velmi zjednodušeně ano. Nejpodstatnější rozdíl je právě v tom prvku samoregulace podle demografického vývoje, což nemá ani stávající průběžný systém, ani systémy typu NDC, ale ani Bezděkův fondový.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 06.10.2010
                    Autor: DanSed
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Jestli dáváš stranou 40 % příjmů a ze zbylých necelých 10 % jako rodina vyžijete, tak musíš mít sakra příjem. :-)

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: pro_pa
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Myslím čistého příjmu, takže žijeme z 60%, to už je lepší...

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Já vím, jak si to myslel, ale nemohl jsem si pomoci :-)))

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: pro_pa
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Naprostý souhlas.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Amen, bratře!

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: hekynen
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Přesně!

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: Joe-CUBE
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Inflace se kromě životních nákladů promítá i do příjmů, tudíž do výše odvodů - z tohoto principu, je účetní zhodnocení jen odrazem změny hodnoty měny.
   Odovody pro lidi s 2 a více dětmi by zůstaly stejné, odvody pro lidi s jedním dítětem by byly o cca 4% hrubé mzdy vyšší (tj. o 1000 více), pro bezdětné o cca 8% vyšší (tj. o 2000 více než dnes). Bezdětný člověk s průměrnou mzdou pracující 30 let by do průběžného systému odvedl o 720 tis. více než člověk se 2 a více dětmi, což je pořád jen 30% nákladů na plnou reprodukci.

   [ Zpět ]
   Datum: 06.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Nebyl jsi dnes (teď se dívám na čas - tak tedy včera) na Zlaté koruně?

    [ Zpět ]
    Datum: 06.10.2010
    Autor: jinec
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Nebyl, protože nevlastním kalašnikova. Teď zrovna koukám na ČT24, opět vyhrožovali demografickým stromem predikce z roku 2003, kde je kalkulováno s nízkou mírou porodnosti a nízkou imigrací (pro 2010 predikována porodnost 1,3, ale ve skutečnosti byla 1,6, což je diametrálně odlišné.
     Bezděk opět lhal o nesolventnosti důchodového systému z 1/3. Prostě lžou a manipulujou až uši bolí.
     Drábek něco mele o tom, že matky by měly jít dříve do důchodu (sexismus z minulého tisíciletí), prosazují zvýšení zásluhovosti, ale jen z hlediska výdělků, tj. pokud člověk vychovává plátce a přichází v té době o příjem a jiný vydělává a negeneruje budoucí výnos, má být ještě zvýhodněn na výši důchodů? Stavěj to vyloženě nahlavu, protipolulačně a s výsledkem generačního střetu.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Já blbec se nechal přemluvit a mám na sebe hrozný vztek - mám pocit, jakoby mi na hlavu někdo vylil kbelík sr..ek.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: jinec
      Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       Tak to Ti nezávidím. Vzhledem k obsazení (za předsednickým stolem téměř výhradně skrytě (politici) i zjevně (Bezděk) placené osoby od finančních skupin). Sponzorem akce OVB, firma založená na rekrutaci pojištěnců. Kolik dalších signálů je třeba, aby člověku bylo jasné, že je to domluvená habaďůra na lidi s cílem sanovat finanční sektor cca 3/4 biliónem korun od daňových poplatníků?

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Jednoduše řečeno - to se nám to radí (jsem kritický i k sobě), když neneseme žádnou odpovědnost (ale finančně jsme k sobě zodpovědní). Mě na tom nejvíc štve, že z toho zvracení mám psát souhrnný referát.

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: jinec
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Jdi do toho a referát pojmi jako že prosazovali tuto alternativní reformu. To uvidíš ten hukot:-)). Za tu srandu to stojí, ne?

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Já nepíši klasické referáty (ty budeme kompletně mít v písemné formě z fora), v tomto případě to bude pár vět ve smyslu "nic nového a dlouho se nic dít nebude".

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: jinec
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Tak napiš:

           Na fóru došlo k zásadnímu obratu ve vývoji DR. Bezděk prosazuje pouze dobrovolné spoření do soukromých penzijních fondů. Drábek vystoupil s návrhem vyloučit bezdětné z průběhového systému a nechat důchodové zabezečení na nich. Nečasovi konečně došlo, že příspěvky k penzijnímu pojištění nejsou nic jiného, než přenášení zátěže ze současné generace na ty následující. Kalousek přišel s revoluční myšlenkou zavedení volebního práva pro nezletilé děti, aby i jejich hlas byl brán v potaz a nebyly to ony, v jejichž neprospěch jsou veškerá opatření dělána. Škoda, že není 1. dubna....

           Nebo můžeš napsat - nic podstatného se nedělo, nadále probíhá marketingová masáž populace za účelem prosazení sanace bankovního sektoru, "odborníci" nadále ostentativně přehlížejí alternativní beznákladová řešení jako je např. toto:

           Čím víc nás bude na různých místech napadat ten Bezděkův zločin, tím větší je šance to odvrátit. A pokud máš sociální cítění, dokážeš tyto dvě varianty porovnat a věřím, že alternativní vyhodnotíš jako příznivější.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Shrnuto: promrdaný čas. Kéž by... ;-)

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: hekynen
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Bohužel ne, tato akce opět posílila v nepřemýšlející (o důchodové reformě) populaci pocit toho, že je Bezděk zachrání. To bylo marketingovým cílem a ten se s pomocí médií podařilo naplnit.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Vzhledem k tomu, že na jednotlivých ministerstvech došlo k "úsporným opatřením" a bylo zaříznuto mnoho plánovaných i rozpracovaných projektů, které byly spolufinancovány ze zahraničí, podrobně jsem studoval, komu (kvalifikovanému) tyto fin. prostředky protékají (administrativně) rukama a zjistil jsem: jenom na dvou ministerstvech je přes 400 (slovy čtyřista) kmenových zaměstnanců, kteří se zabývají financemi z EU. A dotyční navíc spolupracují (tudíž platíme my) s agenturami, které tuto činnost zprostředkovávají. A to nemám vůbec přehled o počtu pracovníků na dalších úřadech spojených s ministerstvy a o počtu těch, kteří jsou na městských a obecních úřadech, kde zpracovávají tuto agendu.
            A důchody? Rada pro mladé a ambiciozní - pracujte pro OSN. Jejich důchodový systém je maximálně velkorysý. Není to otázka desetiletí práce pro ně, ale několika let. Tudíž již ve 40ti můžete brát rentu a z ní si spořit na čs. důchod.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: jinec
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Mám pocit, že i v aparátu EU se dá slušně vydělat na stáří. No a u dotací - z toho je krásně vidět, jak parazitování likviduje veřejné finance. A to jsi ještě nezapočítal bruselské kolegy, kteří nejdříve musí vybrané peníze z členských zemí přerozdělit přesunovat a kontrolovat. Je to úžasný moloch, který dusí celou Evropu a jen z části koriguje jiná nesystémová řešení, jako třeba výpočet kvót pro zemědělskou produkci podle produktivity v době kolchozní. Ale to už jsme mimo téma...

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Uff, tohle si důkladně pročtu až v klidu domova...

     http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=351466

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: Jarda
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Doporučuji pozornosti hlavní cíle:

      1) udržení elementární, mezigenerační soudržnosti.
      2) musí být odolný vůči demografickému vývoji, 3) musí být dlouhodobě finančně udržitelný
      4) musí být spravedlivější (ochrana důchodců před pádem do chudoby a princip příjmové zásluhovosti)
      5) musí se státi více nezávislý na rozhodování politiků, tzn.míra individualizace, míra osobní zodpovědnosti musí být výrazným způsobem posílena před svévolným, a je třeba si otevřeně říci někdy i populistickým, rozhodováním politické reprezentace.

      ad1) Bezděkova reforma mezigenerační soudržnost likviduje, protože snižuje podíl mladé generace na financování důchodů. Nejde tedy o udržení, ale o plížívou demontáž.

      ad2)a 3) naprosto špatně, teď jsem to dopočítal, deficit přenesený na dosud nenarozené generace přesahuje za 30 let 2 bilióny korun, a to se započtením sjednocení sazby DPH na 19%. Díky finančnímu zatížení následujících generací ještě prohloubí demografickou krizi.

      ad4) zásluhovost přes peníze. Když žena vychová 4 vzdělané a pracovité děti, které budou do systému významně přispívat, nebude mít díky tomu sama dostatečný příjem na úspory a malé odvody, bude jí vyměřen minimální důchod. Takhle si Nečas představuje spravedlnost. Kdyby jen kouknul do sousedního Německa, třeba by mu došlo, že odvedené peníze nejsou vše.

      ad5) míra osobní odpovědnosti opět pouze přes peníze. Odpovědnost hromadit prachy, ne investovat do budoucí generace. Touhle strategií bude dnešní bílá většina brzy nepřizpůsobivou menšinou v cikánsko-vietnamském státě.

      Ovšem perla je následující blábol:
      "musíme akceptovat tento demografický vývoj, nespekulovat, jestli jde změnit nebo nejde změnit , neoddalovat rozhodnutí řečmi typu zvyšme porodnost apod., to prostě žádný stát nezvýší a nedokáže to zařídit, je třeba to akceptovat"

      Jestli si to pan Nečas neuvědomuje, tak stát svým prostředím výrazně ovlivňuje porodnost, i dnes to velmi intenzivně činí, ale v opačném gardu, buduje systém, kde bude naprosto ekonomicky nevýhodné mít děti, protože je přece potřeba hromadit peníze a peníze a peníze. Fuj.

      Nečas evidentně nechápe, která bije.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: DanSed
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       Koukám, že to asi už ani nemusím číst :-)
       Ale jo, pak na to mrknu...

       OT: Když Nečas neví která bije, je tedy v tomto státě někdo kdo by ho včas usměrnil ? Samozřejmě vím, že skoro pořád zasedají všelijaké různé komise, konají se různá fóra jako např. tohle apod. Ale zajímalo by mne jestli se tam někdy povede tyhle smyšlené krávoviny když ne úplně eliminovat, tak alespoň trochu zmírnit ? Nebo je prohlášení předsedy vlády už konečná a máme se na co těšit ??? :-/

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: Jarda
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Obávám se, že tihle lidi žijou ve zvláštním prostředí odděleném od běžných problémů a jakéhokoliv filozofického nadhledu v každodenním masírování vlivových osob, že se brzy přestávají v realitě orientovat a nejsou schopni odlišit lobbistu od filozofa, virtuální realitu vytvořenou marketingem od skutečné reality. Navíc mají vybudouvanou slušnou ulitu aparátčíků, která jim velmi pečlivě fitruje, co je a co není důležité podle toho, kolik to hodí. Možná jsem příliš skeptický, v parlamentu je třeba pár nováčků s ideály, ale ti mají smlouvu, že když nebudou držet hubu a krok, platí sedmičku. To je pro idealisty likvidační. A osvícený monarcha? Fakt žádného nevidím, jen samé tyrany.

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: DanSed
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         :-(((

         Už mne dokonce napadlo jestli si ten pán s těmi granáty v Krnově nespletl adresu a neměl původně namířeno do poslanecké sněmovny :-) Možná by to několik problémů vyřešilo... Nebo taky ne...

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: Jarda
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Ve sněmovně bys vystřílel jen loutky, ne herce.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: DanSed
          Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Třeba já bych byl dobrej osvícenej monarcha;-)

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: Joe-CUBE
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Tak se vykašli na smajlíka a jdi do toho, pokud je to Tvůj sen (a to Ti říkám vážně).

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: jinec
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Jo, já bych byl příliš hodný a spravedlivý vládce, až skončím jako Maxmilián I. (Mexický), tak se mi vysměješ.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: Joe-CUBE
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            No ty tři roky byly skutečně málo na to, aby si vychutnal nějakou tu císařskou jasnost. Laicky se domnívám, že monarcha skutečně nemůže být hodný.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: jinec
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Pokusím se Ti sdělit vlastní zkušenost. Jsem mezi těmito exponenty považován za rebela a to ještě úchylného. Ta úchylka spočívá v tom, že jsem imunní proti jakýmkoliv politickým nátlakům a že mám opačný přístup (asi podivný, ale kupodivu mi to vychází) k dosahování určitých cílů. Příklad: pokud nějaký stav má nastat v roce 2035, vycházím z toho, že musím ten stav definovat. Pak si položit otázku - co musím udělat pro to, aby tento stav nastal? Musím vědět, v jakém stádiu se cílené nachází v roce 2034, 2030, 2020, 2015...a které kroky musím udělat okamžitě a v několika variantách vypracovat jednotlivé kroky v opačném pořadí t.j. zítra, za rok, za pět, deset atd. Při tom jednoznačně jmenovat odpovědné a postihy za neplnění (já například používám formu kaucí u zodpovědných). U toho musí tvrdě fungovat controlling (ne buzerovat, ale od "to controll") a mít vypracovány varianty pro selhání jakéhokoliv kroku. Již při stanovení takovéhoto projektu je nutno vyloučit cesty, které vedou nikam a hledat, kterak co dělat a nikoliv co nelze dělat. A hlavně - POSLOUCHAT a připouště možnost jiných názorů, při názorových střetech dochází často k vyšlechtění špičkových myšlenek.
        Nechci si klepat na rameno, ale něco v tom bude (a výsledky hovoří za vše), poněvadž by mě dávno poslali do pr..le.
        Ale protistrana přemýšlí o svém vlastním přežití a populismu - zkráceně: co bude zítra?? A komise, o kterých se zmiňuješ? Asi by jsi zvracel, kdyby jsi znal skutečný počet komisí, které se zaštiťují řešením této problematiky (jedné a též a to na nejvyšší úrovni, ministerstvech, příslušných institucích). Závěry z těchto komisí (někdo by se měl zajímat, kde jsou členové kmenově zaměstnáni, nebo odkud přišli, popř. čí myšlenky reprodukují) jsou podkladem pro "stanovování stavu" a prezentace.
        Dál nebudu psát, nechci si kazit náladu....

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: jinec
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Dodatek: Aby jsi pochopil to úchylné (opačné) uvažování. Mladý člověk, který chce být generálním ředitelem ČEZ, by neměl uvažovat, že se zítra přihlásí na školu, ale že než se jím stane, musí mít za sebou profesní úspěchy, působit dojmem nepostradatelnosti...etc.. Aby tohoto dosáhl, musí úspěšně studovat (a vytvářet si podmínky), aby mohl studovat, musí znát své předpoklady a optimálně si nastavovat parametry. Pokud si toto vše zhodnotí, může si plánovat jednotlivé kroky pro dosažení dílčích cílů, které v komplexu dávají cestu k dosažení hlavního cíle.
         Omlouvám se za otravné mentorování....

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: jinec
         Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Nojo, Ty tady ale píšeš o tom jak by to mělo fungovat v ideálním případě... Nebo dokonce jak jsi sám schopný zařídit průběh událostí, které máš možnost ovlivnit. Jak to tak chápu, tak máš i možnost někoho "potrestat" za to, že nesplnil co slíbil...
         Mít nějaké poradní slovo při řízení našeho státu je ale, podle mne, už tak velké sousto, že těch "radilů" (v tom dobrém slova smyslu, i v tom pejorativním) je tolik, že je podle mne skoro nemožné se v nějakém rozumném časovém horizontu dobrat nějakého rozumného výsledku aby těch, co na ně ty různé změny dopadnou nejhorším možným způsobem, bylo co nejméně. Obzvlášť když jde o peníze i těch, kteří o tom rozhodují... Nebo v tomto případě možná právě těch :-/

         [ Zpět ]
         Datum: 07.10.2010
         Autor: Jarda
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Možná, že jsem podivín, ale mám zvláštní metody a navrhuji je i jiným. Příklad: když se bavíme o té důchodové reformě, postupoval bych následovně. Jeden člověk zodpovědný (vládě), je i zodpovědný za ustavení expertního týmu, ten je zodpověný za spolupracovníky a naplňovatele jednotlivých úkolů. Nevidím nic špatného na tom, aby členové např. toho týmu složili kauci 5 milionů. Vypadá to na hroznou částku, ale je zde argument (primitivní) - co jste to za experty, když jste si nedovedli vydělat tuto částku? Druhá možnost - nemá ty peníze, tak mu půjčíme. A jak? Visí zde jeho "dluh" 5 milionů a budeme mu umazávat z jeho platu. Jeho plat je 200 000,- Kč, měsíčně bude "splácet" 50 000,- Kč, tudíž dostane jenom 150 000,- Kč. V případě nějakého maléru dostane padáka a má na krku zbývající dlužnou částku, při menším prohřešku mu navýšíme dluh např. o 20 000,-Kč. Při splnění úkolu zbytek dluhu smažeme a dáme mu cílovou manažerskou odměnu.
          A v menším: ve fabrice ředitelé složí 1 milion, firma jim "půjčí" a z výplaty jim budou strhávány splátky (např. 30 tisíc). Zklameš - odcházíš s dluhem . Ten, kdo mluví o nespravedlnosti a nedosažitelnosti splacení, přiznává, že úkoly nesplní. Když dělník způsobí škodu, musí ji uhradit (není - li proti škodám při výkonu povolání pojištěn), proč by neměli škodu způsobenou výkonem své funkce hradit ostatní?
          Nechce se mi to po sobě moc číst, stačí Ti, Jardo, toto osvětlení? Mohu Ti říci jedno, ti, co na tuhle "hru" přistoupí, mají mimořádně velké platy a čeká je mimořádné zhodnocení po splnění úkolů. A úkoly jsou zde od toho, aby se plnily - konkrétní úkoly, konkrétní termíny, konkrétní finance.

          [ Zpět ]
          Datum: 07.10.2010
          Autor: jinec
          Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Tak to je fajn. Má to jednu malou slabinu. Když Bezděkovi dáš do začátku dluh 10 mega, Kellner mu je s radostí daruje jako super investici, která se mu může tisíckrát vrátit, pokud prosadí pro něj výhodné řešení. V rozhodnutích, kde se hraje o 1,3 biliónu Kč jsou Tebou uváděné kauce docela legrační. A žádný člověk si nevezme na triko kauci 100 mld.Kč, která by důležitosti věci byla adekvátní. Jinak s Tebou naprosto souhlasím, že ředitelé i v politické rovině by měli nést hmotnou odpovědnost, zejména by bylo záhodno zrušit institut kolektivního rozhodování, protože tam nevymůžeš vůbec nic.

           [ Zpět ]
           Datum: 07.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Uvedené kauce byly uváděny orientačně (vyšší částky by zde vyzněly provokativně). A jsem si samozřejmě vědom toho, že vždy existuje riziko, že "Tvého" člověka někdo přeplatí.
            Pro mě ideální stav ale nerealizovatelný(příklad) - poslanci mají plat 60 tisíc (těžko budu měnit částku, na kterou si zvykli). Osobně (zdůrazňuji osobně) bych jim dal najevo, že tento plat beru na vědomí, ale že je to položka za odvedenou práci, kterou nejsem schopen hodnotit ze dne na den. Tudíž budou dostávat 40 tisíc a ročně (nebo po skončení mandátu) budou mít možnost dle zásluhovosti dostat dorovnání (nebo také ne). Jenže to jsem ve vysněném světě a musím tyto sny realizovat v menších rozměrech a v jiném prostředí.

            [ Zpět ]
            Datum: 07.10.2010
            Autor: jinec
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Co Ty vůbec děláš jako profesně? Máš šanci někde něčím pohnout směrem kupředu? Pokud to nechceš ventilovat veřejně, klidně do obálky...

             [ Zpět ]
             Datum: 07.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Jsi offline.

              [ Zpět ]
              Datum: 07.10.2010
              Autor: jinec
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Už je to lepší? Ale mělo by to fungovat i offline...

               [ Zpět ]
               Datum: 07.10.2010
               Autor: DanSed
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Vždy mi to fungovalo i v případě, že byl uživatel offline, v Tvém případě to hlásá "nechce přijímat zprávy nebo nejste přihlášen" a hlavně - nejde zpráva odeslat.

                [ Zpět ]
                Datum: 07.10.2010
                Autor: jinec
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Asi něco divného. No kdybys měl zájem ve věci nějak spolupracovat, můj mail je dan.sed@seznam.cz

                 [ Zpět ]
                 Datum: 07.10.2010
                 Autor: DanSed
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Inflace se nutně nemusí promítnout do příjmů. Odvody by se odváděly z příjmů. Pokud by ČSSZ měla inflačně vyrovnávat vložený odvod, tak si představuji, že jestliže si za první rok uložím na odvodech "10 000" a další rok "11 000" při inflaci 5 %, tak jsem to pochopil tak, že mi ČSSZ zhodnotí vklad o inflaci, takže těch prvních 10 000 mi zhodnotí na 10 500 a při inflaci další rok 5 % mi zhodnotí těch 21 500 na 22 575. Tedy za dva roky při inflaci 5 % musí ČSSZ někde sehnat 1 575 korun na inflační zhodnocení mých vkladu. Proto jsem se ptal, kde těch 1 575 vezme.

    [ Zpět ]
    Datum: 06.10.2010
    Autor: pro_pa
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Chápu.V tom dalším roce budeš mít (pokud prodloužím Tvou časovou řadu), tak třetí rok budeš mít odvod 12100 Kč ale nárok v ročním ekvivalentu na 11287,50, takže dokonce o něco méně. Tj. při odchodu do důchodů bude Tvůj inflačně zhodnocovaný nárok krytý inflačně zvýšeným odvodem někoho jiného stejně vydělávajícího. Snad je to srozumitelné. Pokud je inflace menší než růst mezd, zhodnocení je zajištěno. Pokud by růst mezd byl menší než inflace, znamenalo by to pokles reálných mezd, který by zřejmě bylo nutno dokrývat z rezervního fondu. Dosud ale reálné mzdy v průměru rostou o něco rychleji, takže z dlouhodobého hlediska je riziko poměrně velmi nízké. V úvahu je třeba vzít i náklady tohoto systému (současné náklady jsou 1,78%, což je v Evropě nadprůměrně nízký náklad na správu). Je docela možné, že tyto náklady budou kryty právě rozdílem růstu mezd a inflace.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Nějak mi uniklo, proč bych měl mít v dalším roce nárok v ročním ekvivalentu na 11 287,50. Jestliže v dalším roce odvedu těch 12 100, tak na konci roku budu mít na kontě 35 803,75 inflačně zhodnocených proti 33 100 skutečně vloženým. Inflační zhodnocení by se nemělo týkat pouze uložené částky, ale i toho zhodnocení.

      Nicméně, by tedy nešlo o jistotu skutečného inflačního zhodnocení, ale o jistou podobu průběžného systému, kde by inflační zhodnocení bylo pouze papírové a ve výsledku by záleželo na skutečném vývoji a budoucích plátců. Musel bych se tedy spolehnout na to, že nedojde k nějakým nepředloženým výkyvům ať už ekonomickým, nebo demografickým. Ty peníze bych měl evidované pouze papírově a v reálu by se proti dnešnímu systému nic nezměnilo, kromě toho, že bych dostal výpis, kolik jsem si nastřádal, kolik mi inflačně zhodnotili, ale celkově bych měl stále stejné prd jako nyní.

      Dnes to funguje naprosto shodně. Odvádím peníze, z nichž je část důchodu základní a neměnná a na základě odvodů je počítána druhá složka důchodu. Když tento průběžný systém nemá dostatek financí, tak se naleje odjinud (po novu rezervní fond).

      Jediný rozdíl, který v tom je, že by byl strop, takže bych si proti současnosti mohl spořit více, jelikož by se mi celkově snížily odvody a zbylo by mi více peněz o kterých bych si mohl rozhodovat sám.

      Závěrem bych to nazval přesednutí z jednoho letadla do druhého letadla, s tím, že to druhé letadlo sežere méně peněz a více mi nechá.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: pro_pa
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       Bez toho rezervního fondu máš pravdu, v principu ten základ funguje velmi podobně, ať se tomu říká průběžný systém nebo NDC (non financial defined contribution). Ale právě ten rezervní fond a regulace odvodů do něj podle demografického vývoje z toho letadla s dlouhým doletem dělá oběžnici se solárním zdrojem, když už jsme u těch příměrů.

       Co se týče inflace, předbíháš se o rok, proto Ti to nevychází. Inflační zhodnocení vkladů se provádí po skončení roku, tj. v době, kdy už inflace (a platy inflačně a reálně poskočily) a logicky tak zůstává mírně za celkovým nárůstem.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Nějak mi uniklo, čím se bude krmit ten rezervní fond?

        Nemyslím si, že bych byl o rok posunut. Počítejme odvody vždy ke konci roku a inflaci 5 %

        rok odvod zhodnocení stav konta
        1 10 000 0 10 000
        2 10 500 500 21 000
        3 11 000 1 050 33 050
        4 12 000 1 652 46 702
        5 13 000 2 335 62 037

        Na konci 5 roku je tedy zhodnocení + 5 537

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: pro_pa
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Nemůžeš zhodnocovat vklady v průběhu roku 2010 inflačním koeficientem pro rok 2010, to je jako bys po bance chtěl, aby Ti úrok k částce vložené v září připsala za celý rok. Zrovna tak Ti ČSSZ neindexuje příjem posledního roku výdělku, ale až předposledního a dalších předcházejících.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Nezhodnocuji odvody v daném roce. Když se podíváš do tabulky, tak na konci roku 1 žádné zhodnocení není. V roce 2 se zhodnocení týká pouze odvodů z roku 1 a v roce 3 se zhodnocení týká odvodů za rok 1+2+připsaného zhodnocení, ale nikoli odvodů v roce 3.

         rok odvod zhodnocení stav konta
         1 10 000 0 10 000
         2 10 500 500 21 000
         3 11 000 1 050 33 050
         4 12 000 1 652 46 702
         5 13 000 2 335 62 037

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: pro_pa
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Tak to zkusíme postupně:
          v roce 2010 odvedeš 1000. Na evidenčním účtě se Ti objeví 1000. Budeme zhodnocovat luxusně jako banka. Jelikož platíš průběžně, při 5% inflaci Ti k 1.1. 2011 připíšou 25 Kč. Máš 1025. Jelikož se zvedne v roce 2011 mzda a odvod, odvedeš 1050 a máš 2075, k 1. 1. 2012 Ti připíšou 51Kč+26Kč, takže celkem 2152. Nepojedu dál to stačí. Takže pokud bys stejným tempem vybíral, máš nárok na výplatu v nominálu 2152/2= 1076. V roce 2012 budeš tedy pobírat 1076, ale plátce ve stejné reálné hodnotě v roce 2012 odvede 1102, neboť inflace zase poskočila. Ale to je skutečně technikálie, ještě do toho vstupuje to, že reálná mzda může a zpravidla roste rychleji, ale na druhou stranu je třeba vyúčtovat náklady na vedení. Takže určitě zhodnocení u průběžného systému je dané tím, že jak evidovaný závazek, tak zdroj jsou v podobném režimu znehodnocování měny (inflace).

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: DanSed
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Takže v celkovém pojetí je to vše jako nyní, akorát se přejmenovaly názvy a vzniknou náklady na vedení účtů a informování lidí o jejich VIRTUÁLNÍCH účtech nemající nic společného s realitou.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: pro_pa
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Tu realitu a zajištění tomu dává právě ten rezervní dětský fond. Jsou částečně narovnány vztahy mezi odvody a investicemi do dětí, nepřehledné vyměřovací základy a redukční hranice jsou nahrazeny konstatní sociální složkou a zásluhovou čistě úměrnou složkou. Jádro je podobné, to souhlasím, ale to je dáno tím, že se jedná o průběžný systém.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: DanSed
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Jestliže dětský pilíř má plnit rezervní fond pro případ ekonomických výkyvů, tak to znamená zvýšení základních odvodů pro bezdětné s tím, že po narození dítěte dostanou polovinu zpět, po druhé to samé, to vše navýšené o zhodnocení. Suma sumárum to bude vycházet, ale tím nezbude nic pro zajištění té reality pro průběžný systém.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: pro_pa
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              1) nemá sloužit k zajištění ekonomických, ale demografických výkyvů
              2) pokud všichni bezdětní budou mít nakonec dvě děti, pak žádné negativní demografické výkyvy nehrozí a není proč využívat rezervu, stane se zbytečnou, průběžné financování může fungovat nadále bez ní. Jakmile dojde k poklesu reprodukce, automaticky se rezervní fond zase začne plnit.
              3) pokud někdo bezdětný zůstane bezdětný, prostředky u nebudou vyplaceny, ale budou přeneseně použity na výplatu jeho důchodu místo toho, aby jeho důchod zatěžoval někoho z nové generace, který bude rád, že odvede na produktivní část předchozí generace.

              Zjednodušeně řečeno, buď bude člověk čerpat důchod z toho, co odvedou jeho děti, nebo z toho, co si naspořil, oboje samozřejmě solidarizované v rámci možností.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Narážel jsem na to, žes mi v jiné větvi psal, že rezervní fond systém zachrání v případě ekonomických výkyvů, kdy se nebude ekonomika vyvíjet vpřed a aktuální odvody nepokryjí aktuální důchodové potřeby. Následně si tu psal o naplnění rezervního fondu s dětského pilíře.

               Z počátku jsem dětský pilíř chápal právě na to, aby motivoval k tomu mít děti, nikoli jako prostředek k naplnění rezervního fondu. Odkud tedy bude naplněn rezervní fond pro potřeby ekonomických výkyvů?

               [ Zpět ]
               Datum: 07.10.2010
               Autor: pro_pa
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Nejsem si jist, kde jsem psal o ekonomických výkyvech, možná o přechodném poklesu reálných mezd ve spojitosti se zhodnocováním "vkladů". Tam by zafungovat mohl, jedná se o krátké epizody, které se poměrně rychle srovnají. Při větších ekonomických turbulecních by zřejmě byla potřeba intervence ze státního rozpočtu, ale to se týká i jiných systémů. Když bude válka, všechny systémy jdou do kopru. Existuje ještě jeden krizový nástroj (někde ale používán celkem běžně, a to je nástroj důchodového koláče. Prostě to, co se vybere, se rozdělí. Není tedy nárok na absolutní částku důchodu, ale na poměrnou. Systém mírně plovoucího důchodu reagující na aktuální ekonomickou situaci. Taky to není špatné řešení, jen to vystavuje důchodce vyšší nejistotě blíže nejistotám zaměstnanců.

                [ Zpět ]
                Datum: 07.10.2010
                Autor: DanSed
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Je možné, žes to psal takto, pouze jsem to jinak nyní pojmenoval.

                 Shrnul bych to tak, že alternativní systém je rozdílný se současným pouze v dětském pilíři, který bezdětným nejdříve sebere více, aby jim po narození dětí prostředky vrátil zhodnocené o inflaci, kterou zaplatí trvale bezdětní.

                 Jediným pozitivem je, že stát zajistí zhodnocení vybraných prostředků s nulovými investičními riziky.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 07.10.2010
                 Autor: pro_pa
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  Já nevím, proč pořád vymýšlíš nové "jediné" výhody, když jsem Ti výhody už několikrát popsal. Hlavní, ale ne jedinou, výhodou a rozdílem proti ostatním metodám je udržitelnost při demografických turbulencích.

                  Věta, že inflaci zaplatí bezdětní, je totální ekonomický nesmysl. Inflace se dotýká všech lidí, funguje na principu, že ji zaplatí ti, kteří obdrží peněžní plnění a před spotřebováním těchto peněz se jejich hodnota sníží. Tj. nejvíc na inflaci doplatí ti, kteří mají hodně neúročených peněz umrtvených ve slamníku nebo v bance na mrzký úrok.

                  To Tvé státní zhodnocení se děje už teď, říká se tomu indexace příjmů pro výpočet vyměřovacího základu, to není žádná novinka.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 07.10.2010
                  Autor: DanSed
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   No - já bych za sebe mohla říci, že tohle je z různých "alternativních" řešení asi první, které mi nepřipadá už od pohledu jako totální pitomost.
                   Nicméně poté, co člověk teda získal jakousi základní orientaci v tomto principu by to chtělo kvantifikovat. Jaká procenta do které složky, jaký způsob výpočtu důchodu potom z toho - včetně propočtu, že to bude v souladu. Tj. že ta vybraná procenta ty přiznané důchody opravdu pokryjí.
                   Bude-li tato docela rozumě vypadající teorie taky v souladu s praxí...

                   [ Zpět ]
                   Datum: 07.10.2010
                   Autor: Ifča
                   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Na detailní propočty a různé varianty nebyly dosud kapacity ani finance. Podstatné je, že tento přístup je parametrický, hlavním (politickým) parametrem je podíl solidární a zásluhové složky. Pokud by kupř. solidární byla 100%, pak by všichni, kteří získají nárok, měli důchod stejný ve výši dnešního průměrného důchodu (při nezměněných absolutních odvodech). Pokud by naopak zásluhová složka byla 100%, pak by minimální vyměřený důchod byl 0 Kč, průměr by zůstal zachován a zvýšila by se výrazně závislost důchodu na odvedeném příjmu, ovšem se stropem způsobeným zastropením odvodů.
                    Pokud bychom vycházeli z dnešního minimálního důchodu 2940 Kč, pak by distribuce důchodů byla poměrně podobná, zřejmě by se o něco snížily vyměřované důchody v pásmu pod průměrem a mírně zvýšily důchody v pásmu nad průměrem. Ale díky nízkému zastropení by to nemělo být dramatické. Pokud by zastropení bylo na trojnásobku, bylo by to dramatičtější. Naopak, pokud by bylo zastropení třeba 1,5 násobkem, zřejmě by distribuce důchodů byla ještě bližší stávající, ale už by to znamenalo buď významnější výpadek v příjmech důchodového účtu nebo nepopulární nutnost zvýšit procento odvodu.
                    Inflační zhodnocování je de facto ekvivalent dnešního indexování (ovšem bez redukčních hranic). Díky evidenci příjmů je možné zpětně dopočíst vklady do systému až 15 let zpět, což výrazně zkrátí přechodné doby a může snížit rozdíly mezi staro a novo důchodci (kteří tak jako tak vzniknou nezávisle na tom, jak dobrá či blbá bude reforma.
                    Odhad odvodu do dětského rezervního pilíře odhaduji kolem 4-6% na dítě, tj. pro bezdětné s průměrným příjmem dodatečný odvod 1250 Kč. Ale přesný propočet je potřeba udělat na základě nové predikce demografického vývoje a plánovaných dob odchodů do důchodu. Stávající predikce z roku 2003 jsou příliš pesimistické, jak ukazuje nejnovější údaje o porodnosti a údaje o imigraci.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.10.2010
                    Autor: DanSed
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Omluva, chybička, 1250 na dítě, tj. celkem 2500, což při 30letém odvádění vychází na pokrytí cca 1/3 jeho celkového důchodového nároku. Takže bezdětný by z 1/3 spořil sám do Dětského rezervního fondu, 2/3 by využíval solidarity z odvodů dětí vychovaných lidmi s dětmi.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.10.2010
                    Autor: DanSed
                    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Popsal si výhody, které tam vidíš Ty. Znamená to, že je tam musím vidět i já, nebo je za výhody také považovat? Že ty něco nazveš výhodou neznamená, že to musím vzít jako neměnný fakt, stejně jako vzít fakt, že je to bomba super systém bez chybičky, zvlášť, pokud je zatím postaven na obecné rovině bez konkrétních čísel.

                   Nepsal jsem, že bezdětní zaplatí inflaci. Psal jsem, že zaplatí zhodnocení o inflaci za vrácené odvody.

                   Já osobně tam vidím, že bezdětným stoupnou odvody. Stoupnou náklady na správu a distribuci výpisů a stavu VIRTUÁLNÍCH účtů. Vidím tam strop v odvodech, takže pokud by zůstaly odvody ve stejné výši procent z platů, tak se celkový odvod o něco sníží. Výše důchodů bude zhruba stejná jako nyní. V případě nedostatku prostředků se to bude dolévat z rozpočtu jako nyní.

                   Zhodnocení (indexace) se nyní děje, ale pokud máš vyšší odvody, tak ti to je stejně prd platné, protože můžeš odvádět třeba 2x více a důchod budeš mít o pár stovek vyšší.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 07.10.2010
                   Autor: pro_pa
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    No sláva. Přesně tohle od Tebe očekávám, že napíšeš rizika, co tam vidíš. Díky.

                    Ano, bezdětným stoupnou odvody. Bez nárůstu prostředků v důchodovém systému by se buď musel prodlužovat věk odchodu do důchodu nebo snižovat průměrné důchody nebo kombinovat. Nebo by se mohlo na důchody půjčovat a zvyšovat zadlužení státu. Což je ale prasárna na budoucí generaci. Pokud by se jen prodlužoval věk odchodu nebo snižovali průměrné důchody, doplatili by na to neprávem i ti, kteří reprodukci zajišťovali. Takhle na to "doplati" ti, kteří se nedostatečně reprodukovali. Ale to "doplatí" znamená, že jen budou o něco méně těžit z investic jiných. To mi přijde fér.

                    Zastropení - ano, znamená výpadek v příjmech cca 5-8 mld. Kč ročně (1-2% celkových výnosů), což proti výpadku plánovaném Bezděkem (72-105 mld. Kč ročně podle fáze transformace) je legrace. Ale zároveň to řeší problém, který kritizuješ níže, že dnes odvádíš několikrát více a dostaneš za to almužnu. Vzhledem ke kolísání výběru není vyloučeno, že tento propad příjmu nebude znát a pokud bude systémově a dlouhodobě, pak existuje řada řešení od mírné úpravy procentní sazby (zvýšení o 0,5% bodu je výnos cca 5 mld. Kč, což je rozhodně výrazně mírnější opatření než zvýšení snížené sazby DPH o 9%bodů) po mírné snížení solidárního důchodu.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.10.2010
                    Autor: DanSed
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Ještě k těm výpisům. Myslím, že pokud si z toho někdo neudělá zlatý důl, pak automatizovaný systém z elektronickým přístupem nebude nijak drahý, navíc tuto službu lze zpoplatnit /přístupy/ a tím udělat systém ekonomicky neutrálním podobně jako třeba katastr. Mimochodem, lidi bez keců (no někdy s kecama:-)) platí za vedení účtu v bance, za vklad do podílového fondu, za administraci úvěru apod., tak proč by neměli přímo platit i paušální částku za vedení důchodového účtu? V současné době jsou náklady na správu penzijních prostředků 1,78% obratu, což je v porovnání s penzijními fondy velmi dobré. I v porovnání se zahraničními systémy. A myslím, že vyšší informování lidí o tom, jak jsou na tom, by bylo jedině dobře. Nebyly by tisíce překvapených živnostníků, kteří se teď před důchodem dovídají, že ano, platili jste, ale nárok je na minimální důchod 2940 Kč, nashledanou.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 07.10.2010
                    Autor: DanSed
                    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Vždyť píše kde na to vezme, takže můžeš být v klidu, protože ČSSZ by vklad účetně zhodnocovala podle inflace. Myslím, že ani autoři nevědi, kde by na vzali a ty bys chtěl vědět takovou prkotinu :-)

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Bez inflačního zhodnocení to nemá vůbec smysl, inflační zhodnocení probíhá už teď, podívej se na algoritmus indexování příjmů v dnešním systému výměry důchodů. A u akumulačních (spořících) nástrojů - rezervního fondu je pro stát výhodnější zhodnocovat inflačně než na pokrytí příjmu emitovat dluhopisy za vyšší úrok.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: DanSed
      Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Pro přehlednost by možná bylo lepší se soustředit jen na faktickou stránku a očesat to od politických provolání typu "přenášení zátěže na budoucí generace je natolik masivní, že je neobhajitelné...". Přiznám se, že udržet pozornost a přečíst to opravdu důkladně celé, se mi tím pádem nepodařilo. Takže nevylučuju, že jsem něco podstatného přehlédla...
  Při tom letmém pohledu to tak úplně blbě nevypadá. Trochu mě zarazily jen věty "ČSSZ by vklad účetně zhodnocovala podle inflace". Což o to, účetně umím zhodnotit, co si vzpomenu, ale aby to k něčemu bylo, musím k tomu mít taky krytí a to mi tam chybí. (Ono investovat peníze tak, aby i jen pokryly inflaci není tak úplně jednoduché a pokud to má být i bezpečné, tak nevím, nevím...) Ale myslím, že tohle už se diskutovalo výše.
  Druhak vůbec nerozumím větě, že výhodou tohoto systému je, že zachovává sníženou sazbu DPH... Beru, že ti stejní lidé, kteří prosazují tento způsob reformy se SOUČASNĚ zasazují i pro zachování snížené sazby DPH, ale jinak přece důchodové pojištění s DPH vůbec nesouvisí, takže žádná důchodová reforma jako taková ani nezachovává ani neruší sazby daně s přidané hodnoty.

  [ Zpět ]
  Datum: 06.10.2010
  Autor: Ifča
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   K té inflaci. Vychází se ze zkušenosti, že reálné mzdy dlouhodobě pomalu rostou. Proto valorizace důchodů se počítá jako inflace plus růst půlka reálné mzdy. Uvedený návrh je v tomto konzervativnější (opatrnější). Pokud totiž odvodová zatěž zůstane na stejně velké populaci, tak jejich inflačně posunuté mzdy přesně pokryjí inflačně zhodnocené "vklady". Z jiné strany, pokud si za vklad v době vkladu koupím 100 chlebů a budu vklad inflačně navyšovat, pak po x letech se příjmy posunou inflačně stejně, tudíž i odvody, ze kterých se inflačně zhodnocený vklad bude vyplácet a pořídím si za to opět 100 chlebů, i když to nominálně bude třeba 30x více.
   Právě proto, že nemusíš investovat hotové peníze, ale reguluješ podle vývoje inflace budoucí odvody, je systém výrazně bezpečnější než finanční úložky. Dokonce i kdyby došlo k deflaci, systém na to správně zareaguje deflačním znehodnocením stejně jako by byly deflačně stlačeny mzdy (viz Japonsko).

   DPH. Bezděk využívá DPH jako berličku k tomu, aby z populace částečně stáhnul to, co ušetří zaměstnavatelé a ztratí průběžný systém díky přesunu do soukromých fondů. V principu se DPH motá do důchodového systému zejména proto, že v době recesí je výše výběru z tohoto zdroje o něco stabilnější než z přímých daní. Což při nulovém rezervním fondu má svůj význam. Alternativní reforma počítá s rezervním fondem, takže důležitost tohoto faktoru se poněkud vytrácí. Obecně zastánci alternativní metody nemusejí mít vyhraněný postoj k sazbám DPH, je to na sobě nezávislé. Bezděkova reforma ale sjednocením sazeb vyčerpává jeden z posledních prostorů, kde lze snížit deficit státního rozpočtu - to mimochodem není cílem Bezděka, finančním skupinám vyhovuje státní dluh proto, že činí veřejný sektor závislý na finančním, a jak známo, zadlužení = ztráta svobody.
   Systémově je ale sjednocení DPH poslední ranou z milosti jakékoliv progresivitě celkového zdanění, po sjednocení už bude čistě degresivní, tj. příjem pokrývající luxusní spotřebu bude daněn nejméně.

   [ Zpět ]
   Datum: 06.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Výborný návrh. Tento způsob financování mých budoucích potřeb v důchodu je tak dobrý, že svými parametry (výnos, riziko, likvidita) jistě obstojí ve férovém porovnání s jakýmkoliv jiným způsobem zajištění na stáří.
  Když tedy bude přistoupení k tomuto systému nepovinné, a když hospodaření důchodového fondu bude důsledně a neprolomitelně odděleno od dalších veřejných rozpočtů, pak bych souhlasil s jeho okamžitým zavedením.
  Ať si každý svobodně vybere mezi "státním důchodovým fondem", soukromým penzijním fondem, nebo ať si zajistí vlastní variantu dle své úvahy.

  [ Zpět ]
  Datum: 06.10.2010
  Autor: Joe-CUBE
  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   S tou nepovinností bych to neviděl tak růžově, protože těm starouškům ty důchody někdo zaplatit musí, nemají šanci si prostředky teď zajistit sami. Ale princip volby je ve snížení stropu na dvojnásobek průměrné mzdy, aby právě lépe vydělávající (když už méně dostávají) měli volné prostředky na alternativní nadstavbové zajištění buď v soukromých fondech nebo třeba v platině. Druhý princip volby je v zajištění na stáří reprodukcí dětí nebo úsporami. Takže je to rozhodně volnější systém než stávající i než ten navrhovaný Bezděkem.

   [ Zpět ]
   Datum: 06.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Aha, takže nejde to udělat dobrovolné, protože už je to jednou povinné. Hm. Kolik lidí má víc než dvojnásobek průměrné mzdy, aby měli nějakou symbolickou volbu pár korun uspořit?

    Všichni tihle reformátoři nechápu jednu věc:
    Není špatně to, že systém je průběžný - pokud mu někdo věří, nechť si do něj pro mě za mě investuje. Špatně je to, že účast v této státní finanční hře na principu letadla je povinná. To je potřeba změnit.

    Samozřejmě, že je potřeba nějak přiměřeně vyplatit ty, kdo z 95% chodili k volbám a z 99% volili komunisty, čímž tento drahý, nefunkční a systém stojící před krachem vybudovali. Nebude to levné, a potáhne se to dlouhé roky. Ale čím déle to budeme odkládat, tím to bude dražší a tím víc to bude bolet nás všechny.

    [ Zpět ]
    Datum: 06.10.2010
    Autor: Joe-CUBE
    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Osob s více než dvojnásobkem průměrného příjmů je cca 12%. Nyní se stropy týkají jednoho promile nejbohatších.

     To vystoupení ze systému by Tě přišlo hodně draho, tak na 2,5 miliónu. Navíc jelikož teď svými odvody platíš předchozí generaci a ne sebe, musel bys před vystoupením doplatit na tu předchozí generaci a spořit pro sebe, čímž bys teoreticky zbavil své potomky povinnosti do systému přispívat, ale museli by se zajišťovat také sami. Pokud by do systému chtěli opětovně vstoupit, museli by přinutit své děti opět odvádět do průběžného systému. To snad uznáš, je hodně příšerné. Při Tvém přístupu by asi připadalo v úvahu řešení minimálního sociálního důchodu pro všechny, ale náklady tohoto systému nejsou výrazně menší, takže bys v konečném důsledku ušetřil možná 500-1000 měsíčně, což na příplatek k důchodu při stávající míře zhodnocování peněz ve fondech nebo jinde na peněžním trhu je hodně rizikové. V případě investice do jiných komodit bys byl pod rizikem znehodnocení. Třeba nemovitosti - pokud skutečně dojde k proklamovanému poklesu velikosti české populace a snížení produktivní části, solventnost a potřeba bydlení poklesne a investice do nemovitosti může být rázem znehodnocena. Ten povinný systém Tě proti takovým rizikům kryje a řešení pomocí rezervního fondu dělá z letadla stálici.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Proč já bych měl platit za vystoupení ze systému?! Naopak, měly by mi být vráceny prostředky, které mi byly zkonfiskovány mj. do tohoto systému (nevzpomínám si, že bych tam nějaké vkládal, pouze jsou mi strhávány z platu, a něco málo jsem tam bohužel musel poslat, když jsem podnikal, aby mne nezavřeli).

      Doplatit dožití současných důchodců, nějaká drobná kompenzace pro ty, co si kvůli konfiskaci vlastních prostředků státem (daně, sociální "pojištění") nemohli našetřit více - a fertig.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: Joe-CUBE
      Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       No a právě ty odvody, co jsi platil a platíš, jsou tím doplacením dožití současných důchodců a drobnou kompenzací těm před důchodem.... Nic pro sebe sis neuložil, ani stát to za Tebe neudělal. Do systému na svůj důchod jsi měl šanci přispět pouze vychováním alespoň dvou dětí. Ale nikdo Ti nebránil si spořit pravicově nad rámec povinnosti zajistit starší generaci.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Právěže stát mi brání si našetřit tím, že mi sebere skoro polovinu toho, co vydělám:-(

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: Joe-CUBE
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Samozřejmě by bylo ideální, kdyby státní správa nic nestála, ale stojí. I z toho zbytku, co Ti stát nechá, lze uspořit. Lidi fungují totiž většinou tak, že utratí jakékoliv množství peněz, které mají k dispozici, někdy i více. Kdyby stát snížil daně z příjmu (jakože je nedávno snížil), stejně si lidé víc nespoří. Prostě to utratí a hudrují dál. Konzum je obrovské lákadlo a reklama tomu velmi pomáhá. Projeď si schválně svou útratu, kolik jsi za měsíc utratil za zbytné věci. Co jsi si mohl odříci. Veď si jeden měsíc přesnou evidenci a pak si sečti zbytné položky. Pokud to uděláš seriózně a máš průměrný příjem, mělo by Ti zbýt kolem 30% volného příjmu. Pokud máš příjem nadprůměrný, tak víc.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          "Lidi fungují totiž většinou tak, že utratí jakékoliv množství peněz, které mají k dispozici, někdy i více."
          A to je právě ta chyba, ke které je vede přílišný státní paternalismus. Na jedné straně jim bere, na druhé jim slibuje, že na mimořádné události a na důchod si šetřit NEMUSÍ.
          To je potřeba změnit.

          [ Zpět ]
          Datum: 06.10.2010
          Autor: Joe-CUBE
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Ale stát jim už několik let říká, že si musí spořit. A kolik lidí si spoří?
           Generace, která je za demografický průšvih přímo odpovědná (30-39 let) využívá penzijní spoření jen 40% a spoří si do něj takové částky, že jim to v důchodů přilepší o 800 Kč. Kupodivu nejčastěji mají penzijko lidi v předdůchodovém věku, ale díky době spoření jim to rozpočet vylepší o ušmudlané 300 Kč. A to je generace, která se reprodukovala nejvíc, po ní chtít, aby si spořili na důchod sami, je asociální. To je celé směšné, problém to neřeší, zatěžuje to lidi, kteří za to nenesou odpovědnost a jen to nahrává fondům.

           [ Zpět ]
           Datum: 06.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Stát jim to asi neříká dost důrazně. Je potřeba přejít od slov k činům.

            Penzijní spoření nikdo normální nepoužívá, protože má malou likviditu a výnos, vyplatí se spořit tam tak max. 10 let. Nemá to co dělat se zodpovědností.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: Joe-CUBE
            Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            "Generace, která je za demografický průšvih přímo odpovědná (30-39 let)" - nic v zlém, ale uvědomuješ si vůbec, že je to 1.generace, která si musí na všechno vydělat? Klasický vyprávění starších, "přišel jsem do fabriky, podepsal smlouvu na 10 let a dostal 3+1". Jenže dnes to mladýho stojí od 1.mega výše. Tahle generace často splácí hypotéky, jeden plat v rodině ( manželka na mateřský ) apod. Pak mi přijde v celku logické, že při průměrném platu v této zemi spoří na důchod minimálně, jelikož mají x daleko potřebnějších vydajů.

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: baron
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             A jak si myslíš, že na tom byly lidé o 10 let starší? Do tohoto systému vstoupili s dětmi na krku, bez znalosti jazyků, bez možnosti studia v zahraničí. A 20-29 letí, ti se s takovými problémy nepotýkají? Mohl bych Ti posloužit jinými vyprávěními, jak lidé takový byt dostali, ale pak je restituenti nebo spekulanti vyhodili. O tom, jak lidi, kteří měli to místo ve fabrice 10 let, pak na hodinu propustili bez šance sehnat jiné zaměstnání. Každá generace měla své problémy. Ale zajištění potomstva by mělo být nejvyšší prioritou bez ohledu na charakter problémů, kterým konkrétní generace čelí.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              O 10 let starší? V průměru dobře, v roce 1990 jim byla 20-30 let, tak většina již pár let pracovala a vůbec netušila co znamená nezaměstnanost, hypotéka apod.

              Ano, generace 20-29 let má také problémy a nemyslím si, že by se nějak zajišťovala na staří. A hlavně největší problémy většinu teprve čekají - rodina, bydlení, budou na tom úplně stejně jako dnešní 30-39.

              A že je vyhodili? Vždyť dnes nemá místo jisté téměř nikdo. A jazykově to u generace 30-39 let také není žádná sláva, většina dostudovala za socialismu nebo krátce po.

              Já, myslím, že právě tato generace zajišťuje potomstvo, vždyť se podívej na demografickou křivku.

              Ano, každá generace má své problémy, jen tato je 1. co má problémy "malinko" finančně nákladnější a pak je jasné, že se spořením na stáří to nebude žádná sláva.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: baron
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Jo a můžeš mi vysvětlit, proč tahle mladá generace volí ty, kteří dělají vše proti mladým? Proti dětem? Proč volí TOPku, která chce tuto generaci zatížit ještě víc než Alternativní reforma? Která jin nedá prostor pro výchovu dětí? Je to chyba Socdem, že nedokáže nabídnout zajímavé řešení pro mladé a opírá se jen o důchodce?

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Mladá generace není asi blbá...

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: hekynen
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Protože původně TOP09 slibovala VÝRAZNĚ MENŠÍ zatížení mladých, a mladí jim to bohužel uvěřili. Teprve po volbách se projevila jako standardní levice.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: Joe-CUBE
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Nemyslím si, že tato generace ( 30-39 ) vyloženě volí TOPku.

              Ano v této generaci je více "mladých, úspěšných", než mezi staršími, tak jich více volí třeba TOPku, protože na tom momentálně vydělají. Ale myslím si, že v generaci 20-29 je jich daleko více.

              Spousta volila VVéčka, mysleli si, že nastane změna v tomto zatuchlém království. Ale dnes by spousta z nich již toto neudělala.

              Ohledně Socdem. Část je volila, hlavně kvůli mateřské. Jinak si opravdu naběhly svým programem postaveným hlavně na důchodcích a lidem před důchodem.

              Jelikož se ke generaci 30-39 počítám, taktéž vesměs moji všichni přátelé, tak ti mohu říct, že momentálně zde není strana, která by mohla tuto generaci zaujmout.

              KSČM - pro tuto generaci nevolitelná
              Socdem - moc doleva, z daní této generace, jejíž plat se nejčastěji pohybuje kolem průměru, se platí kdejaký nemakačenko, který nikdy netahal a jeho děti také nebudou. Pak to vede ke plýtvání / zadlužování a to se těmto lidem nelíbí.
              VV - jsou "akční" až to bolí, a nejspíš udělají také vše jako SZ, jen aby seděli ve vládě.
              TOP9, ODS - hm, ty se předhánějí, kdo víc oškube střední vrstvy, ale opět platí nemakačenkům nic nesebrali.

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: baron
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Hele ho, teď jsem si toho teprve všim...
            Nejprve jsem získal jisté a relativně slušné zaměstnání, pak hodnou a spolehlivou ženu, něco jsme našetřili, koupili hezký byt, a pak teprve založili rodinu.
            Kdybych platil takové daně jako za Rakousko-Uherska, tak bychom nepotřebovali žádné porodné, žádnou mateřskou, rodičovskou, nemocenskou, rizika bych si pojistil, a ještě by mi víc zbylo. Mohu tedy směle napsat, že to vše jsme dokázali i přes všechny klacky, co nám pod nohy hází stát.
            A ty máš ještě tu drzost napsat nám, že jsme přímo odpovědni za demografický průšvih?!?!?!

            [ Zpět ]
            Datum: 06.10.2010
            Autor: Joe-CUBE
            Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Věková kohorta 30-39 let - 1,77 mil obyvatel, věková kohorta o generaci mladší (25 let) 0,93 mil. obyvatel, reprodukční koeficient 1,05, přičemž prostá reprodukce je 2,1. Téhle generaci chybí milión dětí, to Ti přijde jako ok? Zdroj: ČSÚ
             Nicméně Alternativní reforma nemá v úmyslu snížit zvýhodnění v průběžném systému pouze bezdětných lidí této věkové skupiny, ale rozložit to mezi bezdětné všech věkových kategorií. Pokud ale někdo v této věkové skupině vychoval 2 a více dětí, měl by na tom naopak vydělat.

             [ Zpět ]
             Datum: 06.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Já teda nevím, jestli jsem dobře pochopila, co bylo řečeno... ale věková kohorta 30-39 let je v dnešních měřítcích právě na vrcholu reprodukce. V téhle věkové skupině se právě teď děti rodí a to tolik, že porodnice praskají ve švech. Je tohle nějak v tom výpočtu zohledněno?

              [ Zpět ]
              Datum: 06.10.2010
              Autor: Ifča
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Ano, ještě rodí, délka generace se prodlužuje, což na tuto amplitudu mělo obrovský vliv. Teď už se reprodukční koeficient šplhá k 1,6 což je jedině dobře (bohužel kapacita předškolních a školních zařízení byla nastavena na nejnižší míru reprodukce, takže tam nastane určitě další sociální problém, ženy nebudou moct do práce, protože nebudou mít kam dát dítě, takže je systém znovu za dítě po zásluze potrestá). Podle mě by mohl ještě růst, pokud by lidem stát neházel klacky pod nohy. Samozřejmě úplně přesně to spočítat nelze, protože někdo rodí i po čtyřicítce, chlapi ploděj i déle. Určitým vodítkem je třeba i to, že z žen ve věku 35-39 let, které už by v drtivé většině měly mít porody za sebou, žije s ženou v domácnosti alespoň jedno dítě pouze v 75%, dvě a více dětí v méně než polovině případů. Výhoda alternativní reformy spočívá v tom, že se automaticky obnovuje solidarita bezdětných s "dětnými", pokud se reprodukce vyrovná.

               [ Zpět ]
               Datum: 06.10.2010
               Autor: DanSed
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Souhlasím s tím, že matky, co nebudou mít kam dát děti, to budou mít blbý... ale nesouhlasím už s formulací, že je "systém potrestá" a to ani s jedním z těchto slov. Ani že horší podmínky jsou trestem ani tím, že to nějak souvisí se systémem. (Když už, tak s tím Husákovým, který tuhle vlnu spustil... dál se už opakuje jen na základě biologických zákonitostí.)

                [ Zpět ]
                Datum: 06.10.2010
                Autor: Ifča
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Husáky nech Husákem, ten za to nemůže. Kdyby z té doby nebyly 190tis. ročníky, ale průměrné 150tis. odpovídající velikosti ročníků předchozí generace, tam se nejnižší počet narozených dětí nedostal na 90 tis., ale na 70 tis. a bylo by to ještě horší.
                 Podmínky pro výchovu dětí a předškolní péči jsou velmi silným propopulačním stimulem, protože propad životní úrovně nemusí být tak dramatický. Takže určitě by vyšší dostupnost porodnost podpořila.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 06.10.2010
                 Autor: DanSed
                 Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  Ale jo... po téhle vlně přece přišel zase propad. Nebýt toho, dětí by bylo prakticky stejně, ale rodily by se "rozloženěji". Takže by i ty kapacity předškolních zařízení byly rovnoměrněji vytěžovány...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 06.10.2010
                  Autor: Ifča
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Koukni na grafy - na jednom máš velikosti populačních ročníků, na druhém je úspěšnost reprodukce jednotlivých ročníků (100% by mělo být akorát)

                   [ Zpět ]
                   Datum: 06.10.2010
                   Autor: DanSed
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    No, kdyby to mělo popsané osy, třeba bych tušila, co je tam namalováno.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 06.10.2010
                    Autor: Ifča
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Na vodorovné ose je věk - týká se tedy osob daného věku. U prvního, kde je napsáno počet, graf znamená, kolik osob je daného věku. Jsou tam zřetelně vidět výrazné populační vlny. Druhý graf zobrazuje podíl následující generace. Takže pokud je u věku 60 hodnota 120%, znamená to, že tento ročník se do další generace zreprodukoval 1,2x, vyprodukoval tedy větší další generaci. Naprosti tomu u 35-39 věku, je hodnota 60%, takže se tato věková skupina zreprodukovala do nové generace jen z 60%. Mladší věkové skupiny nejsou uvedeny, protože reprodukce ještě není dokončena. Omlouvám se za nedostatečné vysvětlení, profesní deformace.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     No, dobře... ale jak to souvisí s tím, že bez vln by se ty kapacity školek plánovaly lépe?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.10.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     No pokud někdo umí plánovat jen přímkou, pak bez vln by to bylo asi snazší. Ale existují nástroje, které se stejnou úspěšností si dokáží poradit i s takovými vlnami a dokonce lokálními podmínkami, pak umí předpokládat, co se stane za pár let. Jenže u nás se předškolní zařízení plánují stylem, letos bylo málo dětí, zrušíme školku. Ale že v obci je developer, nabízející 100 parcel a že zřejmě stoupne počet mladých lidí s malými dětmi, to už je příliš komplikované. Sociální plánování je docela Popelka.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 06.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     To je částečně pravda, že občas někdo nemyslí dopředu. Ale moc cest není ani kdyby se myslelo. Já můžu vidět, že dnes mám stavební pozemky, tam se bude do pěti let stavět a přistěhují se lidi a ti že možná budou mít děti a že do deseti let ta dnes prázdná školka bude potřeba. Ale to pořád neznamená, že mám na to, abych platila její desetiletý zbytečný provovz.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.10.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Ifča: Mimo téma - Ty toho také moc nenaspíš!?!

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.10.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Jak kdy... období poruch spánku mám taky ve vlnách... :)))

                     [ Zpět ]
                     Datum: 07.10.2010
                     Autor: Ifča
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Vycházíš z chybného předpokladu, že narození dítěte je pro společnost vždy přínosem. Spoustě lidem by se mělo královsky zaplatit za dodržení závazku, že nebudou mít žádné děti.
  Systém by měl zvýhodňovat lidi co se chovají slušně a zodpovědně - to s dětmi ani s jejich počtem vůbec nesouvisí.

  [ Zpět ]
  Datum: 06.10.2010
  Autor: heras
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Narození dítěte, které není přínosem, není až takový průšvih. Protože takové děti častěji rodí stejně nepřínosní občané (kteří tedy na důchod nic neodvádějí, ale ani nemají na něj vůbec nárok - odpracovaná léta), takže nezatěžjí důchodový, ale sociální systém. Rovněž neprofitují ze slev na pojistném, protože není z čeho slevovat.
   Co se týká dětí invalidních apod., od toho je solidarita, to se může stát každému rodičovi.

   Právě tento systém zvýhodňuje lidi, co se chovají slušně a odpovědně, protože odvozuje důchod od jejich finančního a reprodukčního příspěvku, nikoliv od pouhé existence.

   [ Zpět ]
   Datum: 06.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    Neměl jsem na mysli cikány. Měl jsem na mysli mnohem početnější sortu lidí, která je navíc mnohem nebezpečnější.
    Na rozdíl od tebe bezdětným rodičům nezávidím osamělost, majetek ani způsob života. Nevidím tedy jediný důvod, proč je jakkoli znevýhodňovat.
    Z jejich daní stát přispívá na cizí děti ve školství, zdravotnictví a jinde. To by snad mohlo stačit.

    [ Zpět ]
    Datum: 06.10.2010
    Autor: heras
    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Kterou sortu máš na mysli?
     Nepsal jsem, že bych záviděl osamělost (mimochodem druží se s vrstevníky), ani majetek (sám mám dost) ani způsob života (se svým jsem spokojen). A teď to nejpodstatnější: nejde o to bezdětné znevýhodňovat, ale trochu zmenšit jejich obrovské zvýhodnění. Cítíš ten rozdíl? Index životního minima bezdětného páru 30-49 let je 6,0, zatímco u rodiny téhož věku se 3 a více dětmi jen 3,2. 40% rodin se 3 a více dětmi je pod hranicí sociální potřebnosti (2,4 násobek životního minima). U bezdětných párů téhož věku pouze 3,5%.
     Co se týká podílu na výchově nové generace, je vyčíslen na 20%, takže pokud bychom nikoho neupřednostňovali, měli by nárok průměrně na 2000 Kč důchod z průběžného systému bez redukce jejich odvodů. Teprve tohle je odstranění znevýhodnění lidí s dětmi.
     Mimochodem, těch 20% spolupodílnictví je tak akorát na to, že jim v důchodu bude mít kdo prodat housku nebo píchnout injekci.

     [ Zpět ]
     Datum: 06.10.2010
     Autor: DanSed
     Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Mám na mysli hlavně sortu lidí, bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání, barvu pleti, napříč politickým spektrem, pro něž je normální podvádět své partnery, ubližovat svým dětem, vymývat jim mozky, učit je krást, lhát, udávat, anonymně i přímo vyhrožovat, mám na mysli i extrémně ctižádostivé lidi, co se ničeho neštítí, co si jdou za svým cílem hlava nehlava a potom také ty, kteří jsou ochotni takové chování tolerovat jen proto, aby měli klid. Takových lidí je v naší společnosti (nebo např. i na této diskuzi) víc než dost. Spíš většina.
      Podle mě se rodí málo dětí hlavně díky nechuti přivést své děti do téhle džungle, kde se tolerují bezcharakterní a jinak nebezpeční lidé, kde nevíš dne ani hodiny, co se stane, kde ze všeho nejvíc cítíš bezmoc.
      Hledáš problém tam, kde není, což mě nijak nepřekvapuje. Je zapotřebí změnit ovzduší ve společnosti a ne přepočítávat děti na peníze.

      [ Zpět ]
      Datum: 06.10.2010
      Autor: heras
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       No myslím, že v Tvém popisu se našel každý:-))). Jasně, morálka v pytli. Nějaké řešení?

       A nesouhlasím s tím, že by hlavní příčinou nižší plodnosti bylo to, že nechtěj přivádět děti do marasmu. Vždyť v drtivé většině jsou integrální součástí toho marasmu, je to jejich prostředí. Hlavní příčinou je propad životní úrovně při pořízení dítěte, omezení osobní svobody a naložení si na bedra obrovské a dlouhodobé odpovědnosti. To se dnes nenosí.

       [ Zpět ]
       Datum: 06.10.2010
       Autor: DanSed
       Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Historie i okolní svět říká, že počet dětí je přímo úměrný délce života a úrovni okolního marasmu.
        Tedy dětí je méně ve společnostech s dlouhým průměrným věkem a nízkou hodnotou marasmu.

        Stačí se podívat co například s množstvím dětí a věkem prvorodiček udělal vstup bigotně katolického Španělska do EU (1986)
        Z 2,2 na 1,3 do roku 2008 ...

        [ Zpět ]
        Datum: 06.10.2010
        Autor: újezďák
        Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Tak to bychom se měli snažit zvýšit míru marasmu a zlikvidovat zdravotnictví:-) Aha, teprve teď jsem pochopil propopulační politiku ODS a TOP09:-)))
         Jsem spíš zvědav, jak si Čína poradí s následky jejich sociálního inženýrství, tam může být ještě pěkně veselo.

         [ Zpět ]
         Datum: 06.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Právě proto, že by se v mém popisu našel skoro každý, nesouhlasím s tím, co píšeš:
        "V podstatě se jedná o svobodné rozhodnutí, zda se na stáří člověk zajistí reprodukcí nebo úsporami. Jiná cesta není."
        Na něčem co je povinné a navíc velmi nespravedlivé, není vůbec nic svobodného a je to podvod na slušných lidech.
        Ve výsledku to dopadne tak, že ta hrstka zodpovědných lidí, kteří své děti dobře vychovali, nebo se rozhodli ukončit reprodukci a navždy zmizet ze světa, se bude mít stejně, jako ta prazvláštní sorta lidí, jejichž děti až příliš často nadělají víc škody než užitku (přestože pravidelně přispívají do důchodového systému).
        Jiná cesta je - ať si bezdětní lidé spoří na důchod. (třeba i povinně)
        A podle tvé logiky - vícedětní rodiče můžou být v pohodě, protože oni mají své děti a na důchod si spořit nemusí.
        Až přijde čas, bezdětní ať žijí ze svých úspor, vícedětní ať žijí z toho, co jim poskytnou jejich děti. (třeba i povinně)

        [ Zpět ]
        Datum: 07.10.2010
        Autor: heras
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         Rozdíl v přístupu je pouze míra solidarity. Ale s tou spravedlností jsi stejně mimo. Právě ta Tvoje sorta vydělává pravděpodobně více než ti slušní, takže i jejich zajištění ať už úsporami nebo od stejně sortovaných dětí bude vyšší. Nezaslouženě. Jak se s tím vypořádáš? Jak se srovnáš s životní úrovní rodiče, který vychová burzovního makléře a obchodníka se zbraněmi, druhý rodič vychová učitele hudby a zdravotní sestru. A jak s případem, že rodiči zemřou děti dříve než on? Nebo jsou invalidní? Mají se jít pást? Určitá míra povinné solidarity je potřeba.

         [ Zpět ]
         Datum: 07.10.2010
         Autor: DanSed
         Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Přestože tvá čísla i argumenty znějí přesvědčivě, znovu zopakuju názor, že za zavedením dětského pilíře nestojí nic jiného, než závist a úmyslné ignorování některých skutečností, takové to medvědovské dělení lidí na motoristy a cyklisty, chudé a bohaté, černé a bílé, snaha postavit lidi proti sobě. Nechápu, proč i lidé, kteří se chlubí sociálním cítěním a argumentují neekonomickými hodnotami, vše neustále přepočítávají na peníze (dokonce i děti!) a hledají mezi lidmi nepřátele.
          Za prvé si myslím, že bezdětní lidé nejsou současným důchodovým systémem „zvýhodněni“, neboť jeho podmínky jsou pro všechny lidi stejné. Není to důchodový systém, co bezdětné lidi „zvýhodňuje“. „Zvýhodňuje“ je jejich svobodná volba, neboli jejich rozhodnutí nemít děti.
          Za druhé podle mého názoru není pravda, že většina lidí odmítá mít děti ze sobectví, aby si finančně polepšili a mohli si více užívat. Z tohoto důvodu lidé narození dítěte pouze odkládají na pozdější dobu. Většina lidí, kteří si vůbec nepořídí dítě, k tomu má mnohem závažnější důvody, než je sobectví, lenost a poživačnost.
          Za třetí, argument, že bezdětné lidi je zapotřebí potrestat za to, že více vydělávají a dosahují lepších kariérních pozic je scestný, neboť tito po většinu svého života platí vyšší daně, díky čemuž jsou pro společnost nadprůměrně prospěšní.
          Za čtvrté, bezdětní lidé méně zatěžují sociální, školský a zdravotnický systém.
          Za páté, podle tvé logiky by se po zavedení nového systému měly bezdětným lidem snížit daně, neboť není jejich povinností přispívat na investice, které přesahují horizont jejich dožití (ekologie, obnovitelné zdroje, výzkum, války o zdroje, modernizace armády, zdravotnictví, nové léky, modernizace MHD, výstavba metra, komunikací, apod.)
          Za šesté, bezdětní lidé nezvyšují ceny nedostatkových komodit (např. pozemků), neboť je neblokují pro své potomky, navíc většinu svého majetku (často i toho, který se hromadil po celé generace) rozpustí během svého života, čímž pomáhají ekonomice. Zbytek jejich majetku zdědí stát nebo konkrétní lidé, kteří se na jeho tvorbě nepodíleli.
          Za sedmé, po zavedení tebou navrhovaného systému by měl být bezdětným lidem ze zákona uznán nárok kdykoli se pošušňat s cizími dětmi dle vlastního výběru, později by to samé platilo pro vnoučata těch dětí a také na sklonku života by měli mít nárok potěšit se s mladými lidmi a požadovat po nich starostlivou a láskyplnou péči :-(

          [ Zpět ]
          Datum: 08.10.2010
          Autor: heras
          Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Díky za konkrétní námitky. Zkusím odpovědět:
           O závisti to rozhodně není, dělení také ne. Uznávám prospěšnost jak bezdětného, tak dětného pro společnost, akorát káždý jiným způsobem a ten by měl být zohledněn. Navržený systém je více pravicový než Bezděkova reforma, protože posiluje osobní odpovědnost za zajištění ve stáří, nenařizuje povinné pojištění v soukromých fondech. Nepřátelé pro mě jsou ti, kteří se snaží druhé obrat o jejich investici, což v této chvíli jsou finanční skupiny.
           K první námitce - podmínky nejsou stejné. Ono totiž stejné je značně ošemetné, interpretovatelné také tak, že všichni se stejně snaží pracovat, plodit, tak by všichni měli mít stejné platy i důchody. To je taky všem stejně. Proč je by měla být v systému zohledňována jedna dílčí schopnost - a to vydělávat peníze - a jiné schopnosti ne? Schopnost generovat peníze je v životní úrovni zohledněna pozitivně, stejně důležitá schopnost vychovávat děti naopak negativně.
           K druhému bodu. Převážným důvodem pro odklad početí, interrupce a další aktivity směřující ke snížení reprodukce jsou celkem oprávněný pocit, že poklesne životní úroveň a dolehne dlouholetá odpovědnost za človíčka. Nevím, jestli k tomu je nějaká statistika, ale mám sto chutí to exaktně doložit. Když už uvádíš, že je to ze závažnějších důvodů, měls je uvést. Rizikový partner? To je jen přenesená ekonomická obava, že jako matka samoživitelka neuživím. Nemám byt - taky ekonomický důvod. Co jiného?
           Třetí důvod: Není pravda, že bezdětní platí vyšší daně. Příjem domácnosti rodiny s dětmi je v průměru o 5 tisíc vyšší než průměr domácnosti bez dětí, pro srovnání použity domácnosti, kde hlava domácnosti je mezi 30-49 lety. Takže toto Tvé tvrzení jednoznačně vyvrací. I přes daňové odpočty odvádí rodiny s dětmi ať už prostřednictvím DPFO nebo DPH více než bezdětní. Mají totiž vyšší spotřebu, je vyšší tlak na výši výdělku obou rodičů, prostě se musí výrazně více ohánět, i když s vyšším pracovním úsilím dosáhnou výrazně nižší životní úrovně - bezdětné páry index životního minima průměr 6, rodiny se 3 a více dětmi pouze 3,2.
           Ke čtvrtému bodu, jako děcka ho zatěžovali stejně.
           K pátému bodu: Totéž je možné říct o rodičích dětí, protože to není ani v zájmu jejich, taky umřou a možná dřív. Dost demagogický argument, výsledky vědy, investic do infrastruktury, války o zdroje, modernizace zdravotnictví, využijí i v průběhu života a v důchodovém věku už daní platí výrazně méně, pouze nepřímé.
           K šestému - citát z pohádky - čím víc máme, tím víc krademe, přeneseně, nevidím důvod, roč by si bezdětní neinvestovali na své stáří do limitovaných komodit. Naopak, mají na to výrazně více zdrojů.
           Za sedmé: Co se týče onoho pošušňání, jistě, ale pak by měli mít rodiče možnost jim kdykoliv dát děti na hlídání a pošušňat se s jejich penězi. Velmi absurdní argument.
           Mimochodem - rodič si o starostlivé a lásky plné péči díky společenské deformaci hodnot může taky nechat jen zdát.
           A díky za velmi věcný příspěvek.

           [ Zpět ]
           Datum: 08.10.2010
           Autor: DanSed
           Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Podle mě tkví společenská deformace hodnot právě ve složitých finančních a důchodových systémech, anonymitě, na přepočítávání dětí, důchodců (a jiných hodnot) na peníze, jako by peníze byly jediným měřítkem toho, čemu se říká životní úroveň.
            Píšeš, že schopnost generovat peníze je v životní úrovni zohledněna pozitivně, zatímco stejně důležitá schopnost vychovávat děti naopak negativně. Podle mě to není pravdivé tvrzení, protože v současném systému je zohledněna pouze schopnost vydělávat peníze. Tečka. Schopnost vychovávat děti v ní není zohledněna vůbec. (natož negativně)
            Jestliže schopnost dobře vychovat děti (tvorba hodnot) není v současném systému zohledněna (zdaněna), FINANČNĚ na tom možná trochu vydělávají bezdětní.
            Ale lidé co si pořídili děti a dobře je vychovali, ti vydělávají také. Akorát že trochu jinak, ono se to blbě přepočítává na peníze, takže se o tom z nějakého důvodu taktně mlčí, jako kdyby to nebyla ŽÁDNÁ hodnota.
            Mají sice v určitém období života (nebo celý život) méně peněz, ale jestliže mají dost rozumu(neměří vše na peníze), tak vědí, že výchovou dětí získávají hodnoty penězi neměřitelné, o kterých si bezdětní lidé, nebo ti, kteří je vychovali špatně, mohou nechat leda zdát. Mít ve stáří na blízku dobře vychované děti a vnoučata podle mě patří pod pojem životní úroveň víc, než peníze. Tito důchodci a jejich potomci jsou prostě na vysoké životní úrovni. Ale díky společenské deformaci se o nich neustále mluví jako o lidech, kteří mají nižší životní úroveň.
            V systému navíc není zohledněna kvalita výchovy, což je zásadní chyba, protože kvalita výchovy je mnohem důležitější, než samotný fakt existence dítěte.

            [ Zpět ]
            Datum: 09.10.2010
            Autor: heras
            Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Tak poslední věta by se měla tesat zlatým písmem do hlav reformátorů a hlavně přerozdělovačů.

             [ Zpět ]
             Datum: 09.10.2010
             Autor: Joe-CUBE
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Navrhni smysluplné řešení, jak měřit kvalitu výchovy, jak ji ocenit a já to zkusím prosadit.

              [ Zpět ]
              Datum: 09.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Tím, jak dobře zajistí své staré rodiče?

               [ Zpět ]
               Datum: 09.10.2010
               Autor: Joe-CUBE
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                No tak to už by bylo pomalu na odměnu pro rodiče pozdě, těsně před smrtí jim hezky poděkovat a říct jim, že si zasloužili vyšší životní úroveň a více peněz, aby se nemuseli tolik dřít, když tak dobře vychovávali děti.
                Jinak nemyslím, že pouze skvělá péče o rodiče je jediný kvalitativní směr. Navíc děti se mohou skvěle postarat o rodiče, ale vůči ostatním lidem se mohou chovat jako boží hovádka.

                [ Zpět ]
                Datum: 09.10.2010
                Autor: DanSed
                Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Píšu doslova "zajistí své rodiče". Tím myslím, že jim přispějí na důchod, nikoliv že jim poděkují, jak se snažíš mi podsunout. Ten trik s podsouváním toho, co jsem nenapsal u mně neprochází, zeptej se bráchy;-)

                 Rovněž si myslím, že dobrá péče o rodiče není jediný projev správné výchovy. Je však jedním z nejdůležitějších, já si troufám tvrdit, že nejdůležitější. Soudržnost na několika úrovních - rodinné, sousedské, a národa, má svou logiku. Nejbližší lidi znáš nejlépe, proto si s nimi vzájemně pomáháš. Socialisté se snaží tyto principy, tuto přirozenou hierarchii vztahů, rozbít (Pavlík Morozov je extrémní příklad), rozdrobit společnost na bezbranné jednotlivce ovládané nejlépe všemocnou Evropskou Unií.
                 Vztah k rodičům je tak důležitý, že toto přikázání autor křesťanského desatera jako jediné odůvodnil.
                 Jak se chovají k ostatním lidem, to jim ostatní lidé vrátí, ve vztahu k rodičům je relevantní jen do té míry, jak se mimorodinné vztahy projeví ve vztahu k rodičům.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 09.10.2010
                 Autor: Joe-CUBE
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  Uvažuješ velmi povrchně. Takže vysvětlím polopaticky. Původně jsem se ptal, jak vyhodnotit kvalitu výchovy (pro zohlednění v nějakém důchodovém systému - vyplývalo z kontextu). Ty jsi mi odpověděl, že tím, jak se děti k rodičům zachovají. Toto ale lze zjistit až na konci života rodičů, čímž jaksi není možné vyhodnocení tohoto faktoru využít pro důchody těchto rodičů, proto jsem psal, že už jim lze (myšleno společnost, systém, ne děcka) pouze poděkovat. Je to srozumitelnější?
                  Takže možná máš obecněji problém s pochopením kontextu (ale samozřejmě to může souviset s nepřesným vyjádřením původního autora), které pak vyhodnotíš jako podsouvání a vyskakuješ jako čertík.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2010
                  Autor: DanSed
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Komplexní vyhodnocení kvality péče to samozřejmě není, a to ani není účelem. Rodiče, kteří dítěti dopřejí kvalitní vzdělání, vedou jej k cílevědomosti a zodpovědnosti vychovají člověka, který udělá spoustu užitečné práce. Za ni dostane zaplacenu, a jelikož je dobře vychován, zajistí své rodiče v důchodu.
                   Nikoliv ke konci jejich věku, jak se mylně domníváš, dnes zpravidla vydělávají děti i když jejich rodiče stále ještě nejsou v důchodu.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 10.10.2010
                   Autor: Joe-CUBE
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Nevím, mám pocit, že dobře vychované dítě se nepozná podle toho, jak přispívá finančně svým rodičům v důchodu (když mají vlastní důchod), ale v situaci, kdy potřebují asistenci a skutečnou péči. A to už bývá ve sklonku života, kdy přestanou být soběstační. V tom okamžiku dochází na lámání charakterového chleba.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.10.2010
                    Autor: DanSed
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Bohužel, dnes je situace taková, jakou ji popisuješ.
                     Rodičům přispíváme všichni, bez ohledu na to, zda vychovali lidi užitečné pro společnost, kriminálníky, nebo žádné.
                     Právě to je potřeba změnit.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Joe-CUBE

                          

                     Otázka je, jak?
                     Musíš vzít v úvahu ještě jeden faktor, podíl rodičů na výchově není 100%, ale tak nějak kolem 20%. Přibližně z 30% působí genetika, 20% rodiče, 30% vrstevníci, 10% škola a 10% ostatní. I kdyby ta procenta byla trochu jinak, stejně je to podle mě dost neřešitelný problém i bez otázky, jak vyhodnotit společenskou užitečnost člověka.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     No vidíš. Genetika - to je ze 100% vliv rodičů (a jestli matka zanáší, tak je to zase problém její, a manžela, že si ji neohlídá).
                     Na vrstevníky mají rodiče vliv min. 50% tím, kam se nastěhujou, kam dítě přihlásí do zájmových kroužků a oddílů apod.
                     Školu opět vybírají a platí rodiče.
                     Co si mám představit pod tím "ostatní" nevím, ale nevidím důvod, proč by to rodiče nemohli ovlivnit:-P

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Vliv rodičů na vrstevníky přeceňuješ, výběr školy sice můžeš ovlivnit, ale ony se zase tak moc neliší. To ostatní jsou média, celkové společenské klima, právní a morální nastavení společnosti. S tím rodiče moc nenadělají.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     "Vliv rodičů na vrstevníky přeceňuješ, výběr školy sice můžeš ovlivnit, ale ony se zase tak moc neliší."
                     Já bych řekl, že vliv rodičů na okolí, mj. vrstevníky, je celkem zásadní. Například naši se nenastěhovali do žádné cikánské čtvrti, do žádného prostředí plného nerudných a závistivých čecháčků, ale na sídliště, které si vybudovali družstevníci ze svých prostředků, tehdy samí slušní a cílevědomí lidé. Žádní paraziti, kteří by si "zařídili" státní byt (jako tehdejší policajti a lampasáci). Takoví žili v sousedství a všichni jimi pohrdali. Jako dítě jsem to nechápal, dnes už jo.
                     Školy se bohužel moc neliší, protože zřizovatelem drtivé většiny z nich je stát, který současně omezuje konkurenci v tomto oboru (odborně se tomu říká zneužití dominantního postavení na trhu). Školy si nemají čím konkurovat, a v podstatě ani nemají důvod si konkurovat. Takže o skutečně kvalitním školství a nějakém výběru si můžeme nechat zdát.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  Hm, a když mladej ve třiceti umře třeba na leukemii, tak staří ostrouhaj.
                  Dobře jim tak, měli s mladým víc sportovat a vydržel by dýl...

                  [ Zpět ]
                  Datum: 09.10.2010
                  Autor: bara2
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Malá rizika s velkými dopady lze velmi dobře řešit pojištěním. Skutečným pojištěním, nikoliv přerozdělováním.

                   [ Zpět ]
                   Datum: 10.10.2010
                   Autor: Joe-CUBE
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Není pojištění nakonec taky jen přerozdělování? (navíc generující zisk) ;-)

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.10.2010
                    Autor: Vratislav
                    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Jediný rozdíl je v tom přiznaném zisku. Princip je stejný.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Dobrý postřeh, svým způsobem jo.
                     Skutečné pojištění můžeš a nemusíš uzavřít. pojistnéje počítáno na základě pojistných rizik, nikoliv irelevantních veličin (např. výše příjmu).
                     Zisk je jen vyjádřením toho, že skutečné pojištění je užitečná služba. Natolik užitečná, že mezi její cenou (sumou pojistného) a jejími náklady (sumou pojistného plnění) existuje prostor pro zisk.
                     Naproti tomu u státem vynuceného žádný takový prostor není. Stát nevytváří zisk. Stát napálí daně občanům tak, aby vybral co nejvíce (a někdy i vyšší, viz Lafferova křivka), a poskytuje prachmizerné služby, přičemž zpravidla znemožňuje vyčíslení jejich hodnoty. (Zkus vyčíslit hodnotu služeb rostlinolékařské správy, nebo třeba Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, ČOI nebo Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha, atd.).
                     Zbytek (cca 90% vybrané částky) jde na "náklady přerozdělování" čti platy úředníků, politiků a prostřednictvím tzv. předražených státních zakázek do kapes jejich rodinných příslušníků a kamarádů...

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     DanSed: skutečně nevidíš rozdíl mezi odebráním peněz proti vůli poplatníka (přesnější termín by byl oloupeného) ze strany státu a dobrovolným pojištěním jednotlivce, který zvážil rizika?
                     Docela mě děsí, že lidé, kteří toto nejsou schopni rozlišit si osobují právo navrhovat a protlačovat změny (a)sociálního systému:-(

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Joe: skutečně máš problém rozlišovat. Psal jsem o rozdílu mezi pojištěním a přerozdělováním, nikoliv o rozdílu mezi povinným a dobrovolným, což zjevně Tebe irituje.

                     Existuje též cosi jako povinné pojištění, alespoň podle názvu, kteréžto může být pojištěním, tudíž generovat zisk. Poptej se v pojišťovnách, co by se stalo s jejich celkovým ziskem, kdyby neměli zisk z povinného ručení. A dokonce toto pojištění je odstupňováno nikoliv podle pravděpodobnosti plnění, ale podle celkem nesouvisejícího faktoru jako je kubatura.

                     Co se týče navrhování a prosazování jakýchkoliv změn - toto právo má každý, takže si nic neosobuji:-)

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Asi sám tušíš, že povinné "pojištění" (např. zdravotní, odpovědnosti, ...) je jen další formou přerozdělování, zpravidla na trhu, kde se stát silně angažuje (zejména regulací a zásahy).

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Určitě máš v mnohém pravdu. V jednom s Tebou ale nesouhlasím, že rodiny s dětmi nejsou znevýhodněny. Bezděkova reforma v podstatě spočívá na tom, že i ti, kteří odpovědně vychovávají děti, si navíc budou muset na stáří spořit. To už není o nezohlednění, ale to je systémové poškozování.

             Co se týká zohlednění kvality péče, to se dělá hodně špatně. V jedné z verzí reformy je snížený odvod po dobu nezaopatřenosti dítěte, což do jisté míryˇpodporuje rodiče ve vzdělávání dítěte, protože tento snížený odvod mohou uplatňovat až do 26 let, za předpokladu, že studuje.
             Naproti tomu je opticky proti zohlednění kvality výchovy fakt, že uznání nákladu na děti jako nákladu na zajištění příjmu, je pro všechny lidi stejné bez ohledu na příjem rodiče. Což je sice sociální prvek zvýhodnňující chudší lidi, ale není to motivační z hlediska příjmového zajištění rodiny. Ale beru na vědomí Tvou případnou oprávněnou námitku, že kvalita výchovy se nedá měřit pouze tím, kolik rodič vydělá peněz, platí to jen z druhé strany, že kvalitní výchova něco stojí, ať už na penězích nebo čase.

             [ Zpět ]
             Datum: 09.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Budu vycházet ze současného systému. Dva lidé, oba mají stejné výdělky, odvádějí stejnou částku do důchodového systému, budou mít stejný důchod garantovaný státem.

              První z nich je bezdětný a každý měsíc, po dobu pětadvaceti let, si spoří na důchod pět tisíc.

              Druhý má jedno dítě a těch pět tisíc do něj každý měsíc, po dobu pětadvaceti let, investuje.

              Výsledek po pětadvaceti letech - první má naspořený milión a půl, druhý dítě.

              Před hlasováním o zavedení dětského pilíře bych každému občanovi položil otázku: "Vyměnil byste své dítě za milión a půl korun?"

              Pokud by někdo řekl ano, dostal by deset let natvrdo.

              Kdo by zaváhal, dostal by deset let s podmínkou. Zaváhání by navíc znamenalo, že dětní a bezdětní se mají přibližně stejně, takže zavedení dětského pilíře by zvýhodňovalo ty dětné.

              Pokud by někdo peníze bez váhání odmítl, nemá je zapotřebí.

              [ Zpět ]
              Datum: 10.10.2010
              Autor: heras
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Za prvé, na průměrný důchod by musel 25 let spořit 8 a ne 5 tis., takže 2,4 mil Kč. Tomu odpovídají náklady na velmi úspornou výchovu 2 dětí. Takže z tohoto pohledu je to vyrovnaná investice. Zbytek je naprostá demagogie.

               Podobně blbě bych se mohl zeptat já bezdětných, jestli by dali 2,4 mil. Kč za to, že se jim nevytahaj prsa a nebudou mít stryje, že nebudou muset rok života spát přerušovaně po 2-4 hodinách, že nebudou 30 let trnout, co se stane jejich dětem, že nebudou muset přizpůsobovat své aktivity někomu jinému, navíc strašně pomalému, kterému tu kratochvíli ještě budou muset plati, atd. atd. Pokud by na chvilu zaváhali, tak bych jim dal na 10 let jedno hyperaktivní dítě a jedno s Downem.

               [ Zpět ]
               Datum: 10.10.2010
               Autor: DanSed
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Zvrácená logika návrhu na zavedení dětského pilíře mě děsí, protože staví na hlavu tradiční hodnoty. Píšeš o deformaci hodnot, ale sám jsi zřejmě produkt této deformace. Protože jinak bys pochopil, že návrh dětského pilíře deformaci tradičních hodnot prohlubuje. Neustále trváš na tom, že bezdětní lidé jsou na tom mnohem lépe, než dětní. Ty mi tady vlastně tvrdíš, že výchova dětí se v přirozených podmínkách nevyplácí a že je zapotřebí nastavit nepřirozené podmínky. Tvrdíš, že je zapotřebí zavést dětský pilíř, jehož prostřednictvím musí bezdětní lidé alespoň částečně vyrovnat finanční ztrátu lidí, kteří si pořídili děti. Jestli chceš tímhle přimět lidi aby měli děti, tak nevím. Co budou dělat až ti bezdětní vymřou? Kdo se o ně postará? Jestliže se za současného systému výchova dětí nevyplácí, je to způsobené hlavně tím, že je omezena přímá zodpovědnost rodičů za výchovu svých dětí. A ty chceš tuto zodpovědnost ještě více omezit.

                K prvnímu odstavci - asi jsem to napsal moc stručně a tudíž nejasně. Snažil jsem se na jednoduchém příkladu zhruba vypočítat, o kolik jsou finančně zvýhodněni bezdětní lidé.
                Vyšlo mi 1,5 mil. Kč.
                Člověk je výdělečně činný zhruba 40 let. (od 25 do 65)
                Pokud dětný i bezdětný platí stejné částky do povinného důchodového systému, budou mít stejný státem garantovaný důchod. V tom jsou si rovni. (bez ohledu na děti a na kvalitu výchovy)
                Se zbytkem vydělaných peněz si mohou dělat co chtějí - v tom jsou si také rovni.
                Bezdětný si, bez ohledu na to, že platí do povinného důchodového systému, navíc, každý měsíc, dobrovolně(!), ukládá 5 tis. Kč na soukromý účet.
                Dětný, bez ohledu na to, že platí do povinného důchodového systému, navíc, dobrovolně(!), investuje každý měsíc 5 tis. Kč do svého dítěte.
                Po 25 letech by mělo být dobře vychované dítě soběstačné, zbylých 15 let (40 – 25 = 15) už jsou si ti dva rovni a můžou si se svými penězi dělat co chtějí.
                Takže po 25 letech má bezdětný 1,5 mil. Kč.
                Dětný má 1 dobře vychované dítě.
                Ve svém volném čase oba tito lidé dělají to, co si dobrovolně vybrali(!)
                Se svým tělem si oba dělají to, co si dobrovolně vybrali(!)

                K druhému odstavci - dětský pilíř budou podporovat hloupí, špatní a nezodpovědní rodiče, kterým se pořízení dětí nevyplatilo, kteří svého rozhodnutí pořídit si děti litují, mrzí je, že do svých dětí investovali peníze, že svým dětem obětovali zdraví a volný čas a kteří závidí bezdětným lidem prsa, peníze, způsob života atd.

                [ Zpět ]
                Datum: 11.10.2010
                Autor: heras
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -4
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  S návrhem prakticky bez výhrad souhlasím. Samozřejmě by hodně záleželo na konkrétním nastavení parametrů.

  Dětský pilíř by byl obrovským skokem dopředu, protože v rámci jednotlivých generací spravedlivěji rozkládá náklady na zabezpečení na stáří mezi bezdětné a dětné jednotlivce. Dosavadní úprava i stávající návrhy vedly k tomu, že na důchody bezdětných seniorů, kteří si díky své bezdětnosti mohli soukromě naspořit vysoké částky (nerušená kariéra, absence nákladů na výchovu dětí) přispívá generace potomků jejich dětných vrstevníků, kteří kvůli svým dětem často obětovali kariéru a i ze svých logicky nižších příjmů místo na důchod investovali do svých dětí.

  Osobně upřednostňuju co nejvyšší podíl státního důchodu, přiměřeně solidárního, tj. s rozptylem rozdílů maximálně v násobcích. Rozhodně odmítám povinnost/nutnost spořit v soukromých fondech bez státního zajištění, jako je tomu dnes.

  Důvod pro zaručenou dostatečnou výši státního důchodu vidím (mimo jiné) v tom, že nikdo neví, kolika let se dožije a kolik spotřebuje na péči o své zdraví. Takže vlastně neexistují ty nejpodstatnější výchozí údaje pro dostatečně přesný výpočet toho, kolik musí soukromě našetřit. Vede to pak k tomu, že člověk kvůli možné dlouhověkosti a enormním výdajům na své zdraví musí počítat s velkou rezervou a v průběhu života šetří a omezuje se víc než by musel, a to i na péči o své zdraví, protože neví, jestli ty peníze v budoucnu nebude potřebovat víc.

  Druhý důvod spatřuju v míře rizika. Individuální soukromé investice jsou daleko víc ohroženy výkyvy trhu. Stárnoucí člověk se tedy celý život třese, aby zrovna jeho nic takového nepotkalo - zvláště v zemi, kde bankovní dohled už jednou tak fatálně selhal. Kromě toho nelze od každého čekat, že se bude bezvadně orientovat na kapitálovém trhu, který méně zkušené "investory" pohodlně oškube.

  Třetí důvod bych hledal v umrtvování hodnot, pokud se člověk na stáří zajišťuje spekulativními nákupy některých (nedostatkových) komodit, například pozemků. To za prvé průběžně zvyšuje jejich cenu na trhu, tudíž činí pro část populace nedostupnými, za druhé je (s)kupují ti, kteří je bezprostředně nepotřebují a nevyužívají, a činí je tak nedostupnými pro osoby, které by je potřebovaly a využily, ale nemohou si je koupit proto, že spekulativními nákupy je cena vyhnána do nedostupných výšin a že kvůli skupování na spekulaci takového zboží na trhu nikdy není dostatek.

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2010
  Autor: Medvěd
  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Vážený státe, pane Klausi, pane Nečasi, pane Kalousku, pane Johne, pane Sobotko a soudruhu Filipe,

  rád bych věděl, kam mám zajít, abych se mohl úplně odhlásit ze státního penzijního systému.
  Mám na mysli podepsání nějakého prohlášení (reversu), že až budu starý, nebudu od státu požadovat žádný důchod a na oplátku teď nebudu na tento systém muset platit.
  Rozhodl jsem se totiž, že bude jistější, když si sám budu spořit ve fondech, založím si akciové portfolio a koupím si na hypotéku nějakou nemovitost, kterou pak v důchodu buď prodám, nebo pronajmu.

  Mám totiž obavu, že jinak teď budu platit vysoké daně a až mi bude 65, stát řekne: "Sorry, nejsou peníze na důchody - můžou za to předchozí vlády, to my ne. Jo a vy jste si vedle toho spořil do státem podporovaných penzijních fondů? Sorry, ale inflace produkovaná minulým vedením ČNB tyto úspory znehodnotila, nehledě k tomu, že vám ty úspory zdaníme sedmdesáti procenty, aby bylo na důchody pro ty, kteří si nespořili. Jak by k tomu ti chudáci přišli, že.?“

  Zároveň bych chtěl úplně přestat platit sociální pojištění, protože si myslím, že v mém oboru je riziko nezaměstnanosti relativně malé.
  Platit si toto pojištění má smysl přeci pouze pro ty, kteří mají reálný důvod se nezaměstnanosti obávat, ne? Kdyby mi patřila Petřínská rozhledna, asi bych si ji také nepojišťoval proti povodni…
  Anebo bych se možná i proti nezaměstnanosti pojistil, ale rád bych si sjednal individuální podmínky v nějaké komerční pojišťovně, protože mám pocit, že rozumnější (pro obě strany) je odvíjet výši pojistného od míry rizika a ne od výše příjmů.

  Také bych se rád zdravotně pojistil u nějaké komerční pojišťovny, opět podle míry mé zdravotní rizikovosti (sportuji, nekouřím, nepiji, nedýchám uhelný prach v dole, nebrousím sklo, nepracuji s trhavinami) a ne podle výše mého příjmu.

  Také bych někde rád podepsal papír, že na smrt mé matky přísahám, že v životě nepoužiji služeb Českých drah, aby mi mohla být refundována část daní, která do ČD teče.

  Také si myslím, že už stát za mé základní a střední vzdělání dostal ode mne daní dost. Zas tak dobré ty školy nebyly! Vysokou školu svých dětí platím sám, takže na školství bych již platit rád přestal.
  Nepřijde mi zrovna moc rozumné ani spravedlivé platit školu dětem sám a ještě ji platit někomu jinému, jenom proto, že se u nás stát neobtěžoval zřídit studijní obor, který zrovna moje děti potřebují studovat.
  Na druhou stranu stát umožnil obrovské skupině lidí vystudovat střední i vysoké školy a absolventi těchto škol ve vystudovaném oboru vůbec nenastoupili. Často zastávají pozice ve funkcích, kdy je jejich vzdělání nadhodnocené anebo zcela mimo obor.

  Také by mne zajímalo, jak se vyreklamovat z pravomoci Ministerstva pro místní rozvoj. Přijde mi totiž poněkud nespravedlivé, že sousední státní činžák, kde žijí vyvolení v údajně "sociálních bytech", za poloviční náklady, než jaké platíme my přes ulici v družstevním domě, je nákladně rekonstruován také z mých daní.
  Když si budeme chtít opravit náš družstevní dům, budeme si to muset zaplatit ze svého, ale ty daně, které platíme i na rekonstrukci sousedního státního domu, nám už nikdo nevrátí.
  Přitom v tom státním domě zcela jistě nebydlí sociálně potřební občané, nejhorší auto, co před ním parkuje je Octavia.

  Také bych se chtěl zeptat, kde se na naší radnici odhlásit od služeb městské policie. Ona totiž naši čtvrť navštíví jen občas a to výhradně z důvodu montáže botiček na auta, která opět díky městskému rozhodnutí nemají kde jinde parkovat.

  Bohužel již tato městská policie nijak nebrání pravidelnému vykrádáni aut či sklepů, vandalismu a rušení nočního klidu.
  Když jsem na toto městské policisty upozornil, doporučili mi, abychom si zřídili "domobranu" po vzoru některých sídlišť v jiných městech, nebo abychom si najali hlídače (ta drzost!).

  To druhé bych velice rád udělal - spočetl jsem si, že kdyby se náš blok pěti domů složil na nočního hlídače, vyšlo by to na cca 200,-Kč na jednu domácnost.
  Věřím, že do té doby by krádeže ustaly. Jen nevím, jak odhlásit a neplatit služby městské policie, kterou bychom pak nepotřebovali.

  Zároveň již dlouho zjišťuji, kde je možné se odhlásit od služeb Policie ČR, která se mi již delší dobu jeví jako zcela zbytečná.
  Podle informací z internetu, tisku a všech televizí usuzuji, že 30% všech vyšetřovaných případů souvisí s případy, které zavinili a nebo spoluspáchali přímo policisté, dalších 30% zavinili naši politici, rodinní příslušníci politiků a přátelé našich politiků (zde policisté nic nevyšetřují a pokud náhodou i vyšetří, tak ve finále odloží) a dalších 40 % trestních činů spáchali recidivisté a barevné menšiny.
  Pokud z této skupiny je náhodou něco vyšetřeno, u soudu jsou recidivisté potrestáni jen minimálními tresty (nelze je zavřít, protože věznice již nyní jsou přeplněné) a Rómové jsou většinou propuštěni bez trestu.

  Proto bych se chtěl zeptat, vzhledem k tomu, že prý žijeme ve svobodném státě, na jaký úřad mám zajít, abych si mohl zaškrtat, které služby od státu chci a které ne. Je přeci nesmysl platit něco, co nepoptávám, ne?

  Myslím, že bych s chutí odhlásil i služby Statistického úřadu, Výzkumného ústavu pedagogického, Školských úřadů, Ústavu státu a práva, Úřadu pro státní informační systém, Energetického regulačního úřadu, Telekomunikačního úřadu, Národního bezpečnostního úřadu, Grantové agentury, Úřadu pro ochranu osobních údajů, 73 Úřadů pro zastupování státu ve věcech majetkových a několika desítek dalších.

  Také by bylo dobré, kdyby bylo možné nějak určit cenu jednotlivých služeb, které nám stát poskytuje.
  Když si totiž jdu koupit housku za 5,-Kč, jasně tím demonstruji, že ta houska pro mne má větší cenu, než mých 5,-Kč, resp. Že houska je pro mne to nejlepší, co si za těch 5,-Kč mohu koupit. Také koupí té konkrétní housky demonstruji, že právě tato houska od tohoto konkrétního pekaře je to, co preferuji. Každý den tak vlastně svými peněženkami hlasujeme, co je pro nás důležitější a vhodnější.

  Se státními službami to tak není. Neznáme jejich cenu. Nevíme, zdali by je konkurence nenabídla levněji a kvalitněji.
  A hlavně nemáme možnost se rozhodnout, zdali o ty služby za daných podmínek stojíme.

  Povinnosti platit na státní školství nás to nezbaví. Obdobně musím platit za možnost příjmu ČTV a ČRo, i když je vůbec nesleduji, ze svých daní přispívám na Telekomunikační úřad, který podporuje navyšování cen Telefonica O2, nebo si platím např. Energetický regulační úřad, který odsouhlasil další zdražování elektrického proudu, tak že ČEZ má zcela astronomické zisky, tak že raději nakupuje elektrárny v Rumunsku či Bulharsku, tak aby nemusel zlevnit elektrický proud v Česku.

  A tak je to se všemi státními službami - buď si jejich poskytování stát monopolizuje úplně, takže vůbec nemáme volbu, nebo na výběr máme, ale přesto pak musíme platit i tu státní službu, kterou jsme ale nahradili placenou službou od konkurence.

  Například nechápu, proč v každém bývalém okresním městě musí být OSSZ, VZP a další zdravotní pojišťovny se svým aparátem pro výběr a kontrolu pojistného, když se výpočet pro odvod pojistného provádí u zaměstnavatele ze stejného mzdového základu. Vybrané peníze jsou z příjmových účtů (OSSZ a ZP) stejně převedeny do jednoho měšce, ze kterého se provádějí následné výplaty do sociálních a zdravotních položek.

  Dále bych chtěl být seznámen s cikánem, kterého živím ze svých daní a dalších plateb.
  Zcela zločinecký se mi zdá systém, kdy si musíme vydržovat armádu půl milionu nepracujících cikánů, cikánek a jejich dětí, když naopak v ČR musíme zaměstnávat legálně, pololegálně a na černo, více než 400 tisíc cizinců.
  Vydržování cikánů nás stojí při velice zjednodušeném výpočtu minimálně 20 miliard ročně.

  Bylo by dobré, kdyby antimonopolní úřad přinutil stát vzdát se svých monopolů na sociální pojištění, na emisi peněz, na rozhodování sporů, na zajišťování pořádku, atd.)

  Také by ten antimonopolní úřad měl postihnout sám sebe za monopolizaci práva na rozhodování antimonopolních kauz. Problém asi bude v tom, že instituce, které by nás měly i před státem chránit (od Antimonopolního úřadu až po Ústavní soud) jsou vlastně jeho součástí.
  A tak bych byl rád, kdybyste mi poradili, jak mám zajistit svoji svobodu, jak přestat být nevolníkem, jak platit pouze za to, co poptávám, jak sám rozhodovat o svém životě a majetku.

  Děkuji, s úctou Váš Občan + dalších 2 257 009 souhlasících*.

  Dopis státu… připočítej se (přepiš číslo) a pošli dál (chceš-li).

  * že by nás bylo tolik? No, kurník šopa, to by se to snad už jednou mělo u těch voleb nějak projevit, ne?

  [ Zpět ]
  Datum: 08.10.2010
  Autor: Joe-CUBE
  Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Mám drobné výhrady, uvádíš "..až mi bude 65..", určitě jsi měl na mysli věk odchodu do důchodu. Myslím, že číslovka měla být vyšší.
   Další výhrada - "..stát řekne..sorry..", myslím nikoliv. Stát se neomlouvá.
   "...úspory zdaníme sedmdesáti procenty.." - pokud fond bude spravován státem, jsi optimista, beru jako pravděpodobnější variantu "není co zdaňovat".
   V odstavci "Myslím, že bych se s chutí odhlásil..." bych na konci odstavce místo "několik desítek dalších" použil "několik stovek dalších".

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2010
   Autor: jinec
   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

        

   Takové řešení existuje. Pronajmi si od někoho pozemek (vlastní ne, to bys musel platit daň z nemovitosti) a staň se samozásobitelem, všechno si sám pěstuj, vyráběj. Co nedokážeš vyrobit, kupuj od jiných lidí jako použité. Jde to. A ani nemusíš absolvovat žádné kolečko po úřadech s odhlašováním.

   [ Zpět ]
   Datum: 08.10.2010
   Autor: DanSed
   Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

         

    To bys mu to ale ještě hodně usnadňoval. On by si přece nemohl pronajmout pozemek od někoho, kdo odvádí daně státu. To by bylo moc pohodlné odmítnout stát a jen se přiživovat na tom, že ostatní se nechovají tak jako on a stát nezavrhují.

    Takže on by se musel dohodnout jen s lidmi, kteří se chovají stejně jako on, a pokud by k takové dohodě nedošlo, musel by si na nich všechno, co potřebuje k životu, vybojovat vlastní silou. Soukromé vlastnictví by neexistovalo, protože by ho nikdo negarantoval. Disponoval by jen tím, co si na zbytku společnosti vymůže silou.

    Co všechno by to obnášelo? Například by si musel pokaždé vybojovat každý průchod přes pozemek nikoli vlastněný, ale přechodně vybojovaný podobnými lidmi jako je on. Píšu průchod a ne průjezd, protože silnice by neexistovaly, neboť ty mohou existovat jen na základě společenské kooperace, kterou on odmítá.

    Na všechno, co by si vybojoval, by si mohl kdykoli činit nárok kdokoli jiný, protože by neexistovalo právo - nebyl by totiž nikdo, kdo by ho garantoval.

    Svět podle takovýchto extrémních anarcholiberálů je jen permanentní rvačka o omezené zdroje, rvačka bez pravidel, v níž by vítězili jen ti nejsilnější a nejbezohlednější. Lidstvo (či kterákoli jeho část) by bylo ještě méně organizované než společenství kteréhokoli existujícího živočišného druhu.

    Tenhle směr uvažování je postaven na bludu střední (a vyšší) třídy, že se o své současné postavení zasloužila jen a jen sama, že k tomu vůbec nepotřebovala organizovanou společnost, kooperaci v jejím rámci, nebo dokonce (sociální) stát. Pokud se tento extrémní směr skutečně rozšíří a stát jako takový opravdu rozloží, posuneme se v historii někam k počátkům rodového zřízení (i tam ale byl ve srovnání s tímto extrémním postojem relativně vysoký stupeň organizace tlupy).

    Pokud k tomu dojde, bude to o to horší, že k ovládání druhých už nebude stačit hrubá fyzická síla, nýbrž síla finanční - vlastně jen pouhá kontrola finančních toků, které budou navíc převážně virtuální, protože nebudou odrážet vznik a pohyb skutečných hodnot.

    Jen mi není jasné, kdo bude ty peníze emitovat, kdo bude garantovat jejich hodnotu, když ne stát (nebo státy). Vychází mi z toho jediné: Nějaká organizace společnosti tu zůstat musí. Jen to už nebude demokratický stát, nýbrž hierarchicky (tudíž krajně nedemokraticky) řízené banky, které budou prostřednictvím peněz do posledních detailů řídit životy absolutně nesvobodných lidí. Fyzické nevolnictví bude nahrazeno situací, kdy každý jednotlivec bude celý svůj život v pozici dlužníka nějaké banky, tedy vlastně některého z hrstky mocných, kterého ani nebude znát, ale kterému bude do roztrhání těla celý život sloužit a vydělávat peníze na splacení toho "svého" virtuálního dluhu.

    Našlápnuto máme k tomuto "uspořádání" už poměrně solidně. Žijeme v době demontáže moci demokratického (a tudíž byrokratického) státu a jejího předávání do rukou nedemokratických (ale v konečném důsledku stejně byrokratických) finančních institucí.

    [ Zpět ]
    Datum: 10.10.2010
    Autor: Medvěd
    Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Jéminánku jejdanánku u psí nohy tihlecti anarcholiberálové,toť metla státu(ů) !
     Jsem z tohoto příspěvku ouplná veverka.

     Takže taková ta výpomocná sdružení, kde učitel naučí děti tesaře, tesař opraví učiteli dům a nebo může opravit dům zelináři, který za to učiteli ( věřiteli tesaře) dá několik karfiolů grátis, jsou sdružení rozvracečů státu(ů)?

     Takže když si CK Rakousko-Uhersko bralo od lidí 1-4,5 procenta z jejich mzdy tak tam neměli silnice, železnice a prali se o právo průchodů ??
     Protože, když dnes Český stát sežere sám od sebe víc než polovinu z toho co vybere pouze na sociální dávky ( vybere 28 procent HDP a dodá 12 procent HDP)tak je to super ?

     Když stát sebere občanům ze mzdy tolik, že půl roku pracují jenom na daně a za to jim dá právo průchodu tak se nesmí divit, že inteligetní lidé ( nejenom ze středních a vysokých vrstecv) se snaží anarcholiberálně se státem vyjebat třeba i systémem protislužeb a paralelních měn.

     Protože takový stát, který na rozdíl od proklínané církve a např CK Rakouska, lidi odře z kůže a stále hledá cestičky jak je nechat doplatit na to i tamto, takový stát si koleduje o to, že se na něj lidi vykašlou.

     A na tvém příkladu je vidět, že loupežný stát stále žere hodně lidí .... klídek pohodička, smrádeček a na lidi bubububu ...

     [ Zpět ]
     Datum: 10.10.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Některé myšlenky Medvěda mi připadají příliš idealistické (a někdy i zavánějící ideologií), některé Tvoje fráze mi připadají příliš radikální a vše zavánějící státem je pro Tebe zvrhlé. Buďme tedy konkrétní (aby to nebyly jenom fráze): kolik platíš cash státu zdravotní a sociální?

      [ Zpět ]
      Datum: 10.10.2010
      Autor: jinec
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       Jsa nezaměstnaným nevím :D

       Podporu beru 13,280 kč měsíčně a o vše ostatní se stará moudrý stát

       [ Zpět ]
       Datum: 10.10.2010
       Autor: újezďák
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        V nezaměstnanosti - podporu i zmíněné položky za Tebe platí kdo???? Při odpovědi Ti asi ten Tebou proklínaný stát není tak protivný...

        [ Zpět ]
        Datum: 10.10.2010
        Autor: jinec
        Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         že by to bylo tím, že jsem si to nepřetržitým zaměstnaneckým poměrem od roku 1984 tak nějak víc než bohatě předplatil ???
         Jinými slovy, nedostanu ze státu ani zlomek toho, co jsem do něj nasypal. Navíc moje současná podpora v nezaměstnanosti je jen směšným obolusem ....

         [ Zpět ]
         Datum: 11.10.2010
         Autor: újezďák
         Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          Tento argument je dost směšný.. Postav vedle sebe dva lidi, toho, který pracuje, odvádí daně, platí zdravotní a sociální a argumentuje tím, že přispívá na ty, kteří nepracují (a tento argument zde mnohokrát zazněl). A potom toho, co nepracuje, pobírá dávky a neplatí odvody. Je to postavení rovnoprávné?
          Mám Tvoje slova brát tak, že cikáni, pokud nepracují a někdy pracovali, jsou spořádanými občany? Co proti nim tedy pořád máme (včetně mě)?

          [ Zpět ]
          Datum: 11.10.2010
          Autor: jinec
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
          • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                

           Nevím přesně co mi to chceš vložit do úst.
           Jen se hájím, že jsem si předplatil u státu to, že mě bude dávat v nezaměstnanosti peníze, také jsem si předplatil zdravotní a další péči.
           Proto mě vůbec nevadí, že malou skutečně velmi malou část dostanu zpět.
           Navíc si maně vzpomínám, že jsem si kdysi uzavřel pojištění, které krylo případ, že bych dlouhodobě onemocněl a nebo přišel o práci a nemohl splácet hypotéku.
           Ubezpečuji tě, že sazba této pojistky byla mnohonásobně menší než suma odvodu daně státu.

           :-D

           [ Zpět ]
           Datum: 11.10.2010
           Autor: újezďák
           Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Pokud se Ti nějaký systém nelíbí, tak ho prostě nepoužívej, i když jsi mocí nucen do toho systému platit. To by bylo fér. Já kupříkladu naprosto nesouhlasím se systémem povinného ručení, takže veškeré škody, které jsem za svou řidičskou kariéru způsobil, jsem uhradil ze svého. A to jsem do systému odvedl statisíce.

            Čerpáním z toho systému ho legalizuješ. Jak se asi zachováš v okamžiku, kdy výplata přesáhne vklad? To asi máš přesně spočteno, kolik jsi do systému vložil.

            Mimochodem, na politiku zaměstnanosti jsi neodvedl ze "svého" ani korunu, protože to odvádí zaměstnavatel. A to 1,2% z hrubé mzdy. Pokud jsi od roku 1984 zaměstnaný a příjem jsi měl dejme tomu 40 tis., zaměstnavatel za Tebe za celou dobu odvedl tak 150000 v dnešních cenách. Pokud budeš na podpoře půl roku, vyčerpáš už víc než polovinu toho, co Ti chudák zaměstnavatel k Tvé mzdě díky tomu hnusnému státnímu zásahu ještě přidával. Parazite:-)))).

            [ Zpět ]
            Datum: 11.10.2010
            Autor: DanSed
            Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             No - jednak je to poměrně novinka (tuším od 1.1.2009, ale ruku do ohně nedám). Předtím platil příspěvek na státní politiku zaměstnanosti i zaměstanec.
             Druhak - odkud to jde, je v podstatě jen formální záležitost, výpočet se odvíjí od mzdy zaměstnance. Jestli je to srážka z hrubé mzdy nebo naopak její navýšení, aby to v součtu dohromady pak dalo tzv. "superhrubou" mzdu, je pouze otázka řádku na výplatní pásce. V každém případě je to z hromádky celkových osobních nákladů zaměstnavatele - a zaměstnanec je ten, který o to dostane na ruku míň.

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2010
             Autor: Ifča
             Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Skvělý. Ano, naprosto souhlasím, že i to, co platí zaměstnavatel, je součást odměny zaměstnance za práci. A tohle je jedna z geniálních čuňáren Bezděkova návrhu důchodové reformy, protože snížením odvodů zaměstnavatele snižuje celkovu odměnu zaměstnanců za práci. Byť to nedostanou na ruku, jsou to de facto jejich peníze odložené do systému na důchod - přeneseně přes generaci. A Bezděk počítá s tím, že tohle lidem a ani odborům nedochází a že snížení plateb zaměstnavatelů nebudou brát jako svou osobní újmu. A s radostí a potleskem to zaplatí na DPH a na zvýšení státního dluhu, který dolehne na jejich děti.
              Bohužel jsi předběhla Újezďáka, čekal jsem, co odargumentuje na to, že to neplatí on....:-))
              Ty se zjevně v sociální problematice docela dost orientuješ, neměla bys chuť a sílu se zapojit do odporu (a případné tvorby lepších řešení) vůči těm lobbistickým ptákovinám, co se teď budou snažit prosadit ve vládě?

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             A co uděláš až způsobíš nehodu cisterny s nákladem benzínu a způsobíš škodu za ..náct a víc milionů ?
             Taky to zaplatíš?
             Povinné ručení stejně tak jako sociální systém by zde měly být především pro extrémní nehody a pro skutečně potřebné. V tom s tebou souhlasím.
             Mám to spočítáno, že bych musel být na podpoře až do důchodu aby mě stád dal významnou část z toho co jsem mu na sociální a zdravotní pojištění odvedl. Těch pět měsíců ( placených s dvouměsíčním zpožděním)mě skutečně nevytrhne, ale prostě to tomu státu nechci nechat.
             Tyhle prachy na drobnou útratu jsem mu krvavě zaplatil!

             Mimochodem kde se i v inteligetních lidech bere ta potřeba rozlišovat, co státu za zaměstnance zaplatí zaměstnavatel ? Proč bych si měl myslet, že 1,2 procenta z hrubé mzdy na politiku zaměstnanost ve státu s 10 procetní nezaměstnaností má nějaký účinek ?
             Proč by si měl myslet, že to zaměstnance nic nestojí, když za něj zaměstnavatel musí platit státu různé formy výpalného, které ve svém součtu znamenají jen fakt, že zaměstnavatel si 12x rozmyslí než přijme člověka do práce, že pro zaměstnavatele 6 zaměstnanců znamená v těchto mimo výplatněpáskových doplatcích v podstatě to, že platí mzdu 10 lidem ?
             Jinými slovy, jistotami a příplatky za zaměstnanost a další kdesicosi stát nutí zaměstnance nezaměstnat 4 z deseti lidí !

             Podívej se do (eu)světa, děje se tam už léta ošklivá věc : nikdo nechce zaměstnat mladé lidi protože zaměsnanci mají tolik jistot, že to zaměstnavateli leze krkem.

             Takže přes tvé smajlíky na konci znovu říkám, že stát dostává za to, že půjčí zaměstnavateli zaměstnance tolik, že tato pomoc zaměstnaným vytvoří skoro polovinu nezaměstnaných, které máme.

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2010
             Autor: újezďák
             Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Předně usiluji o to žádnou cisternu nezrušit. A pokud by se to stalo? Budu to do smrti splácet a povinné ručení by mělo jen pokrýt dobu, než to splatím, a zbytek, až umřu...

              Proč pleteš odvody na sociální s podporou v nezměstnanosti? Odvody na sociální budeš čerpat a čerpáš při jiných příležitostech. Odvod na politiku zaměstnanosti jsi už z větší části spotřeboval, tak se nerozčiluj na stát. Pokud by odvod byl nižší, pak bys v nezaměstnosti měl i méně brát, totiž v důchodu. Bilance odvodů na důchody a výplaty je relativně vyrovnaná, kde jinde bys na ně chtěl brát než z ceny práce.
              To odlišení na platbu zaměstnavatela a zaměstnance byla simulace uvažování většiny populace. Mně je samozřejmě jasné, že to jsou prachy ze stejné hromádky s různými jmény.

              Co se týká Tvé eskapády s počty zaměstnaných ve spojitosti s odvody, to je nesmysl, takhle nelze uvažovat. Je úplně jedno, jestli to bude odvodem zaměstnavatele či přímou daní zaměstnance nebo nepřímou daní na spotřebě, to přece Tobě nemusím vysvětlovat, vždy se to promítne do nákladů práce. Pokud bys chtěl minimální odvody zaměstnavatele, vyskočí Ti hrubá mzda a celkové mzdové náklady se nezmění, jen to možná bude z pohledu zaměstnavatele vypadat lépe a z pohledu zaměstnance strašně.

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2010
              Autor: DanSed
              Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               HAHAH vládce náhody usiluji nezrušit hahaha

               Nepletu.
               Nespotřeboval a těžko kdy spotřebuji.
               Ale beru to jako neplacenou dovolenou...

               Mimochodem ve své eskapádě jsi zmínil i to kouzelné slovíčko :

               Náklad práce

               Pokud bude můj náklad práce vysoký, tak nade mnou zaměsnavatel ohrne nos.
               I kdyby se stát s celou politikou zaměsnanosti, která udržuje v EU stabilní stav víc než 10 procent práceschopné populace bez práce, zbláznil tak prostě práci nedostanu, protože stát uděla práci drahou....

               [ Zpět ]
               Datum: 11.10.2010
               Autor: újezďák
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Můžeš se tlemit jak chceš, přeju Ti to, ale náhoda se dá částečně regulovat. Ale samozřejmě, že ne zcela. Pokud by povinné ručení pokrývalo pouze škody, které by viník nebyl schopen do smrti splatit, pak by to bylo celkem v pořádku. A věřím tomu, že by řada lidí korigovala tu náhodu stylem jízdy. Samozřejmě by zůstali debilové, které nezastaví ani riziko vlastní smrti, ale celkově by bylo na ulicích bezpečněji. Hlavně by se bezpečnější jízda stala normou. A možná, že by to umravnilo i ty debily, kteří by po první ještě ne smrtelné bouračce dva roky spláceli menší škodu a nesměli by po tu dobu řídit.

                Práci nedělá drahou stát, ten si jen hraje na to, jak tu cenu práce nazve a přerozdělí.
                Práci dělá drahou konzumní nárok populace, který se odráží v požadavku na výši mezd, důchodů a dávek. Tohle šílenství ale podporují i sami zaměstnavatelé díky propagaci svých výrobků a služeb. Takže do značné míry jsou za cenu práce odpovědní zaměstnavatelé. Kdyby dokázali prodat všechnu produkci za hranicemi a zde inzerovat skromný život a odrazovali od nákupů, pak by udrželi nízkou cenu pracovní síly, bo by všem lidem stačilo to, co jim pokryje základní životní potřeby, které by navíc díky nízké ceně práce byly levné.

                [ Zpět ]
                Datum: 11.10.2010
                Autor: DanSed
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
           • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                 

            Nic Ti nechci vkládat do úst. Vycházím z faktů zde zveřejňovaných a Tebou akceptovaných. Vychází mi z toho dvojí metr - proklamované teorie a jiný metr na záležitosti týkající se osobně té které osoby a v tomto případě Tebe.
            Příklady:
            Doposud jsme se unisono shodovali na faktu, že stát nás odírá (souhlasím), přerozděluje finance (tedy naše) mimo jiné na kolonku "nezaměstnaní" a vyslovujeme s tím nesouhlas. V momentě jak je to osobní, tak nastupuje argument - mám předplaceno.
            Další příklad - svého času jsme zde probírali důchody a mnozí (včetně Tebe) jste zdůrazňovali, že důchodci se mají dobře. Budu tedy uvádět čísla, která jsi sám sdělil. Tvoje maminka si žije (dle Tebe) s l u š n ě a to s částkou ( s l u š n o u) 8 000,- Kč měsíčně. Jistě má odpracováno více jako Ty (tudíž si předplatila více jako Ty), Ty však svoji podporu v nezaměstnanosti (13 280,- Kč) označuješ za "s m ě š n ý o b o l u s". Proto jsem Tvůj argument označil jako směšný.

            [ Zpět ]
            Datum: 11.10.2010
            Autor: jinec
            Hodnocení: +4 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             Přesně - pravičáci jsou tak dlouho pravičáky, dokud nepotřebují být levičáky:-))

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2010
             Autor: DanSed
             Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Já bych to zobecnil. Každý člověk sleduje přirozeně především vlastní zájem, zájem své rodiny, případně své komunity (přátel, sousedů).

              Pravičáci tento přirozený stav respektují a snaží se toho využít, levičáci se snaží tento jev zakázat a popřít.

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2010
              Autor: Joe-CUBE
              Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Dostal jsi ode mě (v posledních týdnech teprve podruhé) bod za kvalitní názor. Ano, tak to je. Sobectví je svým způsobem přirozené, altruismus je z velké části produktem výchovy. Pravicové uvažování glorifikuje sobectví s odůvodněním, že když to tak je, je to určitě také správně. Levicově smýšlející občané se snaží působit na lepší stránku povahy člověka a přimět ho alespoň v nějaké míře k nezištnosti. Stojí tu tedy vedle sebe barbarské sobectví a civilizovaná nezištnost, byť částečně vynucená zákony.

               [ Zpět ]
               Datum: 11.10.2010
               Autor: Medvěd
               Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Zdá se, že jsi (v posledních měsících snad poprvé) pochopil podstatu sdělení, a nereaguješ jen na účelově vytržené pojmy. Kdyby se Ti podařilo oprostit se od emocionálně (až spíše hystericky) zabarvených pojmů, nazýval věci pravými jmény, dalo by se s Tebou i občas souhlasit;-)
                Např. poslední věta popsaný pravými jmény jevů by zněla: "Stojí tu vedle sebe zodpovědnost za důsledky vlastního jednání a parazitování na společnosti systematicky podporované státem."

                [ Zpět ]
                Datum: 11.10.2010
                Autor: Joe-CUBE
                Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Ty mi mluv o ideologii... Tvá poslední věta je ideologií přímo v krystalické podobě.

                 Stejně tak bych mohl napsat, že tu vedle sebe stojí sociální odpovědnost postavená na pocitu sounáležitosti s ostatními členy společnosti a parazitování druhých na výhodách, které přináší sdružování do společnosti.

                 Kdo je (větší) parazit - ten, který v nouzi přijme pomoc od společnosti, nebo ten, který využívá výhod existence společnosti, ale odmítá se na jejím fungování podílet?

                 Na vysvětlenou: (Sociální) politika je definována jako proces přerozdělování hodnot, které mohou vznikat jen díky sdružení jednotlivců do společnosti, které by tedy nevznikly, kdyby se každý jednotlivec staral o své potřeby sám a nevytvářel spolu s ostatními společenské struktury.

                 Proč má z výhod sdružování do společnosti těžit jen někdo? Když někdo něco vyrobí a druhý to prodá - proč má z této kooperace těžit převážně jedna strana? Solidární systémy jsou nástrojem na odstraňování těchto nespravedlivých disproporcí. A aby ti, kteří se cítí být dostatečně silní, z takového systému vystupovali,jde samozřejmě proti smyslu těchto opatření. Za prvé ti "silní" za svou sílu vděčí existenci společnosti jako celku, za druhé pokud ze solidárního systému vystoupí, zbude systém, kdy méně chudí budou podporovat ty více chudé - a ti nejbohatší se jim budou extrémně vzdalovat. Bohužel současná vládní politika přesně k těmhle koncům vede.

                 [ Zpět ]
                 Datum: 11.10.2010
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Hm nepotřebuji být levičákem.
              Opakuji, že za 26 let v zaměstnaneckém poměru jsem nebyl až doteď nezaměstnaný, že jsem si 4x našel práci sám a vždy jsem rovnou nastoupil.
              Na pracák jsem šel jen kvůli tomu, že jsem nechtěl jako kdysi jeden kolega prošvihnout placení sociálního a zdravotního, on to neplatil jen asi dva měsíce ( byl celou dobu po výpovědi v cizině) a pak mu za pár let naskákalo tučné penále a stát mu kvůli pár tisícům obstavil majetek....

              Pokud si někdo z vás myslí, že braním podpory jsem se stal levičákem ,tak já si myslím pravý opak.
              Jdu ostře po svých prašulích a ve státním fondu na nezaměsnanost nechci nechat ostatním ani o korunu navíc, jsem totiž nesolidární svině:D

              Jinými slovy snažím se jednou za život, opakuji 1x za svůj aktivní pracovní život, odrat stát o peníze.

              Předtím jsem jako zaměstnanec neměl šanci uhnout z daní nebo se státem licitovat tak jako DanSED s poviným ručením ( milý státe slibuji, že od tebe nebudu čerpat ,když mě méně odereš na daních nebo se budu snažit nesrazit s cisternou ale jen s důchodcovým trabošem, když si budu moci vybrat:)

              Tímto opakuji, že moje nezaměstnanost je pro mě něco jako první pořádná dovolená za čtvrt století, že ty peníze jsou něco jako kapesné.

              Ještě jedno shrnutí, nikdy jsem nečerpal sociální dávky, v posledních dvouch místech ani nemocenskou, protože jsme měli na nemoc k čerpání dostatek placených dní ,co otec 3 dětí jsem nikdy nebral přídavky na děti a od okamžiku kdy začne být sociálka/úřad práce opruzem ,což počítám nastane v prosinci a začnou mě k něčemu nutit si klidně to zdravotní a sociální budu platit sám.....

              A opakuji, že vzhledem k tomu kolik jsem do systému odvedl a kolik za mě odvedli zaměstnavatelé nemám jen pocit, mám jistotu, že mi stát nebude schopen vrátit ani tou solidaritou natož alespoň částí peněz co jsem mu vydělal svou prací.....

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2010
              Autor: újezďák
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Uvědom si maličkost - já Tě vůbec neodsuzuji (ani na to nemám nárok), že nějakou podporu bereš. Pouze poukazuji na fakt dvojího výkladu (aspoň zde), t.zn. jako zaměstnaný se s nelibostí dívám (tak jako mnozí zdejší), že z mých peněz jsou placeni nezaměstnaní, v momentě, kdy jsem nezaměstnaný, dokáži to odůvodnit. A vůbec do toho nepletu orientaci pravice versus levice.
               Mimo jiné uvádíš příklad nějakého známého. Totéž jsem zažil na vlastní kůži - před jedenácti léty jsem se vracel po dlouhodobém pobytu v cizině a to totálně vyčerpaný. Zařekl jsem se, že již nebudu pracovat (vydrželo mi to měsíc a půl). Na prac. úřad jsem nešel, potupně jsem dorazil na VZP a žádal sdělení částky, kterou měsíčně musím platit a k tomu ještě potupněji vyplnit formulář, že nejsem evidován na ÚP a nežádám o shánění práce touto institucí. To pouze pro objasnění mého (možná úchylného) přemýšlení.

               [ Zpět ]
               Datum: 11.10.2010
               Autor: jinec
               Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Je přece rozdíl
                - kritizovat princip, kdy pracující živí ty, co o práci ve skutečnosti zájem nemají (resp. snadná dosažitelnost příspěvků je od práce demotivuje),
                a
                - vzít si (a dokonce legálně) zpátky pár tisíc z těch statisíců, o které mě stát obral.

                Málokdo je takový frajer, že si může dovolit vypadnout z práce, kašlat na podporu, a ještě si sám platit zdravotní daň, sociální daň, a další daně, kterých se zbaví jedině vlastní smrtí:-(

                [ Zpět ]
                Datum: 11.10.2010
                Autor: Joe-CUBE
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Malá technická - dle čeho to poznám (čerpání od státu)?

                 [ Zpět ]
                 Datum: 11.10.2010
                 Autor: jinec
                 Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  Nerozumím tak úplně otázce... ptáš se, kde je podle mne hranice mezi "vzít si pár drobných zpět" a "parazitovat"?
                  Samozřejmě, že každý bude tu hranici vidět jinde. Nejde přece obecně řící, z toho všeho, co Ti stát uloupil, kolik přesně je určeno na Tvé konkrétní "pojištění" nezaměstnanosti.
                  Můj čistě soukromý názor je ten, že by to měla být větší část toho, co jsi (spolu se svým zaměstnavatelem) zaplatil na "sociální dani" (to je ta daň, co ji spravuje ČSSZ). Dokud čerpáš méně, než jsi zaplatil, jsi pro tenhle "fond" přínosem. Při pokusu o přesnější výpočet narazíme na to, že v minulosti proběhly určité změny.

                  [ Zpět ]
                  Datum: 11.10.2010
                  Autor: Joe-CUBE
                  Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Víš, co je to solidární princip? Kdyby každý chtěl od těchto solidárních systémů zpět to, co tam zaplatil, můžeme to rovnou zabalit a nechat každého svému osudu. Předpokládám, že se tato představa blíží Tvému ideálu...

                   [ Zpět ]
                   Datum: 11.10.2010
                   Autor: Medvěd
                   Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Aha, doteď mne socialisté drželi v domnění, že tyhlety přerozdělovací instituce jsou dobré pro případ, že bych je sám někdy potřeboval. Teď zjišťuju, že když budu potřebovat - nedostanu, "protože bychom to mohli zabalit". Hm, ten sociální stát je ještě horší, než jsem si myslel:-(

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.10.2010
                    Autor: Joe-CUBE
                    Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
                  • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                        

                   Asi jsem se nevyjádřil konkrétně. Měl jsem na mysli rozpoznání důvodů, proč dotyčný podporu bere (to nelze poznat). Asi bychom to vůbec neměli veřejně prezentovat, nerad bych se dočkal argumentu od nějakého zdejšího týpka z Bronxu: "čerpám od státu, co jsem do něj nasypal".

                   [ Zpět ]
                   Datum: 11.10.2010
                   Autor: jinec
                   Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    A není to jedno, proč dotyčný podporu bere? V zásadě mi může být jedno, zda mění zaměstnání, nemůže najít práci nebo se rozhodl jít předčasně do důchodu.
                    Čím více zaplatil na pojistném, tím větší pojistné plnění by měl teď obdržet. Tak to funguje u každého pojištění, proč by to mělo u pojištění výdělku fungovat jinak?

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.10.2010
                    Autor: Joe-CUBE
                    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Připouštíš i možnost, že se mu nechce dělat a podpora se hodí? A spravedlnosti bychom se asi nedobrali. Já tedy nevím, kterak se ta podpora v nezaměstnanosti vypočítává. Myslím si, že to bude asi z nějakého posledního platu. Pokud však před léty odváděl z obří výplaty vysokou částku, určitě podpora nebude adekvátní částce vložené do systému (no to zní vznešeně - o kolik Tě stát okrampoval).

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Připouštím. Takovejch je... a on tam pár litrů přispěl, proč bychom se na něm měli zlobit.

                     Já na svou nezaměstnanost také vzpomínám jako na nejradostnější období mého života:
                     - Byl jsem odejit "dohodou", ale vyjednal jsem si drobné prémie za to, že nebudu dělat problémy a předám všechny informace, krom toho mi do platu zahrnuli proplacení nevybrané dovolené. 15.března jsem tedy obdržel výplatu asi trojnásobnou než bylo zvykem do té doby.
                     - 20. března jsem obdržel první podporu v nezaměstnanosti, počítanou z této částky, krom toho do výpočtu padly ještě nějaké prémie za výsledky z minulého roku, a tehdy neexistoval strop, takže člověk obdržel cca dosavadní průměrnou čistou mzdu (průměr za tři měsíce, v mém případě velmi příjemně navýšen mimořádnými událostmi)).
                     - Část března jsem pracoval u výrobce lodí, načež jsem jako smluvenou odměnu odebral nezdaněný kajak a vypadl na Korsiku.
                     Pak jsem se vrátil ke svým bývalým kolegům jako zákazník (zatímco jsem si užíval, oni mi zařizovali nějakou reklamaci), odpočatý, opálený, v trenkách a sandálech jsem pobaveně sledoval, jak úpí pod novým majitelem a padají na hubu zavaleni prací, a za mizerný prachy. Takže já mám na nezaměstnanost ty nejlepší vzpomínky, a každému ji přeju:-D

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Dost rozšířený omyl v nároku na podporu v nezaměstnanosti. Nárok na tuto podporu má jen někdo a jednou z podmínek je i potřebná doba pojištění před čerpáním této podpory (podpora v neyaměstnanosti). V žádném případě nelze "pár dnů pracovat" a zas si jít na pracák pro podporu. Tuším, že je tam povinnost být alespoň rok pojištěn (tj. pracovat a odvádět pojistné rok), než ten nárok vznikne. Pokud někdo na podpoře sežene zaměstnání a za dva měsíce znova přijde na pracák, tak si může dobrat jen tu podporu, kterou nedobral předtím, tj. měl nárok na 5 měsíců podpory, byl nezaměstnaný dva měsíce (vyčepal dva měsíce podpory), sehnal na dva měsíce zaměstnání a znova šel na pracák, tak si může dobrat už jen 3 měsíce podpory... Až vyčerpá celou podporu (5 měsíců u osob do 50 let, po padesátce se ten počet měsíců podpory zvyšuje), musí zas minimálně rok pracovat, než mu vznikne nárok na novou podporu.

                     V době, kdy je člověk nezaměstnaný a nemá už nárok na podporu, může čerpat jen sociální dávky, pokud mu jsou přiznány z důvodu hmotné nouze (což např. u majitele nemovitosti nehrozí). To už s podporou v nezaměstnanosti nemá nic společného a je to hrazeno z jiného účtu (plněného z daní), nikoliv z odvodů na sociální pojištění.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: bara2
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                   • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                         

                    Ještě dodám - Ty když víš, že na tento účel platíš ze svých daní, je Tvůj názor méně kritický a posuzuješ to z hlediska příjemce dávek? Mě to až do zdejší debaty moc nenapadlo. Mám tím na mysli úvahu "sviňa stát mě okrade, abych financoval nezaměstnané, ale je mezi nimi skupina těch, kteří si to zaslouží a pouze vybírají, co předem vložili". Tak detailně jsem o tom neuvažoval.

                    [ Zpět ]
                    Datum: 11.10.2010
                    Autor: jinec
                    Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Já každému jednomu příjemci do hlavy nevidím, s jakým svědomím a s jakými dalšími úmysly si o dávky žádá...
                     Tak nějak lidsky mi přijde celkem oprávněné, když člověk, který desítky let do systému přispívá si od něj pár měsíců něco vezme. Rozhodně více než naopak, někdo, kdo pro udržení na pracáku pár dnů někde protrpí pracovní poměr a jinak v mezičase mezi kradením aut a barevných kovů jen inkasuje dávky a přídavky.
                     Tak se snažím tento svůj pocit popsat ekonomickými a finančními termíny;-)

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Joe: takto tomu rozumím.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: jinec
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Joe:
                     a dokážeš taky připustit, že existuje poměrně hodně lidí, kteří čerpají mnohem více než vložili, a přesto si to zaslouží?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Napadá Tě nějaký konkrétní případ?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Joe:
                     kupř. absolvent VŠ před 1. zaměstnáním?
                     nebo dělník v továrně, která zkrachovala díky energetické náročnosti výroby a zdražení elektřiny díky zneužití dotací na solární energii?

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: DanSed
                     Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                          

                     Budu prezentovat pouze své soukromé názory:
                     Absolvent VŠ má jít do zaměstnání, né na pracák. Tomu bych nedal ani floka.
                     Nebýt hloupých státních zásahů do ekonomiky (např. pokřivení trhu s elektřinou), krachovalo by velmi málo firem, a těch několik dělníků by velmi rychle nalezlo práci jinde. Mimoto, pakliže dosud pracoval, pravděpodobně dosud platil (resp. bylo mu odebíráno), a tedy imho má morální nárok na podporu.

                     [ Zpět ]
                     Datum: 11.10.2010
                     Autor: Joe-CUBE
                     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -3
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 Promiň, ale sedmnáct a půl roku nemám žádného zaměstnavatele, po celou tu dobu platím zdravotní i sociální daň (a to i v měsících, kdy jsem měl nulové příjmy), o dávky v nezaměstnanosti jsem nikdy nežádal, a přesto si rozhodně nepřipadám jako "těžkej frajer". Státu jsem nacpal násobky toho, co z něj kdy můžu vytřískat.

                 Jediné, co od státu žádám, je, aby nerozkrádal částky, které jsem si platil jako POJISTNÉ, tj. na důchod. Ale to se mi bohužel asi už nesplní: Klaus rozprodal veškerý státní průmysl, do kterého byly investovány peníze vybrané od lidí na jejich důchody, čímž odřízl současné i budoucí důchodce od tohoto zdroje financování jejich důchodů, a současná vláda plánuje zpronevěřit několik procent peněz vybraných od VŠECH, aby je "svěřil" (či spíše daroval) vybraným soukromým penzijním fondům, které z těchto peněz budou tvořit své soukromé zisky a později vyplácet důchody jen těm, kterým zbude na to, aby se soukromě připojistili. Což znamená, že ti nejchudší, kterým na soukromé připojištění peníze nezbudou, budou ze svých odvodů přispívat na důchody těm bohatším. :o((

                 [ Zpět ]
                 Datum: 11.10.2010
                 Autor: Medvěd
                 Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                       

                  No vidíš, jak jsi hloupý, když státu po tom všem věříš;-)

                  [ Zpět ]
                  Datum: 11.10.2010
                  Autor: Joe-CUBE
                  Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
                • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                      

                 No, jediný povinný odvod v případě nulových příjmů je úhrada zdravotního pojištění (slouží k úhradě ošetření, léčby a éčiv), pokud člověk nespadá do kategorie, za kterou platí zdr.poj. stát (děti do 18 let, studenti do 26 let, důchodci, ženy na mateřské, muži i ženy na rodičáku a osoby evidované na ÚP jako uchazeči o zaměstnání).
                 Platby daně a sociálního(důchodového) se odvíjí od příjmů, u sociálního(důchodového) je možnost platit si dobrovolně i více, než by odpovídalo příjmům. Pokud nebudete mít žádný příjem a necháte se vyřadit z evidence ÚP (po pěti měsících už vám stejně žádnou podporu nedají), tak jste povinen platit si sám pouze minimální zdravotní pojištění (něco přes tisícovku měsíčně). Otázkou je, odkud na to vemete. Když vám na to dá manželka, není problém.
                 Jakmile máte nějaký příjem, musíte ho v prvé řadě zdanit podle platných daňových zákonů (jako všude ve světě). U určitých druhů příjmu jste pak z nich povinen odvádět i sociální(důchodové) a zdravotní pojištění.
                 Váš důchod se pak stanovuje podle dvou ritérií:
                 a) počtu let, kdy jste ze svých příjmů odváděl sociální(důchodové) pojištění (k těmto letům se ještě připočítávají "náhradní doby", které se zhruba kryjí s dobou, kdy je vám víc než osmnáct let, nebral jste důchod a stát za vás platil zdravotní pojištění).
                 b) velikosti příjmů, ze kterých jste odvedl sociální(důchodové) pojištění.

                 Pokud tedy nebudete pracovat a nebudete mít žádný příjem, ze kterého je povinnost odvádět sociální pojištění (a nebudete si ani sociální pojištění platit sám), pak vám nikdo nic neřekne. Akorát se ochudíte o počet let započitatelných pro výpočet důchodu.

                 Osobně si myslím, že když už se do takovýchto debat zapojujete, je vhodné si nastudovat, o čem je vlastně řeč a jak zní příslušné zákoné normy.
                 Je na to celkem slušnej portál: http://www.mpsv.cz/cs/
                 Si tam můžete počíst o důchodech:
                 http://www.mpsv.cz/cs/3
                 A taky o politice zaměstnanosti:

                 [ Zpět ]
                 Datum: 11.10.2010
                 Autor: bara2
                 Hodnocení: +2 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
            • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                  

             pán má na mě kartotéku..

             Ano moje maminka si žije slušně protože na důchod 8000 kč je sama a já mám 13,280 kč pro pět hladových krků :DDDD a tobě vůbec není divné proč si nežádám o další sociální dávky, kolik je asi sociální minimum pro dva nezaměstnané a tři děti od mimina po studenta ?
             Kolik bych asi mohl dostávat, kdybych prudil sociálku ? 20-30 tisíc ? Proč tam asi nejdu ? Protože by mě haňba fackovala.. ale svoje prachy ze svýho fondu na nezaměstnanost prostě chci!

             Dále add maminka :
             moje maminka je skromná žena, která bohužel opakuji bohužel, všechno co vydělá bokem k důchodu neutratí pro sebe ale naprosto nesmyslně to šetří pro vnoučátka.

             Představ si, že tahle paní se svým důchodem a přivýdělky ( teď například pracuje ve volební komisi) si poletuje po světě, jezdí po Evropě a kupodivu neumírá hlady odstrčená asociálními dětmi v koutě......
             Já sám ba ani moji další dva sourozenci netušíme jak to dělá, ale víme, že když jí něco koupíme, zaplatíme nebo darujeme tak ona to naprosto nepochopitelně přesune na konta svých vnoučat, která jim přes naše protesty vede.....
             je to prostě úžasná žena a já si beru jako vzor důchodce, který neskuhrá, nehnidopiší a dokáže si udělat příjemný podzim života po naprosto neskutečně omezeném životě v socialismu....

             [ Zpět ]
             Datum: 11.10.2010
             Autor: újezďák
             Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              K první větě - pán nemá kartotéku, pán má dobrou paměť (někdy je to sviňa). A další argumenty vůbec neberu (13 200,- Kč pro pět hladových krků - i když je tam smajlík), když na druhé straně nazýváš svůj výpadek dovolenou. Je to každého volba.
              Ohledně Tvé maminky - již jsi to zde uváděl (ta sviňa paměť).

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2010
              Autor: jinec
              Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               Já vím, že jsem to již uváděl v nějaké debatě a dobrá paměť je dobrá omluva...
               Nemůžeš to všechno brát tak vážně.
               Hele v červenci sem odjel na dovolenou nic netuše, vrátil jsem se a byl jsem na dlažbě.
               Rozhodně to není žádný výpadek a beru to, i z psychologických důvodů a vzhledem k tomu, že zaměstnavatel jinak vyplnil vše z mé pracovní smlouvy do poslední litery, jako placenou dovolenou....

               [ Zpět ]
               Datum: 11.10.2010
               Autor: újezďák
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
               • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                     

                Vždyť o nic nejde - diskutujeme (i když s rozdílným přístupem). A k první větě - pokud jsi měl na mysli moji dobrou paměť, nepovažuji to za omluvu, ale za fakt.

                [ Zpět ]
                Datum: 11.10.2010
                Autor: jinec
                Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
             • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                   

              Kolik by jste mohl dostávat? Možná taky nic, to závisí mimo jiné i na majetku a mnoha dalších věcech. Krom podpory v nezaměstnanosti už můžete dostat akorát pomoc v hmotný nouzi:
              http://www.mpsv.cz/cs/5

              [ Zpět ]
              Datum: 11.10.2010
              Autor: bara2
              Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
              • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

                    

               No právě :-(
               Pro mě je na sociálním státu třeba nepředstavitelná jeho vlastnost, že pokud se například člověk zinvalidní, tak by měl napřed prodat dům, auto, televizi, počítač tedy věci, které mu mohou ulehčit osud a které pravděpodobně prodá, snad až na nemovitost, hluboko pod pořizovací cenou a pak mu stát někde na ubytovně, kam ho jednou za měsíc vynese do III. patra posádka sanitky dá na otop, chléb a vodu...

               Hnusné souvětí, ale tak se nějak vyřinulo...

               A to všechno stát, ve své nekonečné moudrosti dělá opravdovým invalidům a potřebným, protože rozhazuje miliardy naprosto nepotřebných dávek nepotřebným a pak nemá peníze.

               [ Zpět ]
               Datum: 11.10.2010
               Autor: újezďák
               Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
    • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

          

     Koukám tak na ranní zpravodajství na ČT vidím krásný příklad toho jak ten náš stát dává ono Medvědovo právo průchodu, jak bojuje proti anarchii a přitom platí ony bojovníky ze "státních peněz".
     A víš ty Medvěde na co se dívám ?
     Na to jak za branou zámku v Moravském Krumlově chodí tucet městských strážníků, kteří čekají na to až přijedou restaurátoři k Muchově Epopeji. Před branou zas poskakuje zhruba tucet státních policistů a čekají na to co udělají měští strážníci státním zaměstnancům, kteří jdou manipulovat se stáním majetkem na státním zámku. Celou tu frašku sleduje státní televize se svým štábem.
     Takže to už máme zhruba 30 lidí placených státem, kteří teď budou hrát podivné hry za naše peníze místo toho aby někde něco užitečného dělali ( například hlídali přechody, chytali přestupkáře nebo honili zloděje). Měststká a státní policie si místo toho budou hrát na vojáčky, restaurátoři budou muset k pohnutí státním majetkem mít k dispozici soudní rozhodnutí ( to prý už mají to máš další zbytečně zaměstnaný lidi).
     Takže nám všicí ukazují pernamentní rvačku, region se prsí proti centru a vysoce organizovaná státní tlupa ukazuje jak je to celé na hovno.
     Takový stát, který používá jednotlivé státní složky proti sobě a jehož demokratické instituce se nejsou schopny bez rozhodnutí soudu dohodnout a kteréžto instituce stejně to rozhodnutí soudu budou ignorovat, narovnávat podle sebe, poženou to vejš, třeba až do Štrasburku, takovej stát si holenku uřízne v mých očích jen vostudu a navíc sám ( za naše peníze ) posílí v lidech víru, že rodové řízení trvá!
     Jen je dražší než původní varianta, kdy si rod z Moravského Krumlova dělal v Moravském Krumlově co chtěl a rod z Prahy mu, stejně tak jako dnes mohl vlézt na záda.

     A já jsem zvědavý, kdo dnes bude mít právo průchodu v tomto státním sporu, kteří státní zaměstnanci za naše peníze udělají větší show ?
     :-DDD

     [ Zpět ]
     Datum: 11.10.2010
     Autor: újezďák
     Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
     • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

           

      Nevím, co mi chceš podsunout, ale měl bys vědět, že jsem ODPŮRCEM stěhování Slovanské epopeje do Prahy. Takže s většinou tvého příspěvku souhlasím. Jen jako viníka nevidím stát, ale konkrétní politiky, kteří dělají špatně svou práci. Ještě že budou volby - i když nevím, jestli se něco změní, ale určitá naděje tu je...

      [ Zpět ]
      Datum: 11.10.2010
      Autor: Medvěd
      Hodnocení: +1 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
      • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

            

       je jedno jestli si odpůrce nebo zastánce.
       Hlavní je, že ten náš stát ukazuje v celé nahotě svou pitomost právě na tomto případě.
       Jinými slovy je to řízená a drahá anarchie

       [ Zpět ]
       Datum: 11.10.2010
       Autor: újezďák
       Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
       • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

             

        Určitě to není příjemný pohled, ale demokracie je už taková - nejlepší ze všech špatných způsobů řízení společnosti. Tudíž má samozřejmě své mouchy - drahou byrokracii a nízkou akceschopnost. Totalita je určitě lacinější a akceschopnější. Stačí si vybrat...

        Já jsem pro demokracii a právní stát i s jejich mouchami a vadami na kráse. Můžeme se snažit demokracii i právní stát zefektivňovat - jsem pro, ale moje preferovaná cesta nevede přes jejich zrušení a nahrazení diktaturou peněz.

        [ Zpět ]
        Datum: 11.10.2010
        Autor: Medvěd
        Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
        • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

              

         takže se komédie s Epopejí ještě prohloubila.
         Náčelník Moravských Krumlováků veden spravedlivým bojem proti zlým kmenům Pražáků a jejich žoldnéřským restaurátorským jednotkám uplatnil za pomoci další demokratické pomůcky funkčního státu exekuci na Epopej, kterou Moravští Krumlováci tímto státu Pražáků ouředně zabavili.
         Takže kromě státu, nezávislého soudu, městské a státní policie, ministerstva kultury, obce Moravský Krumlov, kraje hejtmana Haška se nám už do toho nezapletla jen státní hygiena a naše expediční jednotky armády, protože jsou příliš zaměstnány v cizině.
         Počítám, že se zhruba 100 zaměstnanců státu a jím najmutých právních firem na "obou" stranách sporu se tímto bude místo své práce zabývat léta.
         Nakonec kvůli takové krávovině vedené státními orgány za naší peníze rozhodně posílí různé malé státně odstředivé strany ( v tomto případě moravanské) a nějaký duševní mamrd zaútočí na Epopej nebo naopak na nějaký pražácký umělecký předmět kdysi ukradený Velké Moravě.....

         [ Zpět ]
         Datum: 11.10.2010
         Autor: újezďák
         Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé 0
         • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

               

          No a pak je tu druhá možnost, že nějaký Ústřední výbor nějaké státostrany prostě autoritativně rozhodne, že předmětné umělecké dílo se v ten a ten den, v tu a tu hodinu přestěhuje do Prahy - a nikdo ani necekne... Ty tahanice jsou prostě daň za demokracii.

          [ Zpět ]
          Datum: 11.10.2010
          Autor: Medvěd
          Hodnocení: 0 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -2
 • Re: Po volbách VI. - Alternativní důchodová reforma

       

  Vážení diskutující,

  téma se chýlí ke 300 příspěvkům, takže pomalu konči. Díky Vám za zajímavou a slušnou diskusi, je vidět, že to jde i u takto kontroverzního tématu.
  Závěrem splním to, co jsem slíbil udělat za 14 dní, autorem této alternativy důchodové reformy je jakýsi RNDr. Pavel Rusý, který se k tomu dostal v rámci konzultací s lidmi napojenými na Věci veřejné, dále konzultacemi s profesorem Vostatkem z VŠFS a důchodcem demografem panem Pattou (www.demografie.cz). Nicméně cesta, kterou se ubírá strana VV v ohledu důchodové reformy, je významně odlišná, takže tuto variantu rozhodně prosazovat nebude. Osobně se nyní snažím tuto reformu ovlivnit prostřednictvím ministra Drábka - jeho pochopení, že děti a rodičovství je potřeba zohlednit, už do médií právě dnes proniklo. Akorát to ještě uchopil za špatný konec, chce to nechat zaplatit děti těch zodpovědných rodičů a nikoliv bezdětné. Další mojí aktivitou bude pravděpodobně koordinace ústavní stížnosti ve prospěch matek starajících se o děti, které pak do systému odvádí horentní sumy, zatímco matka dostává almužnu.

  Takže ještě jednou díky, příští téma ode mě bude o cyklistické dopravě v Praze.

  [ Zpět ]
  Datum: 11.10.2010
  Autor: DanSed
  Hodnocení: +3 Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé Hlasovat mohou jen přihlášení uživatelé -1
Nastavte si vlastní barvu pozadí:
Seznamka

Hledám: Hledá se..

dnes
Zdravím,hledá se nějaká parta lidí ke které bych se mohla přidat na různé bikování po horách, ale i rovince :-)…

Hledám: s Kolo spolu od Znojmo na Bratislava

Hledám: s Kolo spolu od Znojmo na Bratislava
včera
Dobry den. Ja hledám žena ktery spolu na kole vylet 3-4 den. Ja plánovat z 30.5.2018 Znojmo po Bratislava jít.…

Hledám: Kamaráda na kolo, brusle i koloběžku...50+

Hledám: Kamaráda na kolo, brusle i koloběžku...50+
včera
Najdu tady pohodáře pro volný čas?
[ Nahoru ]
e-mail:
heslo:
  zapamatovat

NaKole.cz se právě projíždí

328 cyklistů (24 přihlášených)

RUNDREISE 2018: Donau - Enns - SALZA - Mariazell - Walster - Traisen - Donau

Salza se mi zalíbila v r. 2010, když jsme na jejím břehu tábořili v kempu Weiberlauf, do něhož jsme odbočili…
Quatsch | 17.05.2018

Jak jsem doma vyřešil ukládání kol

Nejsem si jistý, zda sem tohle téma úplně patří, ale pro mě to v posledních týdnech bylo celkem aktuální, tak…
StanaPavlicek | 01.05.2018

Město na kole - co mě štve a z čeho mám radost

Pocházím z menšího města a většinu roku jezdím na kole do práce a z práce. Je to cca 13 kilometrů jedním…
StanaPavlicek | 23.03.2018